Show Menu
Cheatography

EUR2101 Eksamen Cheat Sheet by

Forberedelse til hjemmeeksamen EUR2101: Norge i Europa

Grunnlaget for EØS

Hoveda­rgu­menter for EØS
EØS-av­talen utvidet og utviklet samarb­eidet mellom EFTA og EF. Den bygget samtidig på resultatet fra årene forut, på identi­fis­eringen av hva frihandel måtte omfatte, på erfaringer med altern­ative tilnær­minger, og på erkjen­nelsen av hvor grensene for et samarbeid mellom EF og EFTA måtte gå.

EF var aldri villig til å akseptere samarbeid som truet felles­skapets beslut­nin­gsa­uto­nomi.

EFs politikk var alltid at deltakelse i EFs beslut­nin­gsp­ros­esser var forbeholdt EUs medlemmer og de alenen.

Landbruk

CAP
Common agricu­ltural policy
Økonomisk støtte
Norske bønder får mye mer støtte (150%) enn EUs bønder
Marked
Vil sikre norske varer, toll på import

Fisk­eri­ndu­sti

Eksport
Fisk er norges nest største ekspor­tvare etter olje og gass
Tradisjon
fisker­inæ­ringen har alltid vært viktig
Marked­sti­lgang
Vil ikke låse seg kun til det europeiske markedet
ressurs
Vil beskytte de norske fiskef­eltene fra produs­enter utenfor Norge
Russland
God dialog og samarbeid med Russland om fiskeri i Barent­shavet. Vil ikke ødelegge dette forholdet.

Sikk­erh­ets­pol­itikk

Ikke et felles forsvar. Heller NATO.

Artikler og protok­oller

Artikkel 19
Utleve­rin­gsa­vtalen av krimin­ell­e/a­nmeldte osv
Protokoll 3
Noe court of justice opplegg
 

Folkea­vst­emn­ingene 1972 og 1994

Nei
motsta­ndere av norsk EU-med­lemskap har alltid fremhevet at EU er et politisk prosjekt, og de har alltid begrunnet sitt ståsted med at norsk deltakelse vil svekke demokrati og selvrå­derett
KrF, SV, SP, kvinne­bev­egelsen
Ja-siden
Forkje­mpere for norsk EU-med­lemskap satt lys mot samarbeid mellom suverene stater, mot markedet og dets betydning for økonomisk vekst og sosial velferd.
Høyre

Klimap­olitikk

EU ETS: det europeiske kvotes­ystemet
Norge deltar. EUs klimap­oltiske flagskip. Norge i praksis fult medlem av EUs klimap­lol­itikk
1. kvotep­liktig utslipp
Landbasert industri, offsho­rea­nlegg og luftfart
2.Ikke­-kv­ote­pliktig utslipp
Transport, landbruk, bygg, avfall. ESR
3.Opptak og utslipp av klimagass i skog og andre landareal
EUs regelverk. LULUCF. Netto-­nul­l-f­orp­lik­telse
Fleksi­bil­ite­tsm­uli­gheter
Kun EU/EØS muligh­eter. År-år, salg/kjøp av overskudd, overfø­ringen fra ETS til ESR
EUs grønne giv og forstr­erkede klimamål
European green deal CBAM
. ETS revidert i 2018 --> kutte kvotep­liktige utslipp med 43% innen 2030 sammen­liknet med 2005.

effort sharing regula­tions= innsat­sfo­rdeling fororden --> utslipp reduseres på EU nivå med 30% 2005-2030. Fordeler baser på BNP per innbygger og kostna­dse­ffi­kti­vitet

= Land use, land-use change and forestry --> egne regler for hvordan utslipp skal bokføres.
= utslipp skal ikke være større enn opptaket samlet for sektoren hele perioden 2021-30.
= Carbon boarder adjustment mechanism

European Green deal

Ener­gik­rise

Norsk gass
viktigste produsent av gass i europa
Pristak
ikke nyttig, problemet er mangel på energi. Heller en avgift på profitten (MDG)
Eksport
Europa har minsket produk­sjon, dermed større behov import. Nord-vest hovedk­jøper av gass (husho­ldning, industri, produk­sjon)
Superp­rofitt
850 miliarder i 2021, 2000 miliarder i 2022
Grønt skifte
Finansiere av de nye superp­rof­ittene --> veien videre
Avtale med EU
Norge som stabil levera­ndør, mer ekspli­sitte avtaler i framtiden?
 

