Show Menu
Cheatography

Fiqh Muamalat (KSD2643) Cheat Sheet by

Impimentesi Kontrak Musaqah Untuk Pembangunan Tanah Waqaf Terbiar Dalam Menjana Ekonomi Sektor Pertanian Di Malaysia

Pendah­uluan

-Wakaf merupakan suatu amalan yang disyar­iatkan oleh Islam
-Dikenali sebagai sedekah muhramat menurut Imam Syafie
-Menurut Mazhab Imam Nawawi menyatakan wakat ialah terhal­angnya harta yang boleh dimanf­aatkan dari harta tersebut
-Menurut Muhammad Hassan bin Abu Yusuf pula menyatakan wakaf ialah tertahan sesuatu harta atas pemilikan Allah dan bertukar manfaatnya ke atas orang yang menyuk­ainya
- Jelas menunj­ukkan bahawa harta waqaf ini adalah tertahan dari sudut pemili­kkannya dan manfaatnya boleh dinikmati bersama

Permas­alahan Kajian

-Wakaf merupakan salah satu daripada institusi ekonomi Islam yang mengga­bungkan elemen rohaniah dengan harta benda
-Namun demikian, terlalu banyak harta-­harta wakaf yang gagal dibang­unkan demi kepent­ingan umat dan matlamat para pewakaf
-Lantaran permas­alahan yang telah diusulkan telah membuka mata banyak pihk dalam memban­gunkan harta wakaf di Malaysia
 

Pendekatan Kontrak Musaqah Untuk Wakaf Pertanian

Musaqah ialah satu bentuk penyerahan pemilik tanaman kepada penjaga yang melakukan kerja -kerja pembai­kan­,pe­ngairan dan perkara yang berkaitan dengan syarat pengurusan
-Ianya berses­uaian diimpl­eme­nta­sikan kontrak ini dalam institusi wakaf di Malaysia kerana dapat memban­gunkan tanah-­tanah di Malaysia
- Tanah wakaf dapat dibang­unkan bersam­a-sama golongan miskin bagi tujuan pertanian
-Pihak berwajib perlu memilih golongan miskin yang berses­uaian iaitu sihat tubuh badan untuk melaks­anakan projek pertanian tersebut
-golongan yang tidak bernasib baik akan terbela nasibnya kerana mendapat peruntukan Khas dalam golongan kaya
-Secara tidak langsung, dapat mewujudkan persek­itaran kerja yang harmoni kerana dapat memupuk semangat ingin berkerja dikalangan golongan miskin
-Matlamat wakaf dapat dicapai dari sudut sosial iaitu dapat mengur­angkan kadar kemiskinan dan dapat membantu golongan miskin

Rukun Musaqah

1. Kedua pihak yang berkontrak
2. Punca kerja/ Objek Musaqah
3. Buah
4. Kerja
5. Ijab & qabul

1.Kedua Pihak Yang Berkontrak

-Dihar­uskan berurusan dalam perkara harta adalah sah
-Kontrak Musaqah merupakan kontrak Mu'amalah harta
 

2. Objek Musaqah

- Imam Syafie mensya­ratkan buah kurma dan anggur
-Ulama' Hanbali melihat kepada pohon buah yang memerlukan pengurusan
-Imam Malik berpen­dapat dilakukan untuk semua tumbuhan yang memiliki batang

Buah

- Pendapat Mazhab Hanbali ialah kontrak Musaqah dikira sah apabila pohonnya mula berbuah meskipun belum masak

4. Kerja

- Segala kerja sepenuhnya mengenai pengurusan pohon .
-Ini untuk memberi luang seluas­-lu­asnya kepada pengurus

5. Ijab & Qabul

-Ungkapan boleh dibuat oleh pihak pemilik atau pengurus seperti pengurus berkata kepada pemiliknya

KESIMPULAN

-menjadi pemangkin ataupun penggerak kepada pemban­gunan wakaf di Malaysia
-Boleh mengatasi masalah pemban­gunan harta wakaf di Malaysia
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Biology 103 Unit 1 Cheat Sheet
     Prealgebra, Algebra I and II, Geometry Cheat Sheet