Show Menu
Cheatography

fiqhmuamalat123 Cheat Sheet by

KONSEP PINJAMAN MENGIKUT PERSPEKTIF ISLAM

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

Al-'Ariyah
Al-Qadr
1) Al-'Ariyah : melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan (kereta)
2) Al-Qadr : melibatkan pemindahan pemilikan barang yang boleh diangg­arakan (bilangan)

PRINSIP AL-QADR AL-HASAN

Maksud Al-Qadr Al-Hasan ialah pinjaman yang baik
Islam telah jelas mengha­ramkan sebarang bentuk pinjaman yang mempunyai faedah
Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenekan faedah
Hukum pelaks­anaan Qard Al-Hasan adalah sunat berdas­arkan hadis Rasulullah dan juga ijma' dan fuqaha'

PANDANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUTANG

Islam tidak mengga­lakan umatnya berhutang atau membuat pinjaman kewang­ant­erutama sekali bagi tujuan yang melebihi keperluan asas kehidupan
Agama Islam mengan­jurkan umatnya menjalani kehidupan secara wasatiyyah atau bersed­erhana dan mengut­amakan sikap qana'ah

LARANGAN RIBA

Berdas­arkan kepada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 275
Fatwa pengha­raman riba
"­Wahai orang-­orang yang beriman! Janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlip­at-­lipat ganda, dan hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah supaya kamu berjay­a."
Al-Mu'­tamar AI Islamiy 1.i Majma' al-Buhuth al-Isl­amiyyah telah membuat keputusan bahawa faedah yang dikenakan dalam semua bentuk pinjaman (hutang) adalah riba
 

RUKUN AL-QADR

1. Pemiutang (orang yang memberi hutang)
2. Penghu­tan­g/P­eminjam
(a) Seorang ahli tabarru (yang boleh mengur­uskan harta, berurus niaga dan memiliki harta tersebut
(a) Bukan seorang yang yang gila atau kanak-­kanak
(b) Tiada unsur paksaa­n(r­edha)
(b) Tiada unsur pakssan (redha)
 
(c) Berkem­ampuan membayar balik pinjaman
3. Barang yang dipinjam
4. Sighah (Ijab dan Qabul)
(a) Barangan yang boleh ditimbang dan dibilang
(a) Mestilah mempunyai lafaz ijab dan qabul yang memberi maksud pemberian pinjaman dan hutang

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL-QADR AL-HASAN

Membantu golongan yang memerl­ukan.
Merapatkan jurang perbezaan antara golongan yang kaya
Memupuk semangat persau­daraan
Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara
Menyed­iakan ruang, peluang dan kemudahan kepada golongan berpen­dapatan rendah untuk menceb­urkan diri dalam sektor perniagaan

AL-QADR SEBAGAI INSTRUMEN PENJANA SOSIO EKONOMI

Prinsip qard hasan digunakan secara meluas dalam skim pajak gadai Islam atau al-rahnu di Malaysia yang ditawarkan oleh koperasi dan bank
Beberapa institusi kewangan dan koperasi di Malaysia yang menawarkan skim pinjaman kewangan dan pembiayaan untuk menunaikan haji atau umrah meskipun tidak semua pinjaman tersebut adalah berlan­daskan kepada prinsip qard hasan
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet