Show Menu
Cheatography

Układ nerwowy ośrodkowy Cheat Sheet (DRAFT) by

nazywany układem nerwowym centralnym

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Układ nerwowy ośrodkowy

systema nervosum centrale
mózgowie encephalon
rdzeń kręgowy medulla spinalis

Istota szara

substantia grisea
tworzona przez ciała neuronów corpus neuroni
mózgowie » zewnęt­rznie
rdzeń kręgowy » wewnęt­rznie
na terenie układu nerwowego ośrodk­owego
» jądra nerwowe nuclei nervosi
poza układem nerwowym ośrodkowym
» zwoje ganglia

Istota biała

substantia alba
tworzona przez włókna nerwowe
w mózgowiu » wewnęt­rznie
w rdzeniu kręgowym » zewnęt­rznie
na terenie układu nerwowego ośrodk­owego
» sznur funiculus, pęczek fasciculus, droga/­szlak tractus
poza układem nerwowym ośrodkowym
» nerw nervus

Rdzeń kręgowy

medulla spinalis
podstawową jednostką strukt­uralną jest segment rdzenia kręgowego segmentum medullae spinalis
» nazywane neuromerem lub neurotomem
» to odcinek rdzenia kręgowego z odchodzącą od niego jedną parą nerwów rdzeni­owych
korzeń dogrzb­ietowy radix dorsalis
korzeń dobrzuszny radix ventrlis
połączone korzeninerw rdzeniowy nervus spinalis, który opuszcza kanał kręgowy otworem między­krę­gowym
wyróżn­iamy:
część szyjną
» zgrubienie szyjne intume­scentia cervicalis
związane ze splotem ramiennym
część piersiową
część lędźwiową
» zgrubienie lędźwiowe intume­scentia lumbalis związane ze splotem lędźwi­owo­-kr­zyżowym
część krzyżową
część ogonową
» ogon koński cauda equina
» stożek rdzeniowy conus medullaris zwężona, końcowa część rdzenia
» nn. lędźwi­owo­-kr­zyżowe nervi lumbos­acrales
» nić końcowa filum terminale
cienki pasek utworzony z tkanki glejowej biegnący do końca kanału kręgowego
liczba neurotomów w danym odcinku odpowiada liczbie kręgów - wyjątek:
» odcinek szyjny u każdego 8 neurotomów
» odcinek ogonowy znacznie mniej lub wcale

Zstępo­wanie rdzenia kręgowego

to kręg na wysokości którego kończy się stożek rdzeniowy
dalej ciągnie się nić końcowa otoczona oponami i końcowe nn. rdzeniowe, czyli ogoń koński
miejsce zstępo­wania u danego gatunku:
» krowa L6
» pies L6-7
» owca S1
» koń S1
» kot S3
» świnia S3
» owca S1

Struktury rdzenia kręgowego

POWIER­ZCHNIA DOBRZUSZNA rdzenia
kręgowego:
○ Szczelina pośrodkowa (dobrz­uszna) (fissura mediana (ventr­alis)) - silnie wyrażona, leży
w niej t. I ż. Rdzeniowa dobrzuszna
○ Bruzda boczna dobruszna (sulcus lateralis ventralis) - parzysta, słabo wyrażona; jest to
miejsce odejśc­ia/­prz­ejścia korzeni dobrzu­sznych nerwów rdzeni­owych

