Show Menu
Cheatography

KONSEP PINJAMAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Cheat Sheet by

individual assignment for fiqh muamalat

PAND­ANGAN ISLAM TERHADAP HUTANG

1.I­slam tidak mengga­lakkan umatnya terlibat dalam hutang terutama dalam tujuan yg melebihi keperluan asas hidup
2.A­gama Islam mengga­lakkan umatnya menjalani kehidupan secara wasatiyyah dan mengam­alkan sikap qana'ah

KONSEP PINJAMAN DALAM ISLAM

1.P­in­jaman dibaha­gikan kepada dua kategori iaitu al-a­riyah dan al-q­ard
3. AL-Q­ARD - pinjaman yg melibatkan pemindahan barang­an/­kom­oditi yg boleh diangg­arkan dan diganti mengikut bila­nga­n,s­ukatan/ timban­gan.
2. AL-A­RIYAH - pinjaman yg melibatkan pemberian sesuatu barangan atau harta oleh pemberi pinjaman kepada peminjam
3.1. Peminjam hendaklah memula­ngkan kembali brg yg dipinjam dalam bentuk gantian bukan dalam bentuk asal
2.1. Peminjam tak bertan­ggu­ngjawab terhadap sebarang kerosakan atau susut nilai bgi barang tersebut kecuali kecuaian datang dari peminjam
2.2. Barang yg dipinjam dipula­ngkan kepada tuannya bukan pulangkan dengan barang gantian

DEFINISI AL-QARD

1. Bahasa - al-qat'u (potong)
2. Qard - harta yg diberikan kpd orang yg berhutang kerana pemiutang memotong sebahagian hartanya untuk diberikan kpd penghutang
3. Isti­lah - penyerahan sesuatu dengan syarat barang tersebut akan digantikan kembali kepada pemilik asal tanpa ada sebarang penambahan
4. Al-Qard dikate­gorikan sebagai akad tabarru' (kontrak yg berter­askan kepada konsep kebajikan)
 

LARANGAN RIBA'

1. Larangan terhadap riba telah dijelaskan berdas­arkan firman Allah SWT dalam surah al-baqarah ayat 275
2. Hadith Rasulullah SAW yg menyebut bahawa setiap hutang yang mempunyai manfaat adalah riba
2.1 قال رسول االه صلى الله عليه وسلم -كل قرض جر منفعة, فهو ربا (Rasu­lullah SAW telah bersabda bahawa setiap pinjam­an(­hutang) yang ada manfaa­t,ianya adalah riba)

PRINSIP AL-QARD AL-HASAN

1. AL-QARD AL-HASAN - transaksi pemberian hutang atau pinjaman wang yang bebas daripada unsur riba dan mengut­amakan kebajikan dan keadilan sosial.
2. Islam hanya memben­arkan prinsip al-qard al-hasan
3. Al-qard al-hasan secara umumnya bermaksud pinjaman yang baik
4. Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah.
 

RUKUN AL-QARD

1. PEMI­UTANG
(a) tabar­ru', ahli al-mu'­amm­alah, tak gila/ kanak kanak,­/m­ahjur 'alaih
(b) redha
2. PENG­HUT­ANG­/PE­MIN­JAM
(a) bukan gila/ kanak kanak,­/m­ahjur 'alaih (perlu ada wali jika kanak kanak)
(b) redha
(c) mampu bayar balik
3. BARANG YANG DI PINJAM
(a) mazhab hanafi - sah hutang barang barang mithliy
(b) mazhab maliki.sy­afi­'i,­ham­bali - harus jika boleh disukat
4. SIGHAH
(a) ada ijab dan qabul

HUKUM AL-QARD AL-HASAN

1. Hukum pelaks­ana­annya adalah sunat
2. Tidak harus memberikan pinjaman jika diketahui wang tersebut digunakan bagi tujuan haram atau maks­iat
 

PRINSIP UMUM KETIKA BERHUT­ANG

1. Setiap hutang dibuat ditulis
2. Tidak boleh dikenakan bayaran tambahan
3. Kepent­ingan selesaikan hutang disyar­atkan
5. Dipula­ngkan dalam tempoh yg dijanjikan

OBJEKTIF PELAKS­ANAAN AL QARD AL-HASAN

1. Bantu golongan memerlukan
2. Merapat jurang beza antara miskin dan kaya
3. Pupuk semangat persau­daraan
4. Kukuhkan sektor sosio ekonomi negara
5. Sediakan ruang&pe­luang kepada golongan pendapatan rendah
6. Hapuskan diskri­minasi
7. Sebagai satu wasilah rakyat
8. Dapat keberkatan

KESI­MPU­LAN

Prinsip al qard al hasan digunakan dalam pinjaman agar tidak mebebankan manusia.
       
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     KONSEP PINJAMAN MENURUT ISLAM Cheat Sheet
     Jua FiqhMuamalat Cheat Sheet
     Saiyidah Ibrahim Cheat Sheet