Show Menu
Cheatography

FIQH MUAMALAT Cheat Sheet by

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM
1) Al-'ariyah merujuk kepada pinjaman yang melibatkan pemberian sesuatu barangan atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam bagi tujuan penggunaan manfaat barang atau harta tersebut secara percuma.
Pinjaman secara 'ariyah hanya melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan yang boleh dikemb­alikan dalam keadaan asal misalnya kereta, telefon bimbit, baju dan buku.
Sekiranya barang tersebut merupakan barang yang mudah musnah atau susut nilai seperti sabun, maka akad pinjaman tersebut tidak sah.
 
2) Al-qard ialah pinjaman yang melibatkan pemindahan pemilikan barangan atau komoditi yang boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bilangan, sukatan atau timbangan.
Ia juga merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengannya akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa sebarang penamb­ahan.
Sebarang tambahan terhadap barang atau wang yang diberi pinjam adalah ditegah dalam Islam kerana is dianggap sebagai riba.
 
Al-Qard dikate­gorikan sebagai akad tabarru' iaitu kontrak yang berter­askan kepada konsep kebajikan.

GEJALA CETI HARAM

Kegiatan ceti haram atau ah long secara jelas berten­­tangan dengan ajaran Islam kerana perkhi­­dmatan pinjaman kewangan yang ditawarkan mengan­­dungi unsur riba.
Bagi memerangi kegiatan ceti haram, kerajaan mengambil tindakan berterusan untuk mengawal dan memant­­aunya menerusi usahasama dengan pelbagai agensi.
Antara langkah yang diambil ialah melalui tindakan member­­he­n­tikan pemberian lesen kepada peminjam wang berlesen, kempen kesedaran, khidmat nasihat dan usaha besar-­­be­saran menurunkan iklan ah long di kawasa­­n-­k­a­wasan perumahan.

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­­RIMIN

Pada ketika inilah, pemerintah khususnya kerajaan negeri melalui institusi zakat memainkan peranan yang besar dalam mering­­ankan beban yang dihadapi oleh golongan yang dibelenggu hutang atau asnaf al-gha­­rimin.
Fungsi institusi zakat begitu signifikan bagi mewujudkan keseim­­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat iaitu golongan yang berkem­­ampuan mengel­­uarkan zakat bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik.
Sebagai contoh, Majlis Agama Islam Wilayah Persek­­utuan melalui Bahagian Baitulmal setiap tahun telah mengkh­­us­uskan sejumlah peruntukan bagi membeb­­askan asnaf al-gha­­rimin daripada belenggu hutang.
Antara kriteria yang diberikan perhatian dalam proses agihan ialah golongan ini terpaksa berhutang atas faktor­­-f­aktor untuk memenuhi keperluan asas kehidupan misalnya membeli makanan dan bagi tujuan perubatan. Tidak termasuk dalam kategori di atas ialah orang yang berhutang dengan pihak institusi kewangan seperti bank dan koperasi memand­­angkan golongan ini dianggap berkem­­am­puan.
 

LARANGAN RIBA

Larangan terhadap riba adalah jelas berdas­­arkan kepada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275
"­­Or­a­n­g-­­orang yang memakan (menga­­mbil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhuy­­un­g­-­hayang kerana sentuhan (syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengat­­akan: "­­Bahawa sesung­­guhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba". Padahal Allah telah mengha­­lalkan berjua­­l-beli (berniaga) dan mengha­­ramkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan (larangan) dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari mengambil riba), maka apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum pengha­­raman itu) adalah menjadi haknya, dan perkaranya terser­­ahlah kepada Allah. Dan sesiapa yang mengulangi lagi (perbuatan mengambil riba itu) maka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamn­­ya."­
Banyak hadith Rasulullah SAW yang mengga­­mb­arkan ketegasan Baginda dalam memerangi amalan riba. Malah Baginda melaknat orang yang memakan riba, orang yang menjadi agen, orang yang mencatat transaksi tersebut serta orang yang menjadi saksi dan Baginda menyatakan dosa yang ditanggung oleh mereka adalah sama sahaja
"­­Ra­s­u­lullah SAW mengutuk penerima riba, pemberi riba, pencatat dan dua orang saksi dan Baginda bersabda: Mereka semuanya adalah sama dalam melakukan dosa."

