Show Menu
Cheatography

Grunderna i IRC och de vanligaste meddelandena

Introd­uktion

IRC (Internet Relay Chat) är ett av de äldsta chat-p­rot­okollen på Internet. Det beskrevs 1988 och används över hela världen idag.

IRC är ett klient­-server system. Det betyder att det finns en central server som en eller flera klienter loggar in på. Klienterna skickar och ta emot meddel­anden till och från servern.

Vill man läsa hela specif­ika­tionen för protok­ollet så finns den fritt tillgä­nglig på http:/­/to­ols.ie­tf.o­rg­/ht­ml/­rfc2812

IRC Servrar

Hur man kopplar sig till en IRC-se­rver. Måste veta tre saker:
server­address
DNS-namn eller IP-address
port
vilken TCP port servern använder, nästan alltid 6667
lösenord
lösenord som kräves för att få logga in

Ordlista

nick
Det namn som andra användare ser och använder när de vill skicka meddealden till dig
använd­arnamn
Namn som server känner dig på.
kanal
Chat-rum som flera användare kan ansluta till. Alla kan skicka och se meddel­anden på kanalen.

Typisk intera­ktion

1. PASS - lösenord till servern
2. NICK - vilket nick ska du ha?
3. USER - tala om för server vem du är
4. JOIN - anslut till en eller flera kanaler

Därefter
PRIVMSG - skicka meddelande till kanal eller till andra användare

PASS meddelande

PASS används för att skicka lösenord till IRC-serven när man loggar in.

Exempel: om lösenordet är sesam

PASS sesam

NICK-m­edd­elande

Används för att tala vilken nick du ska ha på servern.

Exempel: om du vill ha nick Nemo

NICK Nemo

USER-m­edd­elande

Talar om för IRC-se­rvern vilken använd­arnamn och riktigt namn du har.

Exempel: om du vill ha använd­arnamn kalle och heter Kalle Karlsson:

USER kalle 0 * : Kalle Karlsson

JOIN-m­edd­elande

Används för att ansluta till en kanal

Exempel: för att ansluta till kanalen #senate

JOIN #senate
 

Skicka PRIVMS­G-m­edd­elanden

När man skicka chat-m­edd­elanden så

PRIVMSG <de­sti­nat­ion> : <in­neh­åll>

Destin­ation kan antingen vara en kanal (börjar då med #) eller ett nick.

Exempel: för att skicka Cui bono? till kanalen #senate

PRIVMSG #senate :Cui bono?

För att skicka Ave! som ett privat meddelande till Caesar

PRIVMSG Caesar :Ave!

Mottaget PRIVMS­G-m­edd­elande

När man får ett PRIVMS­G-m­edd­elande från servern så har det följande form:

: avsändare ~ använd­arnamn @ ip-address PRIVMSG destin­ation : innehåll

Exempel: om det mottagna meddelande ser ut så här:

:Caesa­r!~­SPQ­R@2­12.1­12.16­1.110 PRIVMSG #senate :Rome is great!

så är:

Caesar - avsändare
SPQR - använd­arnamn
#senate - destin­ation, i det här fallet en kanal
Rome is great! - innheållet i meddel­andet

Ta emot meddel­anden fran IRC-server

För att kunna ta emot meddel­anden från IRC-se­rvern så du kan använda
read
-metoden på
irc
-objek­etet:

med = irc.read()


med kommer då antingen att vara den tomma strängen ("") om det inte kom något meddelande från servern,
eller innehålla det meddel­andet som en sträng.

Skicka meddelande till IRC-server

För att skicka meddel­anden till IRC-se­rvern ska du använda
send
-metoden på
irc
-objektet:

irc.se­nd(­"PASS sprq")

Skriva ut text pa skarmen

För att skriva ut text på skärmen:

ui.out­put­("Hello world")


För att styra vilken färg utskriften får:

ui.set­_te­xt_­col­or(RED)


Följande färger finns:
BLUE, CYAN, GREEN, MAGENTA, RED, WHITE, YELLOW

Lasa in text fran anvandaren

För att läsa in en sträng med text i klienten kan du använda
ui.input()


med = ui.input()
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Chat Tool Cheat Sheet
     Chat GPT for Project and Product Managers Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by fkorling