Show Menu
Cheatography

Konsep Pinjaman Menurut Perspektif Islam Cheat Sheet by

Individual Assignment

PENDAH­ULUAN

- Lumrah manusia yang begitu taksub dengan kemewahan harta dunia.
- Masyarakat terpaksa berhutang demi mening­katkan taraf hidup yang lebih selesa.
- Mereka sanggup hidup dengan hutang keliling pinggang.

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUTANG

- Islam tidak mengga­lakkan berhutang bagi melebihi keperluan asas kehidupan.
- Islam menyeru umatnya untuk hidup secara bersed­erhana serta mengut­amakan qana’ah.
- Keinginan dan keimanan perlulah seimbang.
- Jiwa orang yang berhutang diselu­bungi keresahan dan tidak tenteram.

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

- 2 kategori pinjaman iaitu al-‘a­riyah dan al-qard.
- Al-‘­ari­yah : Pinjaman melibatkan pemberian sesuatu barang yang tidak musnah dan boleh dikemb­alikan seperti baju oleh pemberi pinjam kepada peminjam bertujuan memanf­aatkan barang tersebut secara percuma.
- Al-q­ard : Pinjaman melibatkan pemindahan pemilikan barangan yang boleh diganti mengikut bilangan.

DEFINISI AL-QARD

- Baha­sa: al-qat’u (potong). Barang yang diberi pinjam kepada penghu­tang.
- Isti­lah: Penyerahan sesuatu barang daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut sama nilai dengannya dan dikemb­alikan kepada pemiliknya tanpa sebarang penamb­ahan.
 

LARANGAN RIBA’

- Peringatan daripada Allah SWT agar bertaqwa kepadanya serta tidak memakan riba sudah jelas berdas­arkan firman Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 275: وَأَ­حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
- "P­adahal Allah telah mengha­lalkan berjua­l-beli (berniaga) dan mengha­ramkan riba"
- Satu dirham riba dosanya melebihi tiga puluh enam kali melakukan maksiat zina.

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

- Al-Qard al-Has­an: Pinjaman yang baik.
- Keprih­atinan seseorang dalam aspek kewangan untuk melakukan kebaj­ikan dengan memban­tunya.
- Peminjaman tanpa sebarang faedah dikena­kan.

HUKUM AL-QARD AL-HASAN

SUNAT
HARUS
TIDAK HARUS
Memberi pinjam kepada yang memerl­ukan.
Berhutang untuk membeb­askan diri daripada kesempitan hidup.
Mengetahui wang yang dipinj­amkan adalah untuk kegunaan maksiat atau kegiatan haram.

RUKUN AL-QARD

1. Pemiutang (Pemberi pinjaman)
3. Barang yang dipinjam
2. Penghutang (Orang yang meminjam)
4. Sighah (Ijab dan Qabul)
 

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASAN

- Membantu golongan yang memerl­ukan.
- Merapatkan jurang antara golongan kaya dan miskin.
- Memupuk semangat persau­daraan dan saling membantu antara umat islam.

PRINSI­P-P­RINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

i. Hutang hendaklah dicatat.
iii. Menyel­esaikan hutang yang disyar­iatkan dalam perwar­isan.
ii. Bayaran tambahan tidak dibena­rkan.
iv. Wajib dipula­ngkan mengikut tempoh perjan­jian.

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

- Inst­itusi zakat: Mewujudkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi.
- Golongan berkem­ampuan mengel­uarkan zakat bagi merin­gankan beban golongan yang kurang bernasib baik.

GEJALA CETI HARAM

- Ah Long atau perniagaan pinjaman wang tanpa lesen yang sah.
- Berten­tangan dengan ajaran islam.
- Ia mengan­dungi unsur riba’.
- Dikaitkan dengan kekerasan dan keganasan.
- Kerajaan mengambil tindakan berterusan untuk mengawal kegiatan ini daripada berleluasa bersama pelbagai agensi seperti Polis Diraja Malaysia dan NGO.
   

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     fiqh muamalat Cheat Sheet
     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet