Show Menu
Cheatography

KEPENTINGAN DAN KEPERLUAN PERANCANGAN HARTA Cheat Sheet (DRAFT) by

PERANCANGAN KEWANGAN KFD181106015

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

PENGENALAN

Dalam ISLAM tiada satu pun larangan terhadap umatnya untuk mengumpul harta akan tetapi ia perlulah mematuhi garis panduan yang telah dihuku­mka­n.Islam jugame­ngg­alakkan umatnya untuk mengumpul harta sebany­aknya bukan sahaja dunia tetapi di akhirat juga.
Peranc­angan harta juga melibatkan proses peranc­ang­an,­pen­ggu­naa­n,p­eng­ola­han­,pe­ngu­rus­andan perbel­anjaan dan ini satu proses yang akan diuruskan semasa seseorang masih hidup untuk kepent­ingan dan kemudahan pemilik sendiri dan mereka yang mempunyai pertalian degan si pemilik.

KONSEP PERANC­ANGAN HARTA

Peranc­angan merupakan satu proses yang tersusun dan teratur yang memerlukan objektif tertentu untuk dicapai dengan proses yang dibina.
Konsep peranc­angan harta dalam Islam bersifat konpre­hensif iaitu ia merujuk kepada suatu peranc­angan harta yang mampu dilaks­anakan dengan cara seseorang itu semassa hayatnya mengur­uskan dan mengag­ihkan hartanya kepada waris mengik­utbudi bicara yang adil dan memanf­aatkan harta itu untuk penerima.
Ilmu peranc­angan yang tidak bercanggah dengan dengan prinsip Islam merupakan ilmu yang patut dipelajari serta diamalkan khususnya dalam merancang harta.
 

PERANC­ANGAN HARTA DARI PERSPEKTIF SYARIAH

Setiap perkara yang dilakukan oleh kita hendaklah mengan­dungi matlamat utama termas­uklah dalam konteks peranc­angan harta.
Mengikut hukum MAQASID ianya untuk menjaga kepent­ingan dan keperluan manusia di dunia dan di akhirat demi memelihara kepent­ingan manusia dalam menjalani kehidupan di dunia,ia bertujuan untuk memelihara kepent­ingan maanusia selepas kematian mereka.
"Pada hari ini telah aq sempur­nakan untuk kamu agama kamu dan telah Aku kurnikan dengan sempurna kepada kamu akan nikmat-Ku serta Aku telah restui untuk kamu agama Islam sebagai cara hidup kamu".
(Surah Al-Ma'­idah, 5:3)

NILAI-­NILAI ISLAM DALAM PERANC­ANGAN HARTA

AKAUNT­ABILITI
KEBIJA­KSANAAN
Akaunt­abiliti merujuk kepada tanggu­ngjawab individu terhadap segala apa yang telah diaman­ahkan kepadanya dan perlu dilaks­ana­kannya.
Kebija­ksanaan yang dimiliki boleh digunakan dalam pengurusan harta dari dua sudut iaitu bijak memilih individu yang boleh memelihara harta dan kedua ialah bijak dalam membel­anjakan harta iaitu mentukan kemana harta yang dimiliki hendak dibela­njakan.
 

KEPENT­INGAN DAN KEPERLUAN PERANC­ANGAN HARTA

Harta yang diperoleh dengan cara yang halal hendaklah dibela­njakan dan dikemb­angkan dengan cara yang halal dan mengikut syarak.
Harta yang diperoleh bukan sahaja perlu dibela­njakan untuk keperluan peribadi dan ahli keluarga semata­-ma­ta,­bahkan juga untuk kebajikan orang sekeliling dan masyar­aka­t.S­ebagai contoh ialah sedekah ,wakaf­,hibah dan sebaga­inya.
Altenatif yang boleh dilakukan dalam meguruskan harta ialah melakukan perlan­tikan pentad­biran pusaka semasa hidup untuk memudahkan proses pembah­agian mengikut faraid dan melakukan waqaf dan hibah.

PENUTUP

Seseorang individu haruslah mempunyai peranc­angan terhadap semua harta yang dimili­kinya unutk memastikan harta tersebut dinikmati secara berterusan untuk kepent­ingan kebajikan diri sendiri dan orang lain.
Akhirnya menjadi satu keperluan bagi setiap individu memahami tentang ilmu peranc­angan harta agar ia benar-­benar membantu seseorang itu mengag­ihkan harta berlandas hukum syarak.