● POWIER­ZCHNIA DOGRZB­IETOWA rdzenia kręgowego

○ Bruzda pośrodkowa (dogrz­bie­towa) (sulcus medianus (dorsa­lis)) - słabo wyrażona;
razem ze szczeliną pośrodkową tworzy umowny podział rdzenia kręgowego na stronę
prawą i lewą
○ Bruzda boczna dogrzb­ietowa (sulcus lateralis dorsalis) - parzysta, dobrze wyrażona; jest
to miejsce wnikan­ia/­wejścia korzeni dogrzb­iet­owych nerwów rdzeni­owych
○ W ODC. SZYJNYM – bruzda pośrednia dogrzb­ietowa (sulcus interm­edius dorsalis),
znajduje się blisko i po obu stronach bruzdy pośrod­kowej (dogrz­bie­towej)
ISTOTA SZARA RDZENIA KRĘGOWEGO (SUBST­ANTIA GRISEA MEDULLAE SPINALIS)
● Rogi dobrzuszne (cornua dorsalia) - jeżeli patrzymy na przekrój;
słupy dogrzb­ietowe (columnae dorsales) - jeżeli patrzymy na
całość rdzenia; ale generalnie chodzi o to samo → czuciowe
● Rogi dobruszne (cornua ventralia) = słupy dobrzuszne
(columnae ventrales) →ruchowe
● Rogi boczne (corunua lateralia) – WYSTĘPUJĄ TYLKO W ODC.
PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM = słupy boczne (columnae
laterales) → ośrodki współc­zulne rdzenia kręgowego
○ Perika­riony neuronów współc­zulnych tworzą jądro
pośred­nio­-boczne (nucleus interm­edi­ola­ter­alis)
● Istota pośrednia ośrodkowa (subst­antia intermedia centralis)
– łączy rogi dogrzb­ietowe i dobrzuszne strony prawej i lewej
○ Otacza kanał ośrodkowy (canalis centralis) zawier­ający
płyn mózgow­o-r­dze­niowy (liquor cerebr­osp­inalis)
○ Zawiera spoidło szare (commi­ssura grisea) – istota szara rdzenia kręgowego wokół
kanału ośrodk­owego

● Istota pośrednia boczna (subst­antia intermedia lateralis) – łączy rogi dogrzb­ietowe i dobrzuszne
na długości słupów (wzdłuż jednej strony)
ISTOTA BIAŁA RDZENIA KRĘGOWEGO (SUBST­ANTIA ALBA MEDULLAE SPINALIS)
Skupisko dendrytów lub aksonów na terenie OUN → sznur (funic­ulu­s)/­pęc­zek­(fa­sci­cul­us)­/droga (tractus)
→ istota biała tworzy SZNURY RDZENIA KRĘGOWEGO (funiculi medullae spinalis)
● Sznur dobrzuszny (funiculus ventralis) - istota biała leżąca między szczeliną pośrodkową
(dobrz­uszną) i bruzdami bocznymi dobrzu­sznymi; tworzą go głównie drogi ruchowe oraz pęczki
własne rdzenia
○ Spoidło białe (commi­ssura alba) - między istotą pośrednią ośrodkową (subst­antia
intermedia centralis) i szczeliną pośrodkową (fissura mediana)

● Sznur dogrzb­ietowy (funiculus dorsalis) - istota biała leżąca między bruzdą pośrodkową
dogrzb­ietową i boczną; składa się z wstępu­jących dróg rdzeni­owych i pęczków własnych
rdzenia

○ Obustronne sznury dogrzb­ietowe oddzielane są za pomocą przegrody pośrod­kowej
dogrzb­ietowej (septum medianum dorsale)
○ Pęczek smukły (fasci­culus gracilis) - przyśr­odkowo
○ Pęczek klinowaty (fasci­culus cuneatus) – oba pęczki biegną do jądra rdzenia
przedł­użonego

● Sznur boczny (funiculus lateralis) – istota biała między rogami dogrzb­iet­owymi i dobrzu­sznymi;
tworzą go wstępujące czuciowe i zstępujące ruchowe drogi nerwowe, oraz pęczki własne
rdzenia

Opony rdzenia kręgowego

OPONA TWARDA RDZENIA (DURA MATER SPINALIS) – stanowi przedł­użenie opony twardej
mózgowia, przyczepia się na łuku dobrzu­sznym atlasu i zębie axisa → ciągnie się wzdłuż całego
kanału kręgowego
○ Otacza stożek rdzeniowy i nić końcową → nić opony twardej (filum durae matris
spinalis)
○ W obrębie kanału rdzeni­owego opona twarda otacza zwoje nerwowe i korzenie
nn.rdz­eni­owych – przech­odząc przez otwory między­kręgowe tworzy pochewkę
korzen­iową, w obrębie której wyróżnia się blaszkę opony twardej (przegrodę
między­kor­zeniową septum interr­adi­cul­are)→ onerwie n.rdze­niowego

● PAJĘCZ­YNÓWKA RDZENIA (ARACH­NOIDEA SPINALIS) – bardzo cienka, pozbawiona naczyń
krwion­ośnych opona, przyle­gająca luźno do rdzenia kręgowego; pod nią znajduje się jama
podpaj­ęcz­ynó­wkowa (płyn mózgow­o-r­dze­niowy)
● OPONA MIĘKKA RDZENIA (PIA MATER SPINALIS) – bardzo cienka, przylega bezpoś­rednio do
rdzenia i wnika we wszystkie jego zagłęb­ienia → wciska się w szczelinę pośrodkową
(dobrz­uszną); bogato unaczy­niona
○ Wzdłuż rdzenia, na bocznej powier­zchni między dwoma sąsiad­ującymi nerwami
rdzeni­owymi tworzy więzadło ząbkowane (lig.d­ent­icu­latum) – więzadło wielok­rotne,
kształ­tujące listwę łączącą rdzeń kręgowy z pajęcz­ynówką → podwiesza rdzeń
kręgowy!

Między okostną kanału kręgowego i oponą twardą → jama nadtwa­rdó­wkowa (cavum epidur­ale),
wypełniona tkanką łączną luźną, tłuszc­zową, splotami żylnymi i tkanką limfat­yczną
Między oponą twardą i pajęcz­ynówką → jama podtwa­rdó­wkowa (cavum subdurale) – zawiera płyn
mózgow­o-r­dze­niowy
Jama podpaj­ęcz­ynó­wkowa (cavum subara­chn­oid­elae) - wypełniona płynem mózgow­o-r­dze­niowym; na
wysokości ogona końskiego tworzy duży zbiornik lędźwiowy (cisterna lumbalis)

Nerw rdzeniowy

Nerw rdzeniowy powstaje z połączenia korzeni dogrzb­iet­owego i dobrzu­sznego
● Po połącz­eniu, od nerwu rdzeni­owego odchodzą gałąź dogrzb­ietowa (ramus dorsalis) i gałąź
dobrzuszna (ramus ventralis)
○ Gałąź dogrzb­ietowa jest słabsza, biegną w niej włókna ze struktur nadosi­owych; zawiera
włókna ruchowe
○ Gałąź dobrzuszna jest silnie­jsza, biegną w niej włókna ze struktur podosi­owych; zawiera
włókna ruchowe i czuciowe

○ Gałąź oponowa (ramus meningeus) – “zawróci” do kanału kręgowego, przezn­aczona
głównie dla opon rdzenia
○ Gałąź łącząca (rammus commun­icans) – łączą się ze zwojami pnia współc­zul­nego;
dzięki nim układ nerwowy ośrodkowy jest skoord­ynowany z autono­micznym
■ Gałęzie łączące białe (rami commun­icantes albi) – łączą pień nerwu
rdzeni­owego ze zwojem pnia współc­zulnego
■ Gałęzie łączące szare (rami commun­icantes grisei) – łączą zwoje pnia
współc­zulnego z pniem nerwu rdzeni­owego

● W bezpoś­rednim sąsied­ztwie trzonów kręgów (dobrz­usz­no-­boc­znie) znajdują się zwoje pnia
współc­zulnego
 

Mózgowie - podział

encephalon
dzielimy na 5 zasadn­iczych części:
mózg cerebrum
» kresom­ózgowie telenc­ephalon
= komora boczna ventri­culus lateralis
przykrywa między­móz­gowie i śródmó­zgowie
» między­móz­gowie dience­phalon
= komora trzecia ventri­culus tertius
» telenc­ephalon + dience­phalon = przodo­móz­gowie prosen­cep­halon
» śródmó­zgowie mesenc­ephalon
= wodociąg śródmó­zgowia aquaed­uctus mesenc­ephali
tyłomó­zgowie rhombe­nce­phalon
» tyłomó­zgowie wtórne metenc­ephalon
= komora czwarta ventri­culus quartus
» rdzeni­omó­zgowie myelen­cep­halon nazywany rdzeniem przedł­użonym medulla oblongata
= kanał ośrodkowy canalis centralis
umowną granicą pomiędzy rdzeniem przedł­użonym a rdzeniem kręgowym jest otwór wielki foramen magnum

Mózgowie - budowa

podstawa mózgu basis cerebri
dobrzuszne części wszystkich 5 części mózgowia
konary mózgu
dobrzuszne części śródmó­zgowia
most
dobrzuszne części tyłomó­zgowia wtórnego
pień mózgu truncus cerebri
dobrzuszne części rdzeni­omó­zgowia
szczelina podłużna mózgu fissura longit­udi­nalis cerebri
» oddziela półkule hemisp­herium
szczelina poprzeczna mózgu fissura transversa cerebri
» oddziela mózg cerebrum od tyłomó­zgowia rhombe­nce­phalon
bruzdy mózgu sulci cerebri, czyli zagłęb­ienia
zakręty mózgu gyri cerebri, czyli wypukłości
wyciski palczaste impres­siones digitatae

Opony mózgowia

opona twarda mózgowia dura mater encephli
» przylega do okostnej jamy czaszki - brak jamy nadtwa­rdó­wkowej
» zbudowana z 2 blaszek:
» blaszki zewnęt­rznej = blaszka okostnowa
» **blaszki wewnęt­rznej = blaszka oponowa
» zatoki opony twardej sinus durae matris
= zatoki żylne opony twardej sinus venosus durae matris to miejsce wkraczania pajęcz­ynówki mózgowia
» tworzy fałdy:
» sierp mózgu falx cerebri
- wciska się z w szczelinę podłużną mózgu, osiąga poziom ciała modzel­owatego corpus callosum, najlepiej rozwinięty u mięsoż­ernych i konia
- przyczepia się do grzebienia koguciego, grzebienia strzał­kowego wewnęt­rznego, wyrostka namiot­owego i guzowa­tości potyli­cznej wewnęt­rznej
» namiot błoniasty mózgu tentorium cerebelli membra­noceum
- przyczepia się do wyrostka namiot­owego i biegnie w kierunku części skalistej kk. skroni­owych, układa się w w szczelinie poprze­cznej mózgu
- tworzy wcięcie mózgu incisura tentorii
» sierp móżdżku falx cerebelli u konia
- wnika między półkule móżdżku - dokładniej w miejscu zatoki poprze­cznej gdzie wnikają naczynia
» przepona siodła diaphragma sellae
- kształtuje się na wysokości bruzdy skrzyż­owania wzrokowego
- otacza dół przysadki = lejek przysadki
- wyściela dół donosowy czaszki
pajęcz­ynówka arachn­oidea encephali
» silniejsza niż w rdzeniu kręgowym
» jama podpaj­ęcz­ynó­wkowa cavum subara­chn­oidale
tworzona nad bruzdami mózgowia, wypełniona płynem mózgow­o-r­dze­niowym, tworzy rozsze­rzenia:
- zbiorniki podpaj­ęcz­ynó­wkowe cisternae subara­chn­oid­eales
najwię­kszym jest zbiornik mózgow­o-r­dze­niowy cisterna cerebe­llo­med­ullaris = zbiornik wielki cisterna magna
» nad zakrętami mózgu zrasta się z oponą miękką
» jama podtwa­rówkowa cavum subdurale
znajduje się nad pajęcz­ynówką mózgowia
» ziarni­stości pajęcz­ynówki granulae arachn­oid­eales
- uwypuk­lenia pajęcz­ynówki, które ciągną się wzdłuż zatok opony twardej i żył
- sięgają do opony twardej
- umocowanie pajęcz­ynówki (mózgowia) do kości - można traktować jak analogia więzadeł ząbkow­anych w rdzeniu kręgowym
- są to drogi odpływu płynu mózgow­o-r­dze­niowego - wnikają do żż. śródkościa i zatok opony twardej
opona miękka mózgowia pia mater encephali
» przylega bezpoś­rednio do mózgowia i wnika we wszystkie jej zagłęb­ienia
» bogata w naczynia krwionośne
» tkanka naczyn­iówkowa tela choroidea
opona miękka wraz z naczyniami wkracz­ająca na teren komór mózgowia
» splot naczyn­iówkowa plexus choroidei
silnie rozgał­ęzione skupiska naczyń krwion­ośnych
- tkanka naczyn­iówkowa komory trzeciej tela choroidea ventriculi tertii
penetruje do komory trzeciej i bocznych tworząc splot naczyn­iówkowy komory trzeciej i splot naczyn­iówkowy komory bocznej
- tkanka naczyn­iówkowa komory czwartej tela choroidea ventriculi quarti
penetruje do komory czwartej tworząc splot naczyn­iówkowy komory czwartej
grzbietowo od końca pnia mózgu i dogłowowo od szyjnego odcinka rdzenia kręgowego występuje staw szczyt­owo­-po­tyl­iczny

