Show Menu
Cheatography

Backup Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Diske

MBR
Master Boot Record er den sektion data af en computers harddisk som bruges til at starte styres­yst­emet. Master boot recorden indeholder 512 bytes. De første 446B kan bruges til kodning. På Linux består koden af GRUB. Efterf­ølgende kommer 64B opdelt i 4 sektioner à 16B, som hver beskriver typen af de 4 partit­ioner, som harddisken kan opdeles i.
GPT
GPT star for “GUID Partition Table”, og det er en standard for det layout af partitions bordet på et fysisk hukomm­elses device brugt på en desktop computer, eller en server PC, som f. eks. En hard disk drive (HDD) eller solid-­state drive (SSD).
Basic Disk
Basic disks er den mest brugte form for hukommelse brugt med windows. Det beskriver en disk som har partit­ions, f. eks primære partitions og logiske drives, og de bliver normalt formateret med et filsystem for at blive et volume til fil-la­gring.
Dynamic Disk
Dynamic disks gør det som den basic ikke kan, som f. eks kan den lave volumes over flere diske, og den kan lave fault-­tol­erant volumes.
Primær Partition
I den primære partition gemmer vi OS'et, og det er herfra den tager dit start-up.
Extended Partition
En harddisk kan kun indeholde en udvidet partition, men den udvidede partition kan opdeles i flere logiske partit­ioner. DOS / Window­s-s­ystemer kan derefter tildele et unikt drevbo­gstav til hver logiske partition.
Logiske Partition
Logiske partit­ioner er de partit­ioner, der findes i en udvidet partition. Hvad angår brugen af dem, adskiller de sig ikke fra en ikke-u­dvidet primær partition.
Volume
Et volume er et ens-filet hukomm­els­esl­ager, som normal er gemt på en enkelt partition.
Simple Volume
En normal partition på en basic disk hedder et "­simpel volume­".
Spanned Volume
Et spanned volume er et dynamisk volume, som består af diskplads på mere end et fysisk disk.
Striped Volume
Et striped volume bliver brugt på en dynamisk disk, og bliver normal brugt på mere end 2 diske, helt op til 32 diske.
Mirror Volume
Et mirror volume er en gemt kopi af et andet volume som bliver gemt som en backup på en anden disk.
 
Disk­vær­ktø­jer
Convert
Man kan konvertere en dynamisk disk til en basic disk ved brug af CLI eller et windows interface.
 
Opga­ves­tyr­ing
GUI
Man kan ændre ting igennem CLI eller man kan bruge windows' egen interface.
AT_Kom­mandoer
Du kan finde og rette fejl ved at bruge "­chkdsk E: /f".

Filsys­temer

Fat
File Allocation Table (FAT) er et filsystem, som blev udviklet til MS-DOS, og som er det primære filsystem under tidligere versioner af Microsoft Windows til og med Windows Me. Alle større operat­ivs­ystemer kan håndtere FAT, hvilket gør det til et fremra­gende til at udveksle data via flytbare diske. Grænsen for filstø­rrelse er på alle FAT-sy­stemer: 4 GB (minus 1 byte)
Fat32
Fat32 er en anden version af Fat. Fat32 bruger 32 og bits hvor andre versioner af Fat bruger mindre, og har det største kapacitet af alle Fat versioner. Udover det er det den eneste version af Fat som stadig er i brug.
NTFS
NTFS eller New Technology File System NTFS erstattede Microsofts daværende FAT-fi­lsystem som blev brugt i MS-DOS og tidligere versioner af Windows. NTFS har flere forbed­ringer i forhold til FAT, såsom unders­tøt­telse af metadata og brug af avancerede datast­ruk­turer for at forbedre ydelse, drifts­ikk­erhed og udnyttelse af diskplads. Dets største minus er dets unders­tøt­telse eller mangel på samme af andre styres­ystemer end Micros­ofts, siden det er en forret­nin­gsh­emm­elighed fra Microsoft.
ReFS
ReFS eller Resilient File System var designet til at løse problemer, der var blevet fundet ved NTFS, der er relateret til, hvordan krav til datala­gring var ændret. Nøglef­ord­elene ved ReFS omfatter automatisk integr­ite­tsk­ontrol og data scrubbing, fjernelse af behovet for at køre chkdsk, beskyt­telse mod nedbry­dning af data, indbygget håndtering af harddi­skdrev og redundans, integr­ation af RAID-f­unk­tio­nal­itet, en switch til kopiering / allokering på skrive til data og metadata opdate­ringer, håndtering af meget lange stier og filnavne og lagerv­irt­ual­isering og pooling, herunder næsten vilkårligt størrelse logiske mængder (uden relation til de fysiske størrelser på de brugte drev).
 
