Show Menu
Cheatography

Cheat Sheet Cheat Sheet by

Linux filtry

cat
najpro­stszy filtr , nie wprowa­dzający zmian do przetw­arz­anych danych.
head
wyświetla początkową część pliku o podanej nazwie
tail
wyświetla końcową część pliku o podanej nazwie
sort
służy do sortowania danych wejści­owych, które domyślnie sortowane są leksyk­ogr­afi­cznie.
uniq
umozli­wia­usu­nię­cie­pow­tar­zaj­ących się, sąsiad­ujących liniid­anych wejści­owych.
wc
zlicza znaki, słowa i linie w podanych danych wejści­owych.
tr
pozwala zamienić łańcuchy tekstowe, które podawane są jako argumenty wejściowe.
cut
pozwala wyświetlić fragmenty wierszy danych wejści­owych.
grep
przesz­ukuje dane pochodzące ze standa­rdowego wejścia lub pliki wyszcz­egó­lnione na liście plików

Linux procesy

ps
wyświe­tlenie procesów
kill
zabija proces
PID
numer procesu
TTY
terminal
TIME
czas aktywności
CMD
nazwa
ps -a
wyświetla listę wszystkich procesów

Linux systemy plikow

man
wyświt­lenie pomocy
ls
świetlenie zawartości aktualnego katalogu
passwd
zmiana hasła
id
sprawd­zenie identy­fik­atora numery­cznego
cd
zmiana katalogu
mkdir
tworzenie katalogu
rmdir
usuwanie katalogu
 

Linux grep

grep literka plik
szuka lini z danym znakiem w podanym pliku
przełą­cznik -i
nie zwraca uwagi na wielkość liter
grep -v słowo plik
nie wyszukuje lini z podanym słowem
grep -c
ile razy występuje
grpe -n
inforamcje o numerach wierszy
grep ....
pokazuje słowo na conajmniej tyle znaków ile jest ..
^
początkowa litera
$
końcowa litera

opcje filtro­wania grep

-E
traktuje wyraz jako rozsze­rzone wyrażenie regularne
-F
traktuje wyraz jako listę stałych, oddzie­lonych od siebie nowymi liniami wyrazów
-G
po prostu szuka danego wyrazu (jest to opcja domyślna)
-P
jest to eksper­yme­ntalna opcja, traktuje wyraz jako wyrażenie z Perl’a
-e
służy do zabezp­iec­zenia się by wyszuk­iwany zwrot zaczynał się od wyrazu, zabezp­ieczamy się przez -. (np. grep -e -.adam plik)
-f
określamy tutaj jaki plik przesz­ukiwać, linijka po linijce
-i
ignoruje wielkości liter (dla zwrotu adam, będzie szukało aDam, ADAM, aDaM)
-v
zwróci wszystkie linie, które nie pasują do wyrazu
-w
wybiera tylko te linie, które zawierają linijki, w których wyraz nie znajduje się obok innej litery (znajdzie adam , adam@1, +adam, 123adam; nie znajdzie adamek, adamski)
-x
pokaż tylko te zwroty, które idealnie pasują do wyrazu
-y
to co -i (-y jest wersją prehis­tor­yczną)
-c
proszę policzyć ile linijek pasuje do wyrazu
-m
n skończ szukanie gdy znajdziesz n linii zawier­ających wyraz (użycie, np.: -m 0)
-o
pokazuje część lini, która pasuje do wyrazu­/wzorca (do używania z wyraże­niami regula­rnymi)
-q
nie rób nic, nic nie wyświetlaj ta opcja chyba dla podpuchy jest dodana, można to też czytać jako: „pokaż mi co jest w /dev/null”
-s
nie wyświetlaj wiadom­ości, jeśli plik nie istnieje lub jest nie możliwy do przesz­ukania
-H
wyświetl nazwę pliku, który jest przesz­ukiwany przy linijce, domyśle przy przesz­uki­waniu kilku plików
-h
nie wyświetlaj nazwy pliku przy linijce
-n
podaj numer linii, w której znaleziono wyraz
-T
przed wyświe­tlanym zwrotem wyświetla Tab
-Z
przy wyświe­tlaniu :zwrot po nazwie przesz­uki­wanego pliku wstaw znak ASCII NUL
-A
n pokaż kolejne n linijek po każdym znalez­ionym zwrocie
-B
n to co wyżej tylko linijki przed znalez­ionym zwrotem
-C
n połączenie -A -B
-a
przeszukaj plik binarny tak jakby tam był tekst (wyjaś­nienie: otworzyłeś kiedyś zdjęcie albo archiwum notatn­ikiem?)
-d
jeśli grep ma szukać w ścieżce to powiedz mu jak ma szukać; recurse – przeszuka wszystkie pliki w katalogu, read – traktuje ścieżkę jakby była zwykłym plikiem
 

Linux uprawn­ienia

x
wykonanie
w
zapis
r
odczyt
u
urzytk­ownik
g
grupa
a
wszyscy
o
inni
-
zwykły plik
b
specjalny plik blokowy (ang. Block)
c
specjalny plik znakowy (ang. Character)
d
katalog (ang. Directory)
l
małe ("L") - dowiązanie symbol­iczne (ang. Symbolic link)
P
nazwany potok
s
gniazdo
+
nadanie prawa (dodanie)
-
odebranie prawa
=
zastąp­ienie prawa - kasuje poprzednie i zastępuje nowym

Nadawanie praw (systen osemkowy)

--- 0
brak praw
--x 1
tylko wykony­wanie
-w- 2
tylko zapis
-wx 3
zapis i wykony­wanie
r-- 4
tylko odczyt
r-x 5
odczyt i wykonanie
rw- 6
pokazuje informacje na temat komendy
rwx 7
zapis, odczyt i wykony­wanie
Istnieje polecenie, które pozwala określić jakie prawa nie mają być nadawane domyślnie dla nowo utworz­onego pliku - umask.
umask 444
0
brak ograniczeń praw (zapis i odczyt)
2
wyłącza zapis (ustawia tylko odczyt)
4
wyłącza odczyt (ustawia tylko zapis)
6
wyłacza zapis i odczyt (brak praw do pliku)
Ponadto poleceniem umask można sprawdzić jakie prawa będą przydz­ielane standa­rdowo
dodajemy przeła­cznik -S
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.