Show Menu
Cheatography

Podstawowe komendy i polecenia w Linuksie Cheat Sheet (DRAFT) by

Podstawowe komendy i polecenia w Linux

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Polecenia zwiazane z uzytko­wni­kami, grupami

shutdown
(zamykamy Linuxa)
adduser
(dodajemy nowego użytko­wnika)
newgrp
(dodajemy nową grupę)
passwd
(zmieniamy hasła)
logout
(wylog­owanie się)
who
(spraw­dzamy kto jest aktualnie zalogo­wany)
users
(spraw­dzamy kto jest aktualnie zalogo­wany)
w
(spraw­dzamy kto jest aktualnie zalogo­wany)
whoami
(spraw­dzamy kim jesteśmy)
mesg
(zezwo­lenie na przyjm­owania komuni­katów)
write
(wysłanie wiadomości do danego użytko­wnika)
wall
j/w tylko do wszystkich użytko­wników
rwall
(j/w tylko do wszystkich w sieci)
ruser
(wyświetla użytko­wników pracuj­ących w systemie)
finger
(szcze­gółowe informacje o użytko­wnikach
chmod
(zmieniamy parametry pliku)
chgrp
(zmieniamy jaka grupa jest właści­cielem pliku)
chown
(zmieniamy właści­ciela pliku)
 

Filtry

cat
najpro­stszy filtr , nie wprowa­dzający zmian do przetw­arz­anych danych
head
wyświetla początkową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­owych otrzym­anych z potoku gdy nazwa pliku nie jest podana. Standa­rdowo wyświe­tlanych jest pierwszych 10 liniio­dcz­ytanych danych
tail
wyświetla końcową część pliku o podanej nazwie lub danych wejści­owych otrzym­anych z potoku, gdy nazwa pliku nie jest podana,. Standa­rdowo wyświe­tlanych jest ostatnich 10 liniid­anych
sort
służy do sortowania danych wejści­owych, które domyślnie sortowane są leksyk­ogr­afi­cznie. Sortow­ani­edanych odbywa­się­liniami
uniq
umozli­wia­usu­nię­cie­pow­tar­zaj­ących się, sąsiad­ujących liniid­anych wejści­owych
wc
zlicza znaki, słowa i linie w podanych danych wejści­owych. Standa­rdowo wyświe­tla­nes­ąws­zys­tki­etrzy wartości,
tr
pozwala zamienić łańcuchy tekstowe, które podawane są jako argumenty wejściowe. Znaki z pierwszego łańcuch zamieniane są na znaki z drugiego łańcucha
cut
pozwala wyświetlić fragmenty wierszy danych wejści­owych. Zwykle jest to wycina­nie­odp­owi­ednich kolumn
grep
przesz­ukuje dane pochodzące ze standa­rdowego wejścia lub pliki wyszcz­egó­lnione na liście plików , wypisując tylko linie zawier­ające szukane wyrażenie. Szukane wyrażenie zapisywane jest za pomocą wyrażenia regula­rnego

Inne polecenia

ps
(pokazuje nam jakie procesy są aktualnie wykony­wane)
kill
("za­bij­amy­" procesy)
help
(wyświetla nam wszystkie polecenia w Linuxie)
man
(pokazuje nam pomoc do programu)
 

Polecenia zwiazane z plikami i katalogami

ls
(pokazuje nam zawartość katalogu)
dir
(okrojona wersja ls, pochodząca z msdos'a)
pwd
(pokazuje nam katalog w którym się znajdu­jemy)
cd
(zmieniamy katalog)
rmdir
(usuwamy katalog)
mkdir
(nowy katalog)
cat
(edyto­wanie tekstu)
rm
(usuwamy plik(i))
mv
(przen­osimy plik lub zmieniamy jego nazwę)
cp
(kopiujemy plik)
mvdir
(przen­osimy katalog lub zmieniamy jego nazwę)
find
łuży do wyszuk­iwania plików o zadanych parame­trach