Show Menu
Cheatography

mahsyulismahrup Cheat Sheet by

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

Al-'a­riya merujuk kepada pinjaman melibatkan barangan atau benda yang tidak musnah apabila digunakan boleh dikemb­alikan dalam keadaan asal. Sekiranya barang tersebut barang yang mudah musnah atau susut nilai maka akad pinjaman tidak sah.
Al-qard pula merujuk kepada pinjaman yang melibatkan peminjam dikehe­ndaki memula­ngkan kembali nilai yang sama dan bukan memula­ngkan wang kertas yang asal

DEFINISI AL-QARD

Dari segi bahasa bermaksud al-qat'u (potong).
Manakala, dari segi isti­lah merujuk kepada penyerahan seuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai dengan­nya akan digantikan kembali tanpa sebarang penamb­ahan.
Sebarang tambahan terhadap barang atau wang yang diberi pinjam adalah dianggap sebagai riba atau lebihan
Al-qard dikate­gorikan sebagai akad tabarr­u':
kerana faedah atau manfaat daripada transaksi yang berlaku hanya diperoleh oleh satu pihak (pengh­utang).
 

LARANGAN RIBA

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

Islam memben­arkan prinsip al-qard al-hasan yang bermaksud pinjaman yang baik.
Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah.
Hukum pelaks­anaan qard hasan adalah sunat .
Hal ini kerana hukum memberi hutang kepada seseorang adalah sunat manakala harus bagi seseorang untuk berhutang bagi tujuan membeb­askan dirinya daripada kesempitan hidup
 

RUKUN AL-QARD

i) Pemi­utang (orang yang memberi pinjaman)
ii) Peng­hut­ang­/pe­min­jam
iii) Barang yang dipinjam
iv) Sighah (Lafaz ijab dan qabul)

AL-QARD AL-HASAN PENJANA SOSIO EKONOMI UMMAH

i) Skim pmbiayaan secara mikrok­redit
-menjadi pemangkin untuk memajukan sektor ekonomi industri kecil & sederhana
ii) Skim pajak gadai Islam atau al-rahnu
-transaksi pemberian kemudahan pinjaman wang kepada pemegang gadaian sebagai cagaran terhadap pinjaman yang dibuat
iii) Skim pinjaman kewangan & pembiayaan untuk menunaikan haji atau umrah
- Seseorang dibenarkan berhutang bagi tujuan menunaikan rukun islam yang kelima sekiranya dia yakin mampu membayar balik pinjaman tersebut
 

PRIN­SIP­-PR­INSIP UMUM KETIKA BERHUT­ANG

i) Setiap hutang yang dibuat hendaklah ditulis
ii) Tidak boleh mengenakan sebarang bayaran tambahan terhadap pinjaman yang diberi­kan
iii) Kepe­ntingan menyel­esaikan semua hutang disyar­atkan dalam perwar­isan
iv) Hak individu tertentu yang wajib dipula­ngkan dalam tempoh tertentu

BANTUAN KEPADA ASNAF AL-GHA­RIMIN

Institusi zakat memainkan peranan penting untuk:
-mer­ing­ankan beban yang dihadapi oleh golongan yang dibelenggu hutang atau asnaf al-gha­rimin
- mewu­judkan keseim­bangan dalam aspek sosial dan ekonomi masyar­akat iaitu golongan yang berkem­ampuan mengel­uarkan zakat bagi membantu golongan yang kurang bernasib baik.

GEJALA CETI HARAM

Gejala ceti haram:
-Perni­agaan pemberian pinjaman wang tanpa lesen yang sah atau telah tamat atau lesen digantung
-melakukan pinjaman dengan khidmat ah long
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     KSD2643 FIQH MUAMALAT Cheat Sheet
     PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Cheat Sheet