Show Menu
Cheatography

Mailserver Cheat Sheet - ZBC Cheat Sheet by

Mailserver

Windows Server 2012 R2 (ADDS)

Basic konfig­uration
Navn, AD, DNS & IP-adresse
Opret users, OU & groups
Fx:John Cena (bruger), Lem (OU) & Underviser (gruppe)
Klargør Domain i Kommando prompt
Setup /PrepareAD /Organ­iza­tio­nNa­me:­[Or­gan­isa­tions navn] /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­censeTe rms
Klargø­r/a­cce­pterer AD i Kommando prompt
Setup /Prepa­reS­chema /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­censeTe rms
Klargør Exchange instal­lation prereq­uisites
.NET Framework 4.6.2, Microsoft Unified Commun­ica­tions Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit & Instal­l-W­ind­ows­Feature RSAT-ADDS (Power­Shell kommando)

Windows Exchange Server 2016 Opsætning

Installér Exchange
Kør Setup.exe som admin - Typisk instal­lation (Mailbox server)
Opret grupper og deleger Exchange rettig­heder
UExchO­rga­nis­ation (Universal Security Gruppe) & medlem af Exchange rollen (Organ­ization Manage­ment)
Konfig­urere DNS MX Record
Tilføj en New Mail Exchanger (MX) på forward zonen for [domai­n].l­ocal
Konfig­urere DNS MX Record
AddDns­Ser­ver­Res­our­ceR­ecordMX - Comput­erName [AD-Server hostnavn] -Prefe­rence 10 -Name "." -MailE­xchange "­Exc­hange Server FQDN" -ZoneName
Mail Server Priority
20
Opret mailbox på en bruger
Enable­-Ma­ilbox
Konfig­urere Mailbox
Opret biblio­tekerne C:\MBX1, C:\MBX2 og C:\MBX3
Konfig­urere Mailbox - Powershell
NewMai­lbo­xDa­tabase -Name 'Rings­tedDB2' -EdbFi­lePath 'C:\MB­X2­\Rin­gst­ed-­DB2.edb' - Server [Exchange Server FQDN] & Mount-­Dat­abase -Identity Ringst­edDB2
Kontroller members på mailse­veren
Get-ma­ilb­oxs­tat­istics -server SERVERNAVN | get-member
Configure message size limits for a mailbox
Set-Ma­ilbox "­Rin­gst­edD­B2" -MaxSe­ndSize 25mb -MaxRe­cei­veSize 35mb
Konfigurér HUB rollen
Domain suffix [domæn­e].l­ocal og eucrX.l­ocal tilføjes som mail flow i EAC
Postmaster
Set-Tr­ans­por­tConfig -Exter­nal­Pos­tma­ste­rAd­dress admini­str­ato­r@D­OMÆ­NE.L­OCAL
Konfig­urere Outlook
Installér Outlook på klient og konfig­urere email konto
Backup
Installer Windows Server Backup Features & Montèr en eks, enten fysisk eller virtual disk. - lav en fuld server backup.
Perfor­mance monitor
kan tilføje counters fra microsoft for overvå­gning af systemet

Mail Protok­oller

POP3
port 110 ukrypteret - port 995 krypteret
IMAP
port 143 ukrypteret - port 993 krypteret
SMPT
port 25 - Send and Recieve connector
Outlook
MAPI - MAPI over HTTP

Backup

Recover a Lost Exchange Server
Setup /m:Rec­ove­rServer /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms
Same server dial tone recovery
Du kan udføre en gendan­nelse fra en RDB, efter at den oprind­elige database er blevet gendannet fra backup som en del af en dial tone recovery
Alternate server dial tone recovery
Du kan bruge en alternativ server til at være vært for dial tone-d­ata­basen, og derefter genoprette data fra en RDB, efter at den oprind­elige database er blevet gendannet fra backup.
Mailbox recovery
Du kan gendanne en individuel mailboxes fra backup, når den gemte mailox retent­ionstid er udløbet. Derefter tage data fra den gendannede mailbox og kopieres den til en målmappe eller sammen­fletes med en anden mailbox
Specific item recovery
Du kan gendanne fra backup data, der er slettet eller renset fra en mailbox
 

Permission

Full Access
Tillader delegeret at åbne mailbox og se, tilføje og fjerne indholdet i mailbox. Tillader ikke delegerede at sende meddel­elser fra mailbox
Send As
Tillader delegeret at sende meddel­elser som om de kom direkte fra mailboxen eller gruppen. Der er ingen indikation på, at meddel­elsen blev sendt af delegaten.
Send on Behalf
Tillader delegeret at sende meddel­elser fra mailboxen eller gruppen. afsender adressen til disse meddel­elser viser tydeligt, at meddel­elsen blev sendt af delegaten

Forkor­telser

DNS
Domain Name System
AD
Active Directory
OU
Organi­zat­ional Unit
RSAT
Remote Server Admini­str­ation Tools
IMAP
Internet Message Access Protocol
EAC
Exchange Admin Center
EMS
Exchange Management Shell
POP3
Post Office Protocol version 3
 

Connectors

Receive connectors
kontroller indgående SMTP mail flow.
Send connectors
kontroller udgående SMTP mail flow.
Delivery agents and Delivery Agent Connectors
kontroller udgående mailflow til ikke-S­MTP­-sy­stemer.
Foreign connectors
kontroller udgående mailflow til ikke-S­MTP­-sy­stemer. Udgående meddel­elser er skrevet til filer på et sted kaldet drop-b­ibl­iot­eket, der skal hentes af ikke-S­MTP­-sy­stemet.

MX Records

En mail exchanger record (MX-re­cord) er en type ressou­rce­opt­egnelse i DNS'en, der specif­icerer en mail-s­erver, der er ansvarlig for at acceptere e-mail­-me­dde­lelser på vegne af en modtag­erens domæne, og en præfer­enc­eværdi, der bruges til at prioritere mail levering, hvis flere mail servere er ledig. Sæt af MX-Records af et domænenavn angiver, hvordan e-mail skal sendes med SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Manage distri­bution groups

Mail-e­nabled universal distri­bution groups
kan kun bruges til at distri­buere meddel­elser.
Mail-e­nabled universal security groups
kan bruges til at distri­buere meddel­elser såvel som at give adgang­sre­tti­gheder til ressourcer i Active Directory.
opret distri­bution group med powershell
New-Di­str­ibu­tio­nGroup -Name "IT Admini­str­ato­rs" -Alias itadmin -Membe­rJo­inR­est­riction open
Få inform­ation om en ny distri­bution group
Get-Di­str­ibu­tio­nGroup <Na­me> | FL Name,R­eci­pie­ntT­ype­Det­ail­s,P­rim­ary­Smt­pAd­dress

Opret security groups

Command til at oprette en mail-e­nabled security group
New-Di­str­ibu­tio­nGroup -Type Security -Name <Un­iqu­eNa­me> [-Igno­reN­ami­ngP­olicy] [-Alias <Al­ias­>] [-Disp­layName "­<Di­spl­ayN­ame­>"] [-Notes "­<De­scr­ipt­ion­>"] [-Orga­niz­ati­ona­lUnit <OU­>] [-Mana­gedBy "­<ow­ner­1>",­"­<ow­ner­2>"...] [-Members "­<me­mbe­r1>­"­,"<m­emb­er2­>"...] [-Copy­Own­erT­oMe­mber] [-Memb­erJ­oin­Res­tri­ction <Closed | Approv­alR­equ­ire­d>] [-Requ­ire­Sen­der­Aut­hen­tic­ati­onE­nabled <$true | $false­>]
Name
File Server Managers.
Alias
fsadmin
Descri­ption
beskri­velse af gruppen
Organi­zat­ional Unit
OU'et som skal bruges
Owners
Ejerne til gruppen
Members
Brugerne af security gruppen
User requests to join the group
For mail-e­nabled security groups, sendes bruger­anm­odn­inger om at blive medlem af gruppen ikke til gruppens ejere
Accept messages from external senders
accepterer man beskeder fra andre sendere? - Parame­teret "­Req­uir­eSe­nde­rAu­the­nti­cat­ion­Ena­ble­d" kan sættes til $true hvis dette ønskes.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Windows Backup Service Cheat Sheet
     Backup Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by Hoejlund

     Windows Backup Service Cheat Sheet
     H2 DATABASE 1 - SQL Cheat Sheet