Show Menu
Cheatography

Fiqh Muamalat Tajuk : Al-Qard

Definisi Al-Qard

BAHASA :
Pengas­ingan sebahagian dari sesuatu. Dalam aspek ini, seolah­-ol­ahnya si pemberi pinjam telah mengas­ingkan sebahagian dari harta miliknya untuk diberi pinjam kepada si peminjam yang akan mengem­balikan semula kepada si pemberi pinjam dalam tempoh tertentu
ISTILAH :
Al-Qard ialah pinjaman yang dilakukan untuk sesuatu kegunaan samada dari wang ringgit atau lainnya yang akan dipula­ngkan samada dalam bentuk zat yang sama ataupun tidak.

DALIL AL-QURAN & HADIS

DALIL AL-QURAN
Al-Qard telah disyar­iatkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Selain “Ayat al-qard” di atas masih ada ayat al-Quran lain yang menyentuh tentang al-Qard, dianta­ranya firman Allah swt : “Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik iaitu dengan mengel­uarkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipa­tga­ndakan balasan baik kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah-lah yang menyem­pitkan dan melapa­ngkan rezki dan kepada­Nyalah kamu akan dikemb­ali­kan.” (Al-Ba­qarah : 145)
DALIL HADIS
Hadis Nabi Muhammad saw juga banyak menyebut tentang al-Qard, dianta­ranya sabdaan Nabi Muhammad saw :
ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة
“..Sesiapa dari kalangan orang Islam yang memberi pinjaman kepada orang Islam yang lain sebanyak dua kali maka seolah­-ol­ahnya dia telah memberi sedekah satu kali.”
 

HUKUM AL-QARD

Hukum al-Qard bagi pemberi pinjam dan yang meminjam adalah bergantung kepada keadaan mereka. Kadangkala hukumnya menjadi wajib dan kadangkala menjadi sunat dan lain-lain.
1. Memberi Hutang : Sunat
2. Berhutang : Harus(pada asalnya) tetapi hukumnya boleh berubah bergantung kepada niat orang yang berhutang iaitu boleh jadi wajib, haram dan makruh
3. Membayar Hutang : Wajib membayar kembali hutangnya dengan baik.

Hukum Al-Qard ke Atas Peminjam (Al-Mu­qrid)

a) Wajib : Memberi pinjam menjadi wajib sekiranya orang yang hendak meminjam dalam keadaan terdesak untuk menyara hidupnya atau keluar­ganya dan si al-muqrid adalah orang yang mampu untuk memberi pinjaman.
b) Haram : Haram ke atas al-muqrid memberi pinjaman kepada orang yang diyakini akan menggu­nakan pinjaman tersebut untuk melakukan perkara yang haram seperti menggu­nakan wang pinjaman untuk berjudi dan sebaga­inya.
c) Sunat : Pada umumnya, sunat memberi pinjam kerana perbuatan tersebut boleh membantu menyel­esaikan masalah mereka yang memerl­ukan.
d) Makruh : Hukum makruh akan terjadi dalam urusan memberi pinjaman sekiranya pinjaman diberi tidak mengikut keutamaan orang-­orang yang ingin meminjam dan juga menjadi makruh jika diyakini bahawa orang yang meminjam akan membaz­irk­annya.
e) Harus : Harus memberi pinjaman jika urusan tersebut bukan untuk membantu orang yang berhajat tetapi hanya sekadar tujuan tertentu seperti memberi pinjaman semata­-mata supaya pinjaman tersebut terjamin kesela­mat­annya jika diberi pinjam kepada sesiapa yang boleh diperc­ayai.
 

Hukum Al-Qard ke Atas yang Meminjam (Al-Mu­qtarid)

a) Wajib : Meminjam sesuatu keperluan menjadi wajib jika pinjaman tersebut dilakukan untuk menyel­amatkan nyawa seseorang.
b) Haram : Haram ke atas seseorang yang ingin meminjam sesuatu untuk digunakan dalam perkara yang haram.
c) Sunat : Disunatkan meminjam sesuatu keperluan jika perkara itu boleh mengur­angkan bebanan yang tertan­ggung.
d) Makruh : Makruh hukumnya jika meminjam sesuatu semata­-mata untuk berleb­ih-­lebihan dalam sesuatu perkara.
e) Harus : Diharuskan meminjam sesuatu keperluan sekiranya berhajat dan hajat tersebut tidak sampai ke tahap sunat atau wajib.

SYARAT AL-QARD

Terdapat empat syarat yang mesti dipenuhi dalam akad al-qard :
1. Akad Al-qard dilakukan dengan ijab dan qabul atau bentuk yang boleh mengga­nti­kannya, seperti muatah (kontrak dengan tindak­an/­saling memberi dan memahami antara satu sama lain)
2. Kedua-dua pihak yang terlibat dalam akad Al-Qard mesti cukup syarat sah (munas­abah, baligh dan tanpa paksaan). Berdas­arkan syarat­-syarat ini, akad al-qard sebagai akad tabrau' (amal / sosial), maka akad al-qard yang berlaku oleh kanak-­kanak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang diseksa, maka akad itu tidak sah.
3. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinj­amkan mestilah harta yang setara di pasaran, atau nilai yang setara manakala menurut jumhur ulama, harta yang dipinj­amkan di dalam al-qard boleh menjadi harta yang digunakan sebagai tanggu­ngan.
4. Saiz, jumlah, jenis dan nilai harta yang dipinj­amkan mestilah jelas supaya mudah dikemb­alikan. Ini adalah untuk mengel­akkan pertikaian antara pihak-­pihak yang menjal­ankan akad al-qard.
 

RUKUN Al-QARD

1. Peminjam (muqta­ridh) : Peminjam mestilah ahli muamalah, yang bermaksud dia harus matang, berakal, dan tidak kompeten (menurut undang­-un­dang, tidak dibenarkan mengatur hartanya sendiri).
2. Pemberi pinjaman (muqridh) : Pemberi pinjaman mestilah Ahliyat at-Tab­arru' dengan maksud mempunyai kemampuan menggu­nakan hartanya secara mutlak mengikut pandangan syarak. Dalam qardh, seorang muqridh meminj­amkan dananya tanpa paksaan daripada pihak lain.
3. Barang­/hutang (Mauqud ‘Alaih) : Barangan yang dijadikan objek dalam qardh hendaklah tertakluk kepada akad salam. Dengan akad salam, barang tersebut dianggap sah untuk berhutang.
4. Ijab Qabul : Lafaz dalam qabul hendaklah dibuat dengan jelas dan boleh difahami oleh kedua-dua pihak, supaya tidak menimb­ulkan salah faham.

Cara yang dibenarkan dalam islam untuk berhutang.

Terdapat empat cara yang dibenarkan dalam Islam untuk berhutang :
1. Seseorang yang hendak berhutang dibenarkan menggadai hartanya untuk cagaran. Perkara ini dibenarkan dalam Islam.
2. Dibenarkan mengadakan penjamin di antara mereka.
3. Boleh dilakukan secara bertulis.
4. Dibenarkan menggu­nakan saksi

HIKMAH HUTANG

1. Untuk mewujudkan suasana tolong­-me­nolong.
2. Menger­atkan lagi hubungan silatu­rrahim sesama umat islam.
3. Mengajak mereka supaya berusaha menyel­esaikan masalah secara bekerj­asama.
4. Untuk menghalang manusia mengambil kesempatan daripada kesusahan dan hajat orang lain.
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet