Show Menu
Cheatography

Patent Cheat Sheet by

Prawo własności przemysłowej

Na co?

wynalazek
produkt
sposób
zastos­owanie
Przedmioty złożone - np: część samochodu, nie klocki

Na ile czasu?

20 lat

Domnie­mania

domniemywa się, że wytwór, który może być uzyskany opaten­towanym sposobem, został tym sposobem wytworzony.

Procedura badawcza

Wniosek
forma pisemna
Zastrzeżenie patentowe
Rysunki
wskazanie twórcy
Kto może zgłosić?
Twórca
Pracodawca
Zamawi­ający
Zdolnosć
rejestracyjna
Nowy
Poziom wynala­zczości
Przemysłowy
Pierws­zeństwo
Zwykłe
Konwen­cyjne
Z wystaw­ienia
Przeszkody w
rejest­racji
Met. Matema­tyczne
Met. Biznesowe
Klonowanie
Rasy zwierząt
Rodzaje roślin
Odkrycia
Programy komput­erowe
Jedynie estetyczny
Jak generalnie można
uzyskać patent?
UP
patent europejski
układ o współpracy mdzr.
Umowa o pomoc- z faktu zawarcia umowy przeds­ięb­iorcy przysł­uguje prawo do korzys­tania z db. Niemat­eri­alnego we własnym zakresie
 

Naruszenie

Przeda­wnienie
5l. Od naruszenia
3l- od dowied­zenia się
kto może
występować?
Uprawniony
licenc­job­iorca
Legity­macja formalna
licencjobiorcy
Wyłączny- zgoda / brak zgody + not bothered
Niewył­ączny- zgoda
Czego możemy
żądać ?
Zaniec­hania
Wydania korzyści
Niezaw­inione =kasa
Zawinione = napraw­ienie

Korzys­tanie przez innego

Ograni­czenia
Użyt. Osobisty
Użyt. Niezwi­ązany z dział. Gosp
Cytowanie
Cele doświa­dczalne
Cele badawcze
Czego nie może
zakazać uprawn­iony?
Przywilej komuni­kacyjny
Przywilej państwowy
Wykonania leku
przywilej uprzednio
korzys­taj­ącego
Rodzaje używania przez innych
Umowa licencyjna
Prawa używaczy uprzednich
przywileje
współuprawnienia

Zbycie

Zrzeczenie się
Za zgodą licenc­job­iorców
Wygaśn­ięcie
Z dniem trwałej utraty możliwości
korzys­tania z wynalazku
Na wniosek
brak opłaty
Uniewa­żnienie
Przy na wniosek trzeba wykazać:
- Nie zostały spełnione warunki do uzysaknia patentu
- Patent udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia
- Brak zgodności z opisem wynalazku
   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          Related Cheat Sheets