Płyn mózgow­o-r­dze­niowy

liquor cerebr­osp­inalis
powstaje z osocza krwi przepł­ywa­jącej przez sploty naczyn­iówkowe
komora boczna lewa » otwór między­kręgowy » komora trzecia
komora boczna prawa » otwór między­kręgowy » komora trzecia
wodociąg śródmó­zgowia
I droga - komora czwarta » otwory boczne komory czwartej aperturae laterales ventriculi quatres / u psa dodatkowo otwór pośrodkowy komory czwartej apertura mediana ventriculi quatri » zbiornik móżdżk­owo­-rd­zeniowy
II droga - komora czwarta » kanał ośrodkowy rdzenia przedł­użonego canalis centralis medulae oblongatae
przestrzeń podtwa­rdó­wkowa rdzenia kręgowego » przestrzeń podpaj­ęcz­ynó­wkowa rdzenia kręgowego » kanał ośrodkowy rdzenia kręgowego » otwór rozworowy
pachym­eninx encephali
» opona twarda mózgowia
leptom­eninx encephali
» pajęcz­ynówka mózgowia
» opona miękka mózgowia

Tętnice mózgu

arteriae cerebri
odgałę­zienia
t. kręgowa a. verteb­ralis
» przebiega w kanale wyrostków poprze­cznych
» na wysokości otworów między­krę­gowych oddaje
- gałęzie rdzeniowe rami spinales
- rami spinales dorsales cieńsze
- rami spinales ventrales grubsze, które przech­odząc przez szczelinę dobrzuszną tworzy t. rdzeniową dobrzuszną a. spinalis ventralis
- gałęzie rdzeniowe przech­odząc przez otwór kręgowy boczny kręgu szczyt­owego wchodzą do kanału kręgowego i tworzą t. podstawną mózgu a. basilaris cerebri
» t. szyjna wewnętrzna i t. podstawna mózgu tworzy koło tętnicze mózgu circulus arteriosus cerebri zamykające się ponad skrzyż­owaniem wzrokowym
» t. podstawna mózgu oddaje t. doogonową móżdżku a. cerebelli caudalis - od niej odchodzą gałęzi do mostu rami ad pontem - oraz t. donosową móżdżku a. cerebelli rostralis
t. szyjna wewnętrzna a. carotis interna
» powstaje z podziału t. szyjnej wspólnej
» przechodzi poprzez:
- otwór szyjny­/ja­rzm­owy­/po­sza­rpany doogonowy u psa
- kanał t. szyjnej u kota
- otwór poszarpany u konia
» oddaje:
» t. donosową mózgu a. cerebri rostralis
» t. łączącą doogonową a. commun­icans caudalis
zespala się z t. podstawną mózgu i t. szyjna wewnętrzną
» t. środkową mózgu a. cerebri media
u parzys­tok­opy­tnych, mięsoż­erców (kotow­atych) w unaczy­nieniu mózgu bierze udział t. szczękowa tworząca rete mirabile - ucisk na tę tętnicę może powodować u kotów ślepotę
za zamknięcie koła uznaje się zespolenie obustr­onnych tt. donosowych mózgu w t. łączącą donosową a. commun­icans rostralis ponad skrzyż­owaniem wzrokowym chiasma opticum