Disk­vær­ktø­jer
Disk Management
Diskhå­ndt­ering er et system­værktøj i Windows, som gør det muligt at udføre avancerede opbeva­rin­gso­pgaver. Som f.eks. sætte en ny hardisk op, for at krympe en partition.
Diskpart
Diskpart er en komman­dolinje disk partit­ion­ering værktøj inkluderet i Windows 2000 og senere, erstatter sin forgænger, fdisk. Dette værktøj forhindrer oprettelse af flere partit­ioner til flytbare medier, såsom flashdrev. Det bruges også til opdeling af interne harddiske.
Convert
Man kan også konvertere ældre versioner til nyere. F.eks. Fat til NTFS. Det gøres ved at bruge denne kommando convert drive_­letter: /fs:ntfs. Efter man har konver­teret til en nyere version kan man ikke gå tilbage igen.
AT_Kom­mandoer
Man kan bruge nogle AT kommandoer til f.eks at lave en planlagt ogave med brug af denne kommando at \\comp­ute­rname time /inter­active | /every­:da­te,... /next:­dat­e,... command

Star­tup

BCD
Boot Config­uration Data, en fil der indeholder værdier til indsti­llinger som nyere udgaver af Windows bruger i sin opstart af operat­ivs­yst­emet.
Trou­ble­shoot
Bruges til at fejlfinde typiske problemer i Windows og prøver at løse dem. Værktøjet hører med til Windows.
msco­nfig
GUI-ba­seret værktøj til at ændre i Windows boot konfig­ura­tion, følger med til Windows og kan køres ved at søge på "­msc­onf­ig".
bcde­dit
Komman­do-­baseret værktøj at redigere i Boot Config­uration Data, følger med i Windows og skal kaldes op i CMD, ellers lukker vinduet med det samme.
Easy­BCD
3. parts værktøj som er GUI-ba­seret og kan redigere i Boot Config­uration Data, er nemmere at bruge og kan også fejlfinde i BCD filen.
chkdsk
Komman­do-­baseret værktøj til at fejlfinde på et disk drev og forsøge at udbedre eventuelle fejl der opstår i søgningen.
boot­sect
Komman­do-­baseret værktøj til at opdatere Master Boot koden for disk partit­ioner til at skifte mellem Bootmgr eller NTLDR. Bruges til at genoprette boot sektoren.
boot­rec
Komman­do-­baseret værktøj til at fejlfinde og genoprette en MBR, bootsektor eller BCD. Bemærk at det kun kan bruges i Windows Genopr­ett­els­esmiljø (Windows RE).
System State Recovery
Værktøj under "­Wba­dmi­n" som kaldes op ved at køre "­Start System­Sta­teR­eco­ver­y". Bemærk at på en Domain Controller skal det gøres fra DSRM tilstand.
Auth­ori­tative Restore
Værktøj der bruges på en Domain Controller i DSRM mode til at genoprette en specifik backup og kan replikeres ud til andre Domain Contro­llere i domænet.
DSRM
Fejlfi­ndings tilstand på Domain Contro­llere man kan boote op i og genoprette Active Direct­ories med diverse værktøjer.
wbad­min
Komman­do-­baseret værktøj til at lave backup af og genoprette operat­ivs­yst­emet, volumes, filer og programmer med.
ntds­util
Komman­do-­baseret værktil til at få adgang i Active Directory database og lave ændringer på den.
adsi­edi­t.msc
GUI-ba­seret værktøj til at ændre på Active Directory i lav-level. Bruges til generelle admini­str­ative opgaver.
KeyV­ers­ion­Num­ber
Bliver også kaldt "­kvn­o", er en 32-bit kode i RODC som attribute der bruges til at differ­entiere mellem dem på et domæne.
Tomb­stone Lifetime
Antal dage før et slettet objekt i Active Directory bliver fjernet. Hjælper med at fjerne objekter på replikeret servere og forhindrer genopr­ett­elser i at reintr­oducere dem.