Rasjon­ali­stiske perspe­ktiver

Kort om rasjon­alisme:
- Bygger på at mennesker skal ta de beslut­ningene gir størst nytte for seg selv basert på en objektiv kunnskap.
- Materielle og økonomiske interesser
- Knyttet opp mot Norges forhold til EU: Norge gjør sine beslut­ninger ut ifra hvilke økonomiske gevinster vi får ut fra visse avtaler

I Norges forhold til EU: Eksport av fisk, vil ikke låse seg til et marked, ikke åpne opp for konkur­ranse, sikre lokale råvarer i landbruket

Norges forhold til EU forklart?
materielle forhold
ekspor­t/i­mport
liten og over gjenno­msn­ittlig handels avhengig økonomi
Norske økonomien ganske råvare­basert
skogin­dustri
fisk (klipp­fisk)
økonomiske interesser
indre marked (pull)
vern om norsk arbeid
nordiske modellen
Økonomisk støtte til landbruk, bedre enn CAP (150% mer direkte statlig støtte til norske bønder enn i EU land) (push)
fiskeri, ønsket å ha ressursene alene men tilgang på marked i EU
strukturer
landbr­uks­pol­itikk (er den mer sentim­ental?) (mer rasjonelt fra nasjonal sikkerhet perspektiv enn økonomisk)
NATO - det sikker­het­spo­litiske er ivaretatt, ble ganske bestem­mende for norsk EU-pol­itikk fordi man ikke har behov for å søke beskyt­telse via EU

Konstr­ukt­ivi­stiske perspe­ktiver

Kort om konstr­ukt­ivisme
- Bygger på at verden er sosialt konstr­uert.
- Sosiale bestem­melser av folket, kan dermed variere fra nasjon til nasjon
- Setter noen verdier høyere fordi de repres­enterer noe større enn bare de materi­ali­stiske og økonomiske forhol­dene.

- I Norges forhold til EU: Historie rundt fiskeri og landbruk, tradisjon, Bønder, norsk mat, kvalitet

The logic of conseq­uences
aktører handler, på basis av kalkulert nytte, for å maksimere sine interesser
interesser > valg> resultat

The logic of approp­ria­teness
politiske handlinger preges av ideer, normer og identi­teter
“passe­nde­logikk”
identi­teter, normer og ideer > valg > resultat > nye skifter i identitet, normer etc.

“The logic of approp­ria­teness is a perspe­ctive that sees human action as driven by rules of approp­riate or exemplary behavior, organized into instit­utions. Rules are followed because they are seen as natural, rightful, expected, and legiti­mate”

regelb­asert intern­asj­onalt samfunn
viktigere for små stater
mye å by på for alle stater

kan være snakk om ideer om demokrati, beslut­tninger blir tatt så nært dem det gjelder som mulig

Pers­pek­tiver på integr­asjon kap 2 Rye

Det fødera­lis­tiske perspektiv
integr­asjon som en nedenfra- og opp-pr­osess med politisk forening som endepunkt. Legger for stor vekt på ideer på bekostning av politiske og økonomiske intere­sser.
Det mellom­sta­tlige perspe­ktivet
Nasjon­als­taten svekket etter krig og krise. Dette perspe­ktivet er et rammeverk som muliggjør de deltakende statenes nasjonale målset­tinger og dermed bidrar til å forsikre innbyg­gernes oppslu­tning om staten som instit­usjon.
Det overst­atlige perspe­ktivet
EU som et fremvo­ksende politisk system. Viste at utvikl­ingen av politikk på europeisk nivå ikke kunne tilskrives de deltakende statene. Felles­skapets instut­isjoner var sentrale aktører i uviklingen av politikk som før hadde blitt fortolket som resultat av mellom­sta­tlige forhan­dli­nger.
Transn­asj­onalt perpek­tivet
Undersøkte grense­ove­rsk­ridende kontakt på nivået under nasjon­als­taten. Mindre statss­entrert integr­asjons historie. Europeisk integr­asjon ble ikke utviklet av europeere alene.
Desent­ral­isering av europeisk integr­asjon
utfordrer tanken på europeisk integr­asjon som noe som kun kunne utspilles i det vi i dag kjenner som eu .Den europeiske integr­asjon etter andre verden­skrig ikke et brudd, men en formal­isering og intens­ivering av tidligere tiders samarb­eid.do­kum­enterer et uklart skille mellom utenri­ksp­olitikk og integr­asjon, og den viser hvordan veier som i utgang­spu­nktet skulle lede andre steder, også kan gå til brussel
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     latvia the clown princess Cheat Sheet