Show Menu
Cheatography

Fiqh Muamalat (KSD2643) Cheat Sheet by

Impimentesi Kontrak Musaqah Untuk Pembangunan Tanah Waqaf Terbiar Dalam Menjana Ekonomi Sektor Pertanian Di Malaysia

Pendah­uluan

-Wakaf merupakan suatu amalan yang disyar­iatkan oleh Islam
-Dikenali sebagai sedekah muhramat menurut Imam Syafie
-Menurut Mazhab Imam Nawawi menyatakan wakat ialah terhal­angnya harta yang boleh dimanf­aatkan dari harta tersebut
-Menurut Muhammad Hassan bin Abu Yusuf pula menyatakan wakaf ialah tertahan sesuatu harta atas pemilikan Allah dan bertukar manfaatnya ke atas orang yang menyuk­ainya
- Jelas menunj­ukkan bahawa harta waqaf ini adalah tertahan dari sudut pemili­kkannya dan manfaatnya boleh dinikmati bersama

Permas­alahan Kajian

-Wakaf merupakan salah satu daripada institusi ekonomi Islam yang mengga­bungkan elemen rohaniah dengan harta benda
-Namun demikian, terlalu banyak harta-­harta wakaf yang gagal dibang­unkan demi kepent­ingan umat dan matlamat para pewakaf
-Lantaran permas­alahan yang telah diusulkan telah membuka mata banyak pihk dalam memban­gunkan harta wakaf di Malaysia
 

Pendekatan Kontrak Musaqah Untuk Wakaf Pertanian

Musaqah ialah satu bentuk penyerahan pemilik tanaman kepada penjaga yang melakukan kerja -kerja pembai­kan­,pe­ngairan dan perkara yang berkaitan dengan syarat pengurusan
-Ianya berses­uaian diimpl­eme­nta­sikan kontrak ini dalam institusi wakaf di Malaysia kerana dapat memban­gunkan tanah-­tanah di Malaysia
- Tanah wakaf dapat dibang­unkan bersam­a-sama golongan miskin bagi tujuan pertanian
-Pihak berwajib perlu memilih golongan miskin yang berses­uaian iaitu sihat tubuh badan untuk melaks­anakan projek pertanian tersebut
-golongan yang tidak bernasib baik akan terbela nasibnya kerana mendapat peruntukan Khas dalam golongan kaya
-Secara tidak langsung, dapat mewujudkan persek­itaran kerja yang harmoni kerana dapat memupuk semangat ingin berkerja dikalangan golongan miskin
-Matlamat wakaf dapat dicapai dari sudut sosial iaitu dapat mengur­angkan kadar kemiskinan dan dapat membantu golongan miskin

Rukun Musaqah

1. Kedua pihak yang berkontrak
2. Punca kerja/ Objek Musaqah
3. Buah
4. Kerja
5. Ijab & qabul

1.Kedua Pihak Yang Berkontrak

-Dihar­uskan berurusan dalam perkara harta adalah sah
-Kontrak Musaqah merupakan kontrak Mu'am­alah harta
 

2. Objek Musaqah

- Imam Syafie mensya­ratkan buah kurma dan anggur
-Ulama' Hanbali melihat kepada pohon buah yang memerlukan pengurusan
-Imam Malik berpen­dapat dilakukan untuk semua tumbuhan yang memiliki batang

Buah

- Pendapat Mazhab Hanbali ialah kontrak Musaqah dikira sah apabila pohonnya mula berbuah meskipun belum masak

4. Kerja

- Segala kerja sepenuhnya mengenai pengurusan pohon .
-Ini untuk memberi luang seluas­-lu­asnya kepada pengurus

5. Ijab & Qabul

-Ungkapan boleh dibuat oleh pihak pemilik atau pengurus seperti pengurus berkata kepada pemiliknya

KESIMPULAN

-menjadi pemangkin ataupun penggerak kepada pemban­gunan wakaf di Malaysia
-Boleh mengatasi masalah pemban­gunan harta wakaf di Malaysia

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     arduino cheat sheet 1 Cheat Sheet