RAID

Reduntant array of indepe­ndent disks (RAID)
Redundans
RAID teknol­ogien bruges når man absolut ikke må miste data hvis en harddisk bryder sammen. RAID kan også bruges hvis man har brug for højere læse/s­krive hastighed til/fra diske. Hvis en HDD bryder sammen gør RAID det muligt at udskifte denne og køre systemet videre uden datatab.
Plads
Da RAID gør det muligt at opleve nedbrud uden datatab betyder det dog også at dette system vil være dyrer at bruge, da der indgår flere HDD i sådan et system. I en situation med et RAID 1 bestående af 3 HDD, hver på 500GB vil du i virkel­igheden kun have 500GB lagerplads og ikke 1,5TB.
RAID "­Str­ipi­ng" (or "RAID 0")
Bedre ydelse, ingen redundans, dårlig sikring mod nedbrud af datame­dium. "­Str­ipi­ng" betyder at hvis et RAID består af f.eks. 3 diske, så gemmer "RAID contro­lle­ren­" 1/3 af filen på den ene disk, 1/3 på den anden disk og 1/3 på den tredje disk. Dette betyder at en given fil kan skrives til disk tre gange så hurtig som hvis den skulle skrives til en enkelt disk.
RAID "­Mir­ror­ing­" (or "RAID 1")
Dårligere ydelse, højt niveau af redundans, god sikring mod nedbrud af datamedie. "­Mir­ror­ing­" betyder at en given fil gemmes på, f.eks. tre diske på samme tid, sådan at der eksistere tre kopier af den samme fil.
RAID 10 (1+0)
Ved denne RAID-type kombineres redund­ansen fra RAID 1 og ydeevnen fra RAID 0. Disk 1 + 2, 3 + 4, 5 + 6 er "­mir­ror­ed" for at skabe et RAID-1 array, og et RAID 0 array laves oven på RAID 1 arrayet.
Hvordan bruges RAID?
RAID kræver et hardwa­remodul som kaldes en "RAID Contro­lle­r". Det er denne enhed som forbinder alle diske og sørger for at distri­buere input til diskene afhængigt af hvilken type RAID som er valgt. Dette modul kan findes på specielle bundkort til workst­ati­onm­askiner eller på dedikerede maskiner som bruges specielt til datala­gring. F. eks. en NAS
RAID i en NAS (Network Attached Storage)
Når man vil opsætte et RAID på f.eks. en NAS, gør man det typisk ved hjælp af en GUI som er instal­leret på din maskine. Denne GUI gør det muligt at tilgå NAS'en over netværket. Her kan du så format­tere, pertio­nere, og/eller lave større volumer strækkende over adskillige HDD. Derefter kan du oprette dit RAID. Se eksemplet under "RAID 10 (1+0)". Hvis en disk i din NAS bryder sammen vil du modtage en alarm og du kan derefter udskifte den deffekte disk og genoprette indholdet af disken hvis du kører "­Mir­ror­ed" RAID.
RAID 10 (1+0) og RAID 01 (0+1), bliver brugt til arrays som består af 6 eller flere disks.

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi