Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Cheat Sheet by

individual assignment for fiqh muamalat

PAND­ANGAN ISLAM TERHADAP HUTANG

1.Islam tidak mengga­lakkan umatnya terlibat dalam hutang terutama dalam tujuan yg melebihi keperluan asas hidup
2.Agama Islam mengga­lakkan umatnya menjalani kehidupan secara wasatiyyah dan mengam­alkan sikap qana'ah

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

1.Pinjaman dibaha­gikan kepada dua kategori iaitu al-ariyah dan al-qard
3. AL-QARD - pinjaman yg melibatkan pemindahan barang­an/­kom­oditi yg boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bilang­an,­suk­atan/ timbangan.
2. AL-ARIYAH - pinjaman yg melibatkan pemberian sesuatu barangan atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam
3.1. Peminjam hendaklah memula­ngkan kembali brg yg dipinjam dalam bentuk gantian bukan dalam bentuk asal
2.1. Peminjam tak bertan­ggu­ngjawab terhadap sebarang kerosakan atau susut nilai bgi barang tersebut kecuali kecuaian datang dari peminjam
2.2. Barang yg dipinjam dipula­ngkan kepada tuannya bukan pulangkan dengan barang gantian

DEFINISI AL-QARD

1. Bahasa - al-qat'u (potong)
2. Qard - harta yg diberikan kpd orang yg berhutang kerana pemiutang memotong sebahagian hartanya untuk diberikan kpd penghutang
3. Istilah - penyerahan sesuatu dengan syarat barang tersebut akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa ada sebarang penambahan
4. Al-Qard dikate­gorikan sebagai akad tabarru' (kontrak yg berter­askan kepada konsep kebajikan)
 

LARANGAN RIBA'

1. Larangan terhadap riba telah dijelaskan berdas­arkan firman Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 275
2. Hadith Rasulullah SAW yg menyebut bahawa setiap hutang yang mempunyai manfaat adalah riba
2.1 قال رسول االه صلى الله عليه وسلم -كل قرض جر منفعة, فهو ربا (Rasul­ullah SAW telah bersabda bahawa setiap pinjam­an(­hutang) yang ada manfaa­t,ianya adalah riba)

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

1. AL-QARD AL-HASAN - transaksi pemberian hutang atau pinjaman wang yang bebas daripada unsur riba dan mengut­amakan kebajikan dan keadilan sosial.
2. Islam hanya memben­arkan prinsip al-qard al-hasan
3. Al-qard al-hasan secara umumnya bermaksud pinjaman yang baik
4. Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah.
 

RUKUN AL-QARD

1. PEMIUTANG
(a) tabarru', ahli al-mu'­ammalah, tak gila/ kanak kanak,/mahjur 'alaih
(b) redha
2. PENGHU­TAN­G/P­EMINJAM
(a) bukan gila/ kanak kanak,/mahjur 'alaih (perlu ada wali jika kanak kanak)
(b) redha
(c) mampu bayar balik
3. BARANG YANG DI PINJAM
(a) mazhab hanafi - sah hutang barang barang mithliy
(b) mazhab maliki.sy­afi­'i,­hambali - harus jika boleh disukat
4. SIGHAH
(a) ada ijab dan qabul

HUKUM AL-QARD AL-HASAN

1. Hukum pelaks­ana­annya adalah sunat
2. Tidak harus memberikan pinjaman jika diketahui wang tersebut digunakan bagi tujuan haram atau maksiat
 

PRINSIP UMUM KETIKA BERHUT­ANG

1. Setiap hutang dibuat ditulis
2. Tidak boleh dikenakan bayaran tambahan
3. Kepent­ingan selesaikan hutang disyar­atkan
5. Dipula­ngkan dalam tempoh yg dijanjikan

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL QARD AL-HASAN

1. Bantu golongan memerlukan
2. Merapat jurang beza antara miskin dan kaya
3. Pupuk semangat persau­daraan
4. Kukuhkan sektor sosio ekonomi negara
5. Sediakan ruang&pe­luang kepada golongan pendapatan rendah
6. Hapuskan diskri­minasi
7. Sebagai satu wasilah rakyat
8. Dapat keberkatan

KESI­MPU­LAN

Prinsip al qard al hasan digunakan dalam pinjaman agar tidak mebebankan manusia.
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Fiqh Muamalat Fitri Cheat Sheet
     fiqh muamalat Cheat Sheet