PRINSI­­P-­P­R­INSIP UMUM KETIKA BERHUTANG

i) Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis bagi memastikan pihak-­­pihak yang berkontrak khususnya penghutang menyedari komitmen dan obligasi masing­­-m­asing untuk membayar kembali hutang tersebut dan merekodkan pembayaran yang dibuat bagi mengel­­akkan berlakunya penipuan. Firman Allah SWT dalam surah al-Baq­­arah, ayat 282:
"­­Wahai orang-­­orang yang beriman! Apabila kamu menjal­­ankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu maka hendaklah kamu menulis (hutang dan masa bayara­­nnya) itu dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil (benar) dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebaga­­imana Allah telah mengaj­­ar­k­a­nnya. Oleh itu, hendaklah is menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merenc­­anakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah is bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengur­­angkan sesuatu pun dari hutang itu."
ii) Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman yang diberikan atas sebab kelewatan membuat pembayaran balik hutang meskipun telah dipers­­etujui atau disyar­­atkan di awal kontrak.
iii) Kepent­­ingan menyel­­es­aikan semua hutang turut disyar­­atkan dalam perwarisan iaitu sebelum sesuatu harta pusaka dibaha­­gikan secara faraid, segala hutang piutang si mati hendaklah disele­­saikan terlebih dahulu.
iv) Hutang merupakan hak individu tertentu yang wajib dipula­­ngkan dalam tempoh sebaga­­imana yang dijanj­­ikan. Rasulullah SAW mengin­­gatkan bahawa perbuatan melengah lengahkan hutang merupakan suatu kezaliman. Sabda Baginda SAW: "­­Orang yang meleng­­ah­-­l­en­­gahkan penjelasan hutang sedang dia berkem­­ampuan berbuat demikian adalah seorang yang zalim".

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

Secara umumnya, perkataan al-qard al-hasan bermaksud pinjaman yang baik. la merupakan manife­­stasi keprih­­atinan seseorang untuk melakukan kebajikan dengan membantu saudaranya yang berada dalam kesempitan khususnya dalam aspek kewangan.
Dalil pensya­­riatan Hukum pelaks­­anaan al-qard al-hasan adalah berdas­­arkan kepada firman Allah SWT, hadith Rasulullah SAW dan ijma' para fuqaha'. Firman Allah SWT dalam surah al-Baq­­arah, ayat 245:
"­­Si­a­pakah orangnya yang (mahu) memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (yang ikhlas) supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan bergan­­da­-­ganda banyaknya dan (ingat­­lah), Allah jualah yang menyempit dan yang meluaskan (pemberian rezeki) dan kepada­­Nyalah kamu semua dikemb­­al­i­k­an."­
Berdas­­arkan ayat di atas, Allah SWT mengik­­tiraf orang yang memberikan pinjaman secara al-qard bagi tujuan mering­­ankan beban orang yang memerl­­ukan. Tindakan tersebut diibar­­atkan seumpama memberi pinjaman ke jalan Allah SWT serta dijanjikan balasan yang berlipat ganda.
AL-QARD AL-HASAN SEBAGAI INSTRUMEN PENJANA SOSIO EKONOMI UMMAH
Pelaks­­anaan skim perkhi­­dmatan pemberian hutang atau pinjaman wang secara qard hasan telah diapli­­ka­sikan oleh beberapa institusi dan agensi di Malaysia.
Skim pembiayaan secara mikrok­­redit dilihat dapat membantu proses penjanaan pendapatan secara tetap kepada golongan yang berpotensi untuk mening­­katkan taraf hidup mereka di samping menjadi pemangkin untuk memajukan sektor ekonomi tertentu khususnya industri kecil dan sederhana.
Antara agensi yang menawarkan skim pinjaman secara qard hasan ialah Amanah Ikhtiar Malaysia dan beberapa koperasi Islam di negara ini.
Prinsip qard hasan juga digunakan secara meluas dalam skim pajak gadai Islam atau al-rahnu di Malaysia yang ditawarkan oleh koperasi dan bank
Selain itu, terdapat juga beberapa institusi kewangan dan koperasi di Malaysia yang menawarkan skim pinjaman kewangan dan pembiayaan untuk menunaikan haji atau umrah meskipun tidak semua pinjaman tersebut adalah berlan­­daskan kepada prinsip qard hasan
 

HUKUM AL-QARD AL-HASAN

Hukum pelaks­­anaan qard hasan adalah sunat berdas­­arkan kepada hadith Rasulullah SAW dan juga ijma‘ para fuqaha'. Dalam satu hadith yang diriwa­­yatkan oleh Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW telah bersabda bahawa seorang muslim yang memberikan pinjaman wang atau hutang (qard) sebanyak dua kali adalah seperti bersedekah sekali . "­­Se­siapa daripada kalangan muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim yang lain sebanyak dua kali, ganjar­­annya seperti melakukan sedekah sekali."
Malah terdapat juga hadith yang diriwa­­yatkan oleh Anas bahawa Rasulullah SAW telah bersabda "Pada malam aku diisra'kan (mi'raj) aku melihat tulisan di pintu syurga, pahala sedekah ialah sepuluh kali ganda dan pahala memberi hutang ialah 18 kali ganda. Aku bertanya Jibril kenapa memberi hutang lebih banyak pahalanya daripada sedekah? Jibril menjawab kerana orang yang meminta sedekah dalam keadaaan meminta sedang dia mempunyai harta, sedangkan orang yang meminta pinjaman tidak akan meminta pinjaman kecuali kerana sesuatu keperl­­ua­n."
Berdas­­arkan kepada hadith di atas, hukum memberi hutang kepada seseorang yang memerlukan adalah sunat manakala harus bagi seseorang untuk berhutang bagi tujuan untuk membeb­­askan dirinya daripada kesempitan hidup.

RUKUN AL-QARD

1. Pemiutang (orang yang memberikan pinjaman) (a) Seorang ahli tabarru yang boleh mengur­­uskan harta, berurus niaga (ahliyyah al-mu'­­am­alah) dan memiliki harta tersebut. Bukan seorang yang gila atau kanak- kanak atau mahjur 'alaih iaitu orang yang disekat daripada mengur­­uskan harta disebabkan safih (bodoh dalam hal ehwal pengurusan harta). (b) Tiada unsur paksaan (redha)
2. Penghu­­ta­n­g­/p­­eminjam (a) Bukan seorang yang mahjur 'alaih kerana safih, orang gila atau kanak-­­kanak. Bagi kanak-­­kanak dan anak-anak yatim, mereka harus meminjam sekiranya mempunyai wali yang boleh mengur­­us­k­a­nnya. Imam Subki berpen­­dapat bahawa mereka hanya boleh meminjam sekiranya terdapat darurah dan jika sebali­­knya, maka pinjaman itu terbatal. (b) Tiada unsur paksaan (redha) (c) Berkem­­ampuan untuk membayar balik pinjaman yang dibuat.
3. Barang yang dipinjam (a) Fuqaha' berselisih pendapat tentang barang­­-b­arang yang sah diberi pinjam atau hutang. Fuqaha' mazhab Hanafi mengatakan sah berhutang barang­­-b­arang mithliy (yang mempunyai unit yang serupa di pasar) iaitu yang boleh disukat, ditimbang dan dibilang dan mempunyai saiz yang hampir serupa seperti wang, telur, buah kelapa dan sebaga­­inya. (b) Manakala fuqaha' mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengatakan harus diberi hutang bagi barang­­-b­arang yang boleh disukat atau ditimbang seperti emas, perak dan makanan termasuk barang­­-b­arang qimiy seperti batu permata. Walaub­­ag­a­i­ma­­napun, pandangan yang asah/ rajih mengatakan barang­­-b­arang yang jarang atau sukar atau tidak boleh dipula­­ngkan seperti batu permata adalah tidak sah dijadikan hutang
4. Sighah -Mestiah mempunyai lafaz ijab dan qabul yang membawa maksud pemberian pinjaman dan hutang seperti "Aku memben­­arkan engkau meminjam RM100 dan hendaklah digantikan kembali wang ini. Kemudian hendaklah disusuli dengan lafaz peneri­­ma­a­n­/p­­ers­­et­ujuan daripada peminjam.

OBJEKTIF PELAKS­­ANAAN AL-QARD AL-HASAN

1. Membantu golongan yang memerl­­ukan.
2. Merapatkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya dan miskin melalui pengagihan kekayaan dan sumber dalam masyar­­akat.
3. Memupuk semangat persau­­da­raan, keprih­­at­inan, ehsan dan saling bantu membantu di kalangan umat Islam.
4. Menguk­­uhkan sektor sosio ekonomi negara.

KESIMPULAN

Islam merupakan agama yang telah menyed­­iakan hamparan jalan kehidupan yang syumul dengan mengan­­jurkan umatnya bijak mengur­­uskan kehidupan temasuk dalam aspek pengurusan kewangan. Meskipun Islam mengha­­ruskan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewangan, namun tindakan tersebut tidak sewajarnya dijadikan sebagai amalan atau budaya melainkan dalam keadaan terdesak atau sangat memerl­­ukan.
Islam telah mensya­­ri­atkan instrumen pemberian pinjaman kewangan yang tidak membeb­­ankan pengguna menerusi prinsip al-qard al-hasan. Pelan pinjaman al-qard al-hasan wajar dikete­­ng­ahkan dan diperl­­uaskan lagi pelaks­­an­a­annya sebagai salah satu asas dalam mengge­­rakkan sistem ekonomi Islam yang bebas daripada elemen riba.
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet