Show Menu
Cheatography

Organik tarım Cheat Sheet by

organik tarım ve bitki besleme ürünleri

ORGANİK TARIM NEDİR?

Organik tarım fikri nasıl başladı?

 
Organik tarım fikrinin ve faaliy­etl­erinin başlayışı
Teknolojik gelişm­elerle  özellikle II. Dünya Savaşı sonras­ındaki teknolojik gelişmeler tarımsal teknikler gelişt­iri­lmiş  fakat  bu teknikler ekolojiyi olumsuz etkile­mişti ve tarım sürdür­ülemez hale gelmiş ve çevre kirliliği olumsuz bir şekilde artmış durumd­aydı.

organik tarım

Teknolojik gelişm­elerle  özellikle II. Dünya Savaşı sonras­ındaki teknolojik gelişmeler tarımsal teknikler gelişt­iri­lmiş  fakat  bu teknikler ekolojiyi olumsuz etkile­mişti ve tarım sürdür­ülemez hale gelmiş ve çevre kirliliği olumsuz bir şekilde artmış durumd­ayd­ı.K­ull­anılan kimyasal gübreler ve çeşitli ve zararlı ilaçlar tarımı yapılamaz hale getirdi.Ve sağlık sorunları hızlı bir şekilde artmaya başladı.{{link = "­http: // ..."­}}a­lde­mso­l.com {{/ link}}
Tarımda daha çok verim almak amacıyla kullanılan bu  kimyasal gübre ve benzeri ürünler toprağın sömürü­lmesine ,çevrenin kirlenmesi ve ekolojik dengenin bozulm­asına sebep oldu ve olmakta. Bunun sonucunda organik tarıma ve organik ürüne yöneliş başladı. Organik tarım,­organik üretim hep duyduğumuz ,aşina olduğumuz sözler ve duyumlar ve organik tarım pek çok ülkede yapılm­akt­adır.

organikk

 

organik tarım hakkında

İnorganik gübrel­erin, tarım ilaçla­rının, büyüme düzenl­eyi­cil­erinin ve hayvan yem katkı maddel­erinin kullan­ımını önleyen veya büyük ölçüde ortadan kaldıran bir üretim sistem­idir  diyebi­liriz. Organik tarım neyi amaçlar ? Neyi sağlar? Yüksek besin kalitesini sağlamak. Bildiğimiz üzere artık yediğimiz besinlerin tat olarak­,aroma olarak­,koku olarak ve en önemlisi besin değeri açısından  yetersiz halde olması. Biyolojik dönüşü­mleri ve sağlamak ve gelişt­irmek. Toprak­ların uzun vadeli veriml­iliğini korumak ve arttırmak. Her türlü kirliliği önlemek. Tarımsal sistemin genetik çeşitl­iliğini korumak ve doğall­ığını sağlamak. Tarımsal üretic­ilerin yeterli verim almasını sağlamak ve ürünlerine güveni­lir­liğini arttırmak. Sağlıklı ve doğal ürün üretimini sağlamak ve arttırmak.
Topraktaki hastalık ve zararl­ıları kontrol altına almak . Doğal kaynak ve enerji kullan­ımını  optimize  etmek. Tarımda sürdür­üle­bil­irliği sağlamak. Doğal flora ve faunanın korunm­asını sağlamak. İklim değişi­kli­klerine engel olmak. Doğayla uyumlu  üretim yapmak. Hayvan­,bi­tki­,insan ve doğadaki tüm canlıların sağlığını olumsuz etkilerden ve tehdit­lerden kurtarmak. gibi amaçlarla organik tarım yapılm­akt­a.Veya organik tarım olarak nitele­ndi­rilecek işlerin bu şartlara uygun olarak yapılması gerekm­ekt­edir.

organik

 

Ülkemizde organik tarım

Aslında ülkemizde organik tarımın gelişimi Avrupa ülkele­rinden gelen taleplerle başladı denebi­lir.Ül­kem­izden yaygın olarak ihraç edilen ürünlerin organik ürün olması talebi bu ürünleri üreten insanları organik tarıma yöneltti diyebi­lir­iz.H­atta organik tarım çalışm­ala­rının AB birliğinin üyelik şartla­rından olduğunu biliyor musunuz? Dolayı­sıyla 1994 yılında ülkemizde organik tarım faaliy­etl­erine girişim yapıldı ama tam olarak net bir başlangıç yapılmadı diyebi­lir­iz.S­onra 2002’de resmi gazetede yönetmelik yayınl­andı. Yani ülkemizde organik tarım 2000′ li yıllarda gelişmeye başladı ve gelişimi devam etmekt­edir. Ancak organik tarımdan elde edilen gelir durumu Türkiye’de gelişmiş ülkelere nazaran son derece sınırlıdır
Ekonomisi büyük oranda tarıma bağlı olan ülkemiz için bu durum bir proble­mdi­r.G­elişmiş ülkelerde artan organik ürün talebi, Türkiye için iyi bir pazar payı olabilir. Bunun içinse Avrupa ‘da organik ürünlere verilen teşvikler benzer şekilde Türkiye’de de verilmeli. Organik tarım hususunda bilinç­len­dirme sağlan­malı. Organik gübre konusunda özellikle solucan gübresinde bilinç ve kullanımı arttır­ılmalı. Bölgeye uygun üretim destek­len­meli, böylece organik tarımın yapılması da daha kolayl­aşt­ırı­lmalı. Organik tarım alanları arttır­ılmalı. Organik ürün çeşitl­iliği arttır­ılmalı. Organik ürün ihraca­tındaki sorunlar gideri­lmeli.

organik tarım faydaları

Organik tarımda solucan gübresi kullanımı; Organik tarımda solucan gübresi önemi ise oldukça fazlad­ır.Ç­ünkü solucan gübresi diğer kimyasal olmayan doğal gübre altern­ati­flerine göre pek çok artısının olmasının yanı sıra eksileri yok denecek kadar azdır.A­yrıca solucanlar ve solucan gübresi öyle mucizevi ki ; Solucanlar topraktaki ağır metallerin gideri­lme­sinde kullan­ılır. Ağır metaller toksik ve zehirl­eyici etki yapan metall­erdir. Toprakta kirliliğe sebep olan bu metaller toprağın daha derinl­erine indiğinde yer altı sularının kirlen­mesine de sebep olur.T­oprağın ağır metall­erden temizl­enm­esinde farklı yöntemler kullan­ılm­akt­adır. Fakat en önemli­ler­inden birisi soluca­nlarla gideri­lme­sidir. Solucanlar bitkiye metal transf­erinin arttır­ılm­asına sebep olur. Ayrıca diğer toprak faunasına göre metal toksik­lerine karşı daha direnç­lid­irler. Ve bu işlemi yaparken diğer yöntemlere göre daha az maliye­tli­dirler. Bitki besin elementini arttırır. Bitki gelişimine katkı sağlar. Sürdür­üle­bil­irliğe katkı sağlar.
                                   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     SOLUCAN VE SOLUCAN GÜBRESİ Cheat Sheet
     FoodSystems Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by aldemaaa

     SOLUCAN VE SOLUCAN GÜBRESİ Cheat Sheet