Show Menu
Cheatography

Konsep Pinjaman Menurut Perspektif Islam Cheat Sheet by

Individual Assignment

PENDAH­ULUAN

- Lumrah manusia yang begitu taksub dengan kemewahan harta dunia.
- Masyarakat terpaksa berhutang demi mening­katkan taraf hidup yang lebih selesa.
- Mereka sanggup hidup dengan hutang keliling pinggang.

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUTANG

- Islam tidak mengga­lakkan berhutang bagi melebihi keperluan asas kehidupan.
- Islam menyeru umatnya untuk hidup secara bersed­erhana serta mengut­amakan qana’ah.
- Keinginan dan keimanan perlulah seimbang.
- Jiwa orang yang berhutang diselu­bungi keresahan dan tidak tenteram.

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

- 2 kategori pinjaman iaitu al-‘ariyah dan al-qard.
- Al-‘ariyah : Pinjaman melibatkan pemberian sesuatu barang yang tidak musnah dan boleh dikemb­alikan seperti baju oleh pemberi pinjam kepada peminjam bertujuan memanf­aatkan barang tersebut secara percuma.
- Al-qard : Pinjaman melibatkan pemindahan pemilikan barangan yang boleh diganti mengikut bilangan.

DEFINISI AL-QARD

- Bahasa: al-qat’u (potong). Barang yang diberi pinjam kepada penghu­tang.
- Istilah: Penyerahan sesuatu barang daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut sama nilai dengannya dan dikemb­alikan kepada pemiliknya tanpa sebarang penamb­ahan.
 

LARANGAN RIBA’

- Peringatan daripada Allah SWT agar bertaqwa kepadanya serta tidak memakan riba sudah jelas berdas­arkan firman Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 275: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
- "­Padahal Allah telah mengha­lalkan berjua­l-beli (berniaga) dan mengha­ramkan riba"
- Satu dirham riba dosanya melebihi tiga puluh enam kali melakukan maksiat zina.

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

- Al-Qard al-Hasan: Pinjaman yang baik.
- Keprih­atinan seseorang dalam aspek kewangan untuk melakukan kebajikan dengan memban­tunya.
- Peminjaman tanpa sebarang faedah dikenakan.

HUKUM AL-QARD AL-HASAN

SUNAT
HARUS
TIDAK HARUS
Memberi pinjam kepada yang memerl­ukan.
Berhutang untuk membeb­askan diri daripada kesempitan hidup.
Mengetahui wang yang dipinj­amkan adalah untuk kegunaan maksiat atau kegiatan haram.

RUKUN AL-QARD

1. Pemiutang (Pemberi pinjaman)
3. Barang yang dipinjam
2. Penghutang (Orang yang meminjam)
4. Sighah (Ijab dan Qabul)
 

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QARD AL-HASAN

- Membantu golongan yang memerl­ukan.
- Merapatkan jurang antara golongan kaya dan miskin.
- Memupuk semangat persau­daraan dan saling membantu antara umat islam.

PRINSI­P-P­RINSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

i. Hutang hendaklah dicatat.
iii. Menyel­esaikan hutang yang disyar­iatkan dalam perwar­isan.
ii. Bayaran tambahan tidak dibena­rkan.
iv. Wajib dipula­ngkan mengikut tempoh perjan­jian.

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

- Institusi zakat: Mewujudkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi.
- Golongan berkem­ampuan mengel­uarkan zakat bagi mering­ankan beban golongan yang kurang bernasib baik.

GEJALA CETI HARAM

- Ah Long atau perniagaan pinjaman wang tanpa lesen yang sah.
- Berten­tangan dengan ajaran islam.
- Ia mengan­dungi unsur riba’.
- Dikaitkan dengan kekerasan dan keganasan.
- Kerajaan mengambil tindakan berterusan untuk mengawal kegiatan ini daripada berleluasa bersama pelbagai agensi seperti Polis Diraja Malaysia dan NGO.
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet