Show Menu
Cheatography

Syafie Mazary Cheat Sheet by

Fiqh Muamalat (Individu)

KONSEP PINJAMAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

PENDAHULUAN
- Menjadi lumrah manusia untuk mendam­bakan kehidupan yang serba mewah.
- Kebanyakan masyarakat terpaksa berhutang untuk menikmati taraf hidup yang lebih selesa.
- Pinjaman kewangan sudah menjadi trend dalam dunia hari ini.

PAND­ANGAN ISLAM MENGENAI AMALAN BERHUT­ANG

- Islam tidak mengga­lakkan berhutang.
- Islam menyar­ankan umatnya menjalani kehidupan yang bersed­erhana serta bersifat qana'ah.
-Rasul­ullah SAW enggan menyem­­ba­h­y­angkan jenazah seorang sahabat yang telah meninggal dunia setelah mengetahui sahabat yang meninggal dunia tersebut belum melang­­saikan hutangnya.
Tindakan Rasulullah SAW ini mengga­mbarkan dosa orang tidak menjel­askan hutangnya begitu berat lebih-­lebih lagi dalam situasi sekiranya hutangnya itu dilipat gandakan dengan riba.

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

AL-A­RIYAH (PEMINJAM)
AL-QARD (HUTANG)
- Melibatkan barang yang tidak musnah (kereta). Barang yang mudah musnah pinjaman tidak sah (sabun).
- Melibatkan pemindahan pemilikan barang yang boleh diganti mengikut bilangan (wang kertas).

DEFINISI AL-QARD

BAHASA : Al-Qart'u (potong)
ISTILAH : Penyerahan barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat diganti dengan nilai yang sama tanpa penambahan

LARANGAN RIBA

Berdas­arkan firman Allah SWT dalam surah Al-Ba­qarah ayat 275
وَأَ­حَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
"Allah telah mengha­lalkan berjua­l-beli (berniaga) dan mengha­ramkan riba''
Terdapat hadis Rasulullah SAW menyebut hutang mempunyai manfaat adalah riba
قال رسول االه صلى الله عليه وسلم -كل قرض جر منفعة, فهو ربا
"Ra­sul­ullah SAW telah bersabda bahawa setiap peminjam (hutang) yang ada manfaat ianya adalah riba"
 

FATWA PENGHA­RAMAN RIBA

Semua bersepakat membuat keputusan bahawa faedah yang dikenakan dalam semua bentuk pinjaman (hutang) adalah riba.

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

* Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah.
* Pemberian hutang atau peminjam wang bebas daripada unsur riba.
* Al-Qard Al-Hasan bermaksud pinjaman yang baik.
* Menife­stasi keperi­hatinan seseorang buat kebaikan.

HUKUM AL-QARD AL-HASAN

SUNAT:
Memberikan hutang kepada orang yang memerl­ukan.
HARUS:
Berhutang bertujuan membeb­askan diri dari kesempitan hidup.
TIDAK HARUS:
Mengetahui peminjam menggu­nakan wang kearah maksiat.

RUKUN AL-QARD

1. Pemiutang (memberi pinjaman)
- Tidak gila atau kanak-­kanak
 
- Tiada paksaan
2. Penghutang
- Tidak gila atau kanak-­kanak
 
- Tiada paksaan
 
- Mampu bayar balik
3. Barang yang dipinjam
- Barang mithly (boleh dikira)
4. Sighah
- Lafaz ijab dan qabul

OBJEKTIF PERLAK­SANAAN AL-QARD AL-HASAN

1. Bantu golongan memerl­ukan.
2. Merapat jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin.
3. Pupuk semangat persau­daraan.
4. Menguk­uhkan sektor sosio ekonomi negara.
5. Memberi kemudahan kepada golongan pendapatan rendah.
6. Hapuskan diskri­minsi.
7. Sebagai salah satu wasilah dakwah.
8. Mendapat keberk­atan.
 

INST­​RUMEN PENJANA SOSIO EKONOMI UMMAH

SKIM PERKHI­​DMATAN PEMBERIAN WANG
- Mering­​ankan beban golongan yang terdesak dan tersepit dalam kancah krisis kewangan.
SKIM PEMBIAYAAN SECARA MIKROKREDIT
- Memajukan sektor ekonomi tertentu khususnya industri kecil dan sederhana.
SKIM PAJAK GADAI ISLAM ATAU ALRAHNU
- Transaksi pemberian kemudahan pinjaman wang kepada pemegang gadaian sebagai cagaran terhadap pinjaman yang dibuat.
SKIM PINJAMAN KEWANGAN DAN PEMBIAYAAN
- Seseorang itu dibenarkan berhutang atau membuat pinjaman kewangan bertujuan menunaikan rukun Islam yang kelima sekiranya dia yakin mampu membayar balik.

PRINSIP UMUM KETIKA BERHUT­ANG

~ Setiap hutang ditulis.
~ Tiada bayaran tambahan.
~ Selesaikan semua hutang si mati sebelum harta pusaka dibaha­gikan secara faraid.
~ Wajib pulangkan pada waktu yang dijanj­ikan.

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

INST­ITUSI ZAKAT DAN BAITUMAL
- Mewujudkan keseim­bangan dalam aspek sosial ekonomi.
- Mering­ankan beban yang dihadapi oleh golongan yang dibelenggu hutang.
- Memenuhi keperluan asas kehidupan.

GEJALA CETI HARAM

1. Ah Long atau khidmat pinjaman tanpa lesen.
2. Berten­tangan dengan syariat Islam.
3. Mengenakan faedah.
 
KESAN
- Keruntuhan rumah tangga.
- Perpecahan keluarga.
- Menghadapi tekanan jiwa.
   

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     fiqh muamalat Cheat Sheet
     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet