Show Menu
Cheatography

Archiwizacja i kompresja Cheat Sheet by

Archiwizacja i kompresja

Kompresja

bzip2
compress
gzip
LZMA
xz

TAR

Dołączanie istnie­jących plików
-A
Utworzenie nowego archiwum
-c
Wyszuk­iwanie różnic pomiędzy archiwum, a rzeczy­wistym systemem plików
-d
Wyświe­tlanie zawartości archiwum
-t
Dodanie nowych plików do archiwum
-r
Aktual­izacja plików w archiwum
-u
Usunięci plików z archiwium
--delete
Rozpak­owy­wanie plików z archiwum
-x

shar

przykł­adowe komendy
--version
-p
-S
-o
-L
 

Archiw­izacja

ar
cpio
shar
tar

GZIP

Zmienia znaki końca linii zgodnie z lokalną konwencją
-a
Dekomp­resuje zadany plik
-d
Wyświetla pomoc do polecenia
-h
Oczekuje na podanie listy pakietów jako argumentów tej opcji
-l
Sprawdza archiwum
-t
Szybka kompresja
-1
Dokładna kompresja
-9

CPIO

Tworzenie archiwum
-o
Odzysk­iwanie archiwum
-i
Określanie formatu do użycia
-H format
Archiwum pliku użyć zamiast standa­rdowego wejścia lub wyjścia. Aby korzystać z napędu taśmowego na innym komputerze jako archiwum.
-F
 

Archiw­izacja i kompresja

7z
ACE
ACR
ARJ
Cabient
GCA
LHA
LZX
RAR
sit
zoo
ZIP

BZIP2

Kompresja plików tar
-v
Dekomp­resja plików tar
-d
Tłumienie nie istotnych wiadomości
-q
Utrzymać (nie usuwać) plików wejści­owych podczas kompresji lub dekomp­resji
-k

compre­ss/­unc­ompress

Kompresuje zawartość pliku
compress opcja nazwa_­pliku
Dekomp­resuja pliku plik.exe Z i nadanie mu nazwy plik.exe
uncompress plik.exe Z
Kompresja pliku plik.exe i nadanie mu nazwy plik.exe Z
compress -v plik.exe
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by Don Pedro