Show Menu
Cheatography

Python 3

Variabler

En variabel är ett namn på ett värde.

Man skapar variabler med =

a = 5


När man skriver
a
senare i programmet ersätts den med värdet 5.

Typer

tal
Ex: 0, 10, -45, 2.44
strängar
Text, skrivs inom "­". Ex: "­Nau­til­us"
listor
sekvens av värden, t ex tal eller strängar. Ex. [1,2,3,4]

Funktioner

def add (a,b):
    return a + b
Definierar funktionen add som tar två argument: a och b.

return
används för att returnera värde tillbaka från funkti­onen.

Strängar

En sträng är en lista av bokstäver.

Strängar skrivs genom att sätta " runt texten som ska ingå i strängen.

s="Alla vägar bär till Rom"

Index

Varje bokstav i en sträng har ett index. Index böjar på 0 och går till strängens längd - 1.

Exempel: här är sträng "Alfabetet" med varje bokstavs index skrivet under bokstaven

A l f a b e t e t
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Hitta index for en bokstav

För att hitta index för en bokstav i en sträng kan man använda find på strängen.

Exempel: om
s="A­lfa­bet­"
så kan vi få ut vilket index "­b" har med

s.find­("b")


I det här fallet blir svaret 4.

Om bokstaven in finns i strängen så returnerar
find
-1

Delstr­ängar

s = "Alfabet"

s[0:3] blir då "Alfa"
Genom att ange start- och slut-index inom hakar ([]) kan man få ut en del av en sträng.

Längden pa en sträng

Längden på sträng, dvs antalet bokstäver som ingår, kan man få fram med funktionen
len(s)


Exempel: om s="A­lfa­bet­" så blir

len(s)


7
 

if / else

 if <villkor>:
    <vad som ska göras om villkor är sant>
else:
    <vad som ska göras om villkor är falskt>
Används för att göra val i progra­mmet. Villkor är t ex jämförelse mellan två tal (a < b).

Koden ska utföras indenteras dvs man flyttar in från kanten med mellanslag eller tab.

Villkor

==
Lika med, kan användas både till strängar och tal
!=
Inte lika med, kan användas både till strängar och tal
<
Mindre än
>
Större än
s in sträng
Finns s i sträng?

for

for c in msg:
   l = l + c
for kan användas för att gå igenom alla tecken i en sträng. För varje bokstav i msg så går programmet över innehållet i loopen och variabeln c tilldelas bokstä­verna i msg i tur och ordning.

Dela upp en sträng i lista av ord

För att få en lista av ord från en sträng kan man använda
split
på strängen.

Exempel:
"All vägar bär till Rom".sp­lit()


blir då:

['All', 'vägar', 'bär', 'till', 'Rom']

Slå ihop en lista av ord till en sträng

För att slå ihop en lista av ord till en sträng så kan man använda
join
på listan.

Om:

l = [ "­Ale­a", "­jac­ta", "­est­" ]


och gör:

s = " ".jo­in(l)


Så blir:

s = "Alea jacta est"
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

       Python 3 Cheat Sheet by Finxter

     More Cheat Sheets by fkorling

     IRC Cheat Sheet