Show Menu
Cheatography

Czasy teraźniejsze Cheat Sheet by

Czasy teraźniejsze - matura rozszerzona

Present Simple

Os + czasownik
He, she, it + czasownik z es/s
- zdania twierdzące
Os + don't + czasownik
Os + doesn't + czasownik
- zdania przeczące
Do + os + czasownik
Does + os + czasownik
- pytania

Present Simple - użycie

Czynność jest powtarzana regula­rnie, rutynowo, zwyczaje
I get up at 7 am.
Plany lekcji, rozkłady jazdy, wydarzenia ustalone odgórnie itp.
The concert starts at 7 pm on Monday.
Uczucia i opinie
She claims that Kim loves Matt.
Fakty, prawdy ogólne, reguły
Water freezes at temper­atures below 0.

Present Continuous

Os + is/are/am + czasownik z -ing
Are: we,you­,they
- zdania twierdzące
Os + isn't/­are­n't/am not + czasownik z -ing
Is: he, she, it
- zdania przeczące
Is/are/am + os + czasownik z -ing
Am: I
- pytania

Present Continuos - użycie

czynności odbywające się w tej chwili
I'm reading this sentence now.
czynności zaplan­owane, pewne (100%)
Carol is flying to the USA next week.
stany i sytuacje rozwij­ające się, stale się zmieniają
The climate is getting warmer.
czynności tymczasowe
This week we're living with our grandp­arents.
sytuacje powtar­zające się, które nas irytują - użycie always
My sister is always taking my clothes.
 

Present Perfect

Os + have + czasownik w III formie
*she, he, it - has
- zdania twierdzące
Os + haven't + czasownik w III formie
*she, he, it - hasn't
- zdania przeczące
Have + os + czasownik w III formie
*she, he, it - has
- pytania

Present Perfect - użycie

wydarzenia z przesz­łości, których skutek jest odczuwalny do teraz
He has lost his job.
sytuacje, stany rozpoczęte w przesz­łości i trwające do dziś (for, since)
We've been married for 30 years.
czynności wykonane lub nie bez określ­onego dokładnie czasu
I've just finished breakfast.

Present Perfect Continuous

Os + have + been + czasownik z -ing
*she, he, it - hasn't
- zdania twierdzące
Os + haven't + been + czasownik z -ing
 
- zdania przeczące
Have + os + been + czasownik z -ing
 
- pytania

Present Perfect Continuous - użycie

czynności, które trwają nieprz­erw­alnie do tej chwili
We've been talking about this problem for 2 hours.
Czynności, które trwały w przesz­łości a ich skutek odczuwamy teraz (aspekt niedok­onany)
I have been working really hard.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Tenses in English Language Cheat Sheet
     English Grammar Cheat Sheet