Show Menu
Cheatography

Python 3

Variabler

En variabel är ett namn på ett värde.

Man skapar variabler med =

a = 5

När man skriver a senare i programmet ersätts den med värdet 5.

Typer

tal
Ex: 0, 10, -45, 2.44
strängar
Text, skrivs inom "­". Ex: "­Nau­til­us"
listor
sekvens av värden, t ex tal eller strängar. Ex. [1,2,3,4]

Funktioner

def add (a,b):
    return a + b
Definierar funktionen add som tar två argument: a och b.

retur­na­nvänds för att returnera värde tillbaka från funkti­onen.

Strängar

En sträng är en lista av bokstäver.

Strängar skrivs genom att sätta " runt texten som ska ingå i strängen.

s="Alla vägar bär till Rom"

Index

Varje bokstav i en sträng har ett index. Index böjar på 0 och går till strängens längd - 1.

Exempel: här är sträng "Alfabetet" med varje bokstavs index skrivet under bokstaven

A l f a b e t e t
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Hitta index for en bokstav

För att hitta index för en bokstav i en sträng kan man använda find på strängen.

Exempel: om s="­Alf­abe­t" så kan vi få ut vilket index "­b" har med

s.fin­d("b­")

I det här fallet blir svaret 4.

Om bokstaven in finns i strängen så returnerar find -1

Delstr­ängar

s = "Alfabet"

s[0:3] blir då "Alfa"
Genom att ange start- och slut-index inom hakar ([]) kan man få ut en del av en sträng.

Längden pa en sträng

Längden på sträng, dvs antalet bokstäver som ingår, kan man få fram med funktionen len(s)

Exempel: om s="A­lfa­bet­" så blir

len(s)

7
 

if / else

if <villkor>:
    <vad som ska göras om villkor är sant>
else:
    <vad som ska göras om villkor är falskt>
Används för att göra val i progra­mmet. Villkor är t ex jämförelse mellan två tal (a < b).

Koden ska utföras inden­teras dvs man flyttar in från kanten med mellanslag eller tab.

Villkor

==
Lika med, kan användas både till strängar och tal
!=
Inte lika med, kan användas både till strängar och tal
<
Mindre än
>
Större än
s in sträng
Finns s i sträng?

for

for c in msg:
   l = l + c
for kan användas för att gå igenom alla tecken i en sträng. För varje bokstav i msg så går programmet över innehållet i loopen och variabeln c tilldelas bokstä­verna i msg i tur och ordning.

Dela upp en sträng i lista av ord

För att få en lista av ord från en sträng kan man använda split på strängen.

Exempel:
"All vägar bär till Rom".sp­lit()

blir då:

['All', 'vägar', 'bär', 'till', 'Rom']

Slå ihop en lista av ord till en sträng

För att slå ihop en lista av ord till en sträng så kan man använda join på listan.

Om:

l = [ "­Ale­a", "­jac­ta", "­est­" ]

och gör:

s = " ".jo­in(l)

Så blir:

s = "Alea jacta est"

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

       Python 3 Cheat Sheet by Finxter

     More Cheat Sheets by fkorling

     IRC Cheat Sheet