Show Menu
Cheatography

mahsyulismahrup Cheat Sheet by

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

Al-'a­riya merujuk kepada pinjaman melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan boleh dikemb­alikan dalam keadaan asal. Sekiranya barang tersebut barang yang mudah musnah atau susut nilai maka akad pinjaman tidak sah.
Al-qard pula merujuk kepada pinjaman yang melibatkan peminjam dikehe­ndaki memula­ngkan kembali nilai yang sama dan bukan memula­ngkan wang kertas yang asal

DEFINISI AL-QARD

Dari segi bahasa bermaksud al-qat'u (potong).
Manakala, dari segi isti­lah merujuk kepada penyerahan seuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengan­nya akan digantikan kembali tanpa sebarang penamb­ahan.
Sebarang tambahan terhadap barang atau wang yang diberi pinjam adalah dianggap sebagai riba atau lebihan
Al-qard dikate­gorikan sebagai akad tabarr­u':
kerana faedah atau manfaat daripada transaksi yang berlaku hanya diperoleh oleh satu pihak (pengh­utang).
 

LARANGAN RIBA

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

Islam memben­arkan prinsip al-qard al-hasan yang bermaksud pinjaman yang baik.
Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah.
Hukum pelaks­anaan qard hasan adalah sunat .
Hal ini kerana hukum memberi hutang kepada seseorang adalah sunat manakala harus bagi seseorang untuk berhutang bagi tujuan membeb­askan dirinya daripada kesempitan hidup
 

RUKUN AL-QARD

i) Pemi­utang (orang yang memberi pinjaman)
ii) Peng­hut­ang­/pe­min­jam
iii) Barang yang dipinjam
iv) Sighah (Lafaz ijab dan qabul)

AL-QARD AL-HASAN PENJANA SOSIO EKONOMI UMMAH

i) Skim pmbiayaan secara mikrok­redit
-menjadi pemangkin untuk memajukan sektor ekonomi industri kecil & sederhana
ii) Skim pajak gadai Islam atau al-rahnu
-transaksi pemberian kemudahan pinjaman wang kepada pemegang gadaian sebagai cagaran terhadap pinjaman yang dibuat
iii) Skim pinjaman kewangan & pembiayaan untuk menunaikan haji atau umrah
- Seseorang dibenarkan berhutang bagi tujuan menunaikan rukun islam yang kelima sekiranya dia yakin mampu membayar balik pinjaman tersebut
 

PRIN­SIP­-PR­INSIP UMUM KETIKA BERHUT­ANG

i) Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis
ii) Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman yang diberi­kan
iii) Kepe­ntingan menyel­esaikan semua hutang disyar­atkan dalam perwar­isan
iv) Hak individu tertentu yang wajib dipula­ngkan dalam tempoh tertentu

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

Institusi zakat memainkan peranan penting untuk:
-mer­ing­ankan beban yang dihadapi oleh golongan yang dibelenggu hutang atau asnaf al-gha­rimin
- mewu­judkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi masyar­akat iaitu golongan yang berkem­ampuan mengel­uarkan zakat bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik.

GEJALA CETI HARAM

Gejala ceti haram:
-Perni­agaan pemberian pinjaman wang tanpa lesen yang sah atau telah tamat atau lesen digantung
-melakukan pinjaman dengan khidmat ah long

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     KSD2643 FIQH MUAMALAT Cheat Sheet
     PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Cheat Sheet