Odpływ żylny z mózgowia

układ żył zewnąt­rzc­zas­zkowych
układ żył wewnąt­rzc­zas­zkowych
» żyły mózgu venae cerebri
powier­zchowny i głęboki
» żż. dogrzb­ietowe mózgu venae cerebri dorsales
» żż. dobrzuszne mózgu venae cerebri ventrales
» ż. wielka mózgu vena cerebri magna
» żż. dogrzb­ietowe móżdżku venae cerebelli dorsales
tworzą zagłęb­ienia tzw. zatoki żylne opony twardej
» żyły śródkościa venae diploicae
są łącznikiem między żż. zewnąt­rzc­zas­zkowymi i zatokami opony twardej, biegną w istocie gąbczastej kości czaszki
» żyły wpustowe venae emissariae
krótkie połączenia między żż. zewnątrz- i wewnąt­rzc­zas­zko­wymi, np. ż. wpustowa ciemie­niowa, ż. wpustowa potyli­czna, ż. wpustowa. sutkowata
 

System dogrzb­ietowy i dobrzuszny

system dogrzb­ietowy system niepar­zysty
» zatoka strzałkowa dogrzb­ietowa sinus sagittalis dorsalis związana z sierpem mózgu
» zatoka poprzeczna sinus transv­ersus
- parzysta - przechodzi w ż. dogrzb­ietową mózgu
» zatoka prosta sinus rectus zlewisko żyły wielkiej mózgu
+ zatoka skalista dogrzb­ietowa sinus petrosus dorsalis
= zatoki te tworzą:
spływ zatok confluens sinuum, który powstaje na wysokości guzowa­tości potyli­cznej wewnęt­rznej
system dobrzu­szn­y/p­ods­tawny system parzysty
» zatoka jamista sinus cavernosus leży na wysokości dołu przysadki
» zatoka podstawna sinus basillaris
= zatoki te łączą się ze spływem zatok i tworzą
ż. szyjną wewnętrzną v. jugularis interna
u konia zamiast żyły szyjnej wewnęt­rznej tworzą ż. szyjną zewnętrzną
!żyły te nie posiadają zastawek, tworzą liczne anastomozy oraz nie posiadają mięśniówki gładkiej

Płaszcz

pallium
istota szara na terenie mózgowia
płaszcz dawny paleop­allium
płaszcz pierwotny archip­allium
» razem z płaszczem dawnym tworzy struktury węchom­ózgowia
» u ssaków pod istotą białą występują ośrodki podkorowe, czyli kora stara archic­ortex
płaszcz nowy neopallium
» kora nowa isocortex
» kora mózgu cortex cerebri tworząca bruzdy i zakręty
» kora móżdżku cortex cerebelli
kora mózgu cortex cerebri
» płat czołowy cortex frontalis kora ruchowa
» płat ciemie­niowy cortex parietalis kora czuciowa
» płat potyliczny cortex occipi­talis ośrodki wzrokowe
» płat skroniowy cortex temporalis ośrodki słuchowe
» węchom­ózgowie rhinen­cep­halon

Węchom­ózgowie

rhinen­cep­halon
neurotici bipolares » nici węchowe filia olfactoria » blaszka sitowa tworzy » nerwy węchowe nn. olfactorii » osiągają opuszkę węchową
opuszka węchowa bulbus olfact­orius
» konar węchowy pedunculus olfact­orius część drogi węchowej
» pasmo węchowe boczne i przyśr­odkowe tractus olfact­orius lateralis et medialis powstają z podziału konara węchowego
» trójkąt węchowy trigonum olfact­orius wtórny ośrodek węchowy
» płat gruszk­owaty lobus piriformis zawiera ośrodki węchowe
układ limbiczny
hipokamp hippoc­ampus
» leży na dnie komory bocznej, zawiera ośrodki węchowe i smakowe
» stopa hipokampa pes hippocampi
sklepienie fornix
» włókna drogi węchowej łączącej hipokamp z między­móz­gowiem