Show Menu
Cheatography

HTML 5 Cheat Sheet Cheat Sheet (DRAFT) by

HTML 5 -

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Basis HTML

<!D­OCTYPE html>
<ht­ml>
Wortel van HTML document
<he­ad>
Bepaalt de informatie van een document
<ti­tle>
Bepaalt de titel van het document
(binnen de <he­ad>)
<bo­dy>
Bepaalt de inhoud van het document
<h1> .... <h6>
Koppen van het document.

Semant­ische inhoud

<st­yle>
Stijl bepaling in header
<di­v>
Divisie (sectie) in pagina
<sp­an>
Inline sectie
<he­ade­r>
Header sectie
<fo­ote­r>
Footer sectie
<ma­in>
Hoofdc­ontent van een pagina
<se­cti­on>
Sectie op een pagina
<ar­tic­le>
Artikel sectie
<as­ide>
Sidebar sectie (vb zij menu)
<de­tai­ls>
Extra detail sectie (uitkl­apbaar)
<di­alo­g>
Dialoog box of window
<su­mma­ry>
Visuele heading voor <de­tai­ls>

Nadruk

<st­ron­g>
Belang­rijke elementen (nadruk)
standaard bold
<em>
Benadrukte elementen
standaard cursief
<sm­all>
Kleine tekst
<ma­rk>
Gemark­eerde tekst
<de­l>
Gewiste / doorhaalde tekst
<in­s>
Ingevoegde tekst
<su­b>
Tekst in subscript
<su­p>
Tekst in supers­cript

Afbeel­dingen

<im­g>
Definieert een afbeelding
<ma­p>
Definieert een client­-side image-map, met
clickable area's
<ar­ea>
Definieert een gebied binnen een image-map
(<map>)
<ca­nva­s>
Definieert een gebied waarbinnen afbeel­dingen
kunnen worden getekend via scripts
<fi­gur­e>
Definieert een op zichzelf staande inhoud
bij een afbeelding
<fi­gca­pti­on>
Definieert een bijschrift voor een <fi­gur­e>

Geluid en beeld

<au­dio>
Definieert geluid inhoud
<so­urc­e>
Definieert meerdere media bronnen voor media
elementen
<tr­ack>
Definieert tekst tracks voor media elementen,
zoals ondert­itels
<vi­deo>
Definieert een video of film
 

Links

<a>
Bepaalt hyperlink
<li­nk>
Bepaalt relatie tussen document en
externe bron, zoals een stylesheet
<na­v>
Bepaalt een reeks van navigatie links,
zoals een menu

Lijsten

<ul>
Unordered list (ongeo­rdend)
<ol>
Ordered list (genum­merd)
<li>
List item, onderdeel van een lijst
<dl>
Descri­ption list, met termen en beschr­ijv­ingen
<dt>
Term of naam van descri­ption list
<dd>
Beschr­ijving van term/naam
<da­tal­ist>
Lijst met vooraf gedefi­nieerde opties voor
input element
<me­nu>
Menu of lijst met acties in een popup menu
(enkel Firefox)
<me­nui­tem>
Commando / menu item dat de gebruiker
kan inroepen
<se­lec­t>
Drop down lijst met opties

Tabellen

<ta­ble>
Bepaalt HTML tabel
<tr>
Bepaalt tabelrij
<th>
Bepaalt tabelh­eader / titel per rij
<td>
Bepaalt tabelcel (Table Data)
<th­ead>
Bepaalt header content in tabel
<tb­ody>
Bepaalt body content in tabel
<tf­oot>
Bepaalt footer content in tabel
<ca­pti­on>
Bepaalt onders­chrift of beschr­ijving
<co­lgr­oup>
Specif­ieert groep van kolommen in tabel
voor opmaak
<co­l>
Specif­ieert kolome­ige­nsc­happen voor
elke kolom in <co­lgr­oup>

Formul­ieren

<fo­rm>
Bepaalt een HTML formulier
<in­put>
Bepaalt een input veld.
Soort wordt bepaald door type
text - normaal tekstveld
radio - selecteren van 1 optie
checkbox - selectie meerdere opties
submit - submit knop
<se­lec­t>
<fi­eld­set>
Groepeert gerela­teerde elementen

Meta info

<he­ad>
Bevat alle pagina informatie
<me­ta>
Meta informatie over de pagina
<ba­se>
bepaling van de basis URL van de pagina

Progra­mmering

<sc­rip­t>
Client­-side progra­mmering
<no­scr­ipt>
Altern­atieve content voor gebruikers die
geen clien-side scripts toelaten
<em­bed>
Container voor buiten­staande applic­aties
<ob­jec­t>
Embedded object
<pa­ram>
De parameters voor een object