Show Menu
Cheatography

Transaksi jual beli adalah salah satu bentuk muamalat yang diperbolehkan dalam islam. Seterusnya, dengan adanya jual beli maka banyak kebaikan yang akan diperolehi oleh umat islam. Sebagai contoh, keperluan harian dan ekonomi. Dengan cara muamalat, jual beli dalam islam mempunyai kebaikan supaya tiada pihak yang dizalimi dalam jual beli yang tidak wujud. Oleh yang demikian, terdapat hukum khiyar dalam jual beli.

Pengenalan khiyar aib

Pengertian
Setiap sesuatu yang hilang darinya sifat yang baik dan mengak­ibatkan kurangnya harga pada pandangan umum para penjual seperti kecacatan yang besar, kecil, buta, buta sebelah dan juling.
Definisi
Cacat menurut ulama Syafi'ie adalah setiap sesuatu yang mengurangi fizikal, nilai dan isi kandungan barang.

Tujuan khiyar aib

(1) Memastikan adanya kerelaan hati kedua-dua belah pihak untuk meneruskan atau membat­alkan akad.
(2) Menjaga kepent­ingan pihak-­pihak yang berakad.

Hadis tentang khiyar aib

البيعان بالخيار مالم يتفرقا
Artinya : "Dua orang yang mengqa­dakan jual beli diperb­olehkan melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah dari tempat akad". ( H.R Bukhari dan Muslim )
المسلم آخو المسلم لايحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب الا بينه له <ابن ماجه عن عقبة بن عمار رضي الله عنهما >
Artinya : "­Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang ada cacatnya kecuali ia harus menjel­askan cacat tersebut ".
عن حكيم بن حزام راضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار مالم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا فان صدق وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما
Artinya : "Dari Hakim bin Hizam, dia berkata Rasull­ullah S.A.W bersabda, dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selagi mereka belum berpisah. Beliau juga bersabda, 'hingga keduanya saling berpisah, jika keduanya saling jujur dan menjel­askan. Maka, keduanya diberkahi dalam jual beli itu. Namun, jika keduanya saling menyem­bun­yikan dan berdusta maka barakah jual beli itu akan dihapu­skan'. ( H.R Bukhari)
 

Syarat dibenarkan khiyar aib

(i) Dapat dibuktikan kecacatan tersebut semema­ngnya sedia ada.
Maksudnya, kecacatan tersebut wujud pada barang yang dijual sebelum diterima pembeli. Contohnya, pembeli berhak memula­ngkan semula barang tersebut kerana kecacatan berpunca ketika berada di tangan penjual.
(ii) Kecacatan yang dianggap menjej­askan niai barangan.
Maksudnya, untuk mengukur nilai barangan melalui pengalaman para peniaga yang berkem­ahiran. Contohnya, pembeli membeli seekor kambing dan mendapati telinganya putus maka pembeli berhak memula­ngkan kambing tersebut kerana tidak boleh digunakan untuk tujuan korban. Namun, jika tujuan untuk mendap­atkan dagingnya maka kecacatan tersebut tidak diambil kira dan pembeli tidak berhak memula­ngkan kambing itu.
(iii) Kecacatan tersebut tidak wujud.
Contohnya, pembeli membeli kereta baru kemudian mendapati tayar kereta tersebut botak maka pembeli berhak memula­ngkan kereta tersebut kecuali pembeli membeli kereta terpakai.
 

Hikmah khiyar aib

(1)
Dapat mengetahui adanya kerelaan dari pihak yang terikat dalam proses jual beli.
(2)
Mendapat kepuasan terhadap kedua-dua belah pihak.
(3)
Menghindar terjadinya penipuan dalam urusan jual beli.
(4)
Menjamin kejujuran pihak penjual dan pembeli
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet