Show Menu
Cheatography

MB0902 - Management accounting Cheat Sheet (DRAFT) by

Basisbeginselen en kernbegrippen van het vakgebied Management Accounting alsmede de belangrijke methoden, technieken en procedures, die bij het uitoefenen van de Management Accounting taak kunnen worden ingezet.

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Wat is management accoun­ting?

Management accounting (MA) is een systeem dat:
1. zowel financiële als niet-financiële informatie meet en rapporteert
2. beslissingsnemers op alle niveaus van de organisatie in staat stelt betere beslissingen te nemen (in lijn met de doelstellingen van de onderneming)
3. zowel op:
- strategisch gebied (planning)
- operationeel gebied (uitvoering)
- en op het gebied van beheer (controle: evaluatie van de prestaties)

De rollen van management

Doel

Het fundament voor de management accounting in een organi­satie wordt gevormd door de strategie van de organi­satie.
Het doel van management accounting is een organi­satie te onders­teunen bij het realiseren van haar strategie via het verzam­elen, bewerken, analys­eren, ordenen en presen­teren van financiële en niet-f­ina­nciële bedrij­fse­con­omische gegevens.

Wat kunnen managers wel/niet managen?

 

Management accouting en strategie

Strategie
De keuzes die de organi­satie maakt m.b.t. wat zij wel/niet zal doen.
Strate­gische planning
1. Kiezen van een strategie die de beste fit oplevert tussen de omgeving van de organi­satie en haar interne middelen teneinde de doelst­ell­ingen van de organi­satie te bereiken.
2. Keuzes maken m.b.t. de markten waarop de organi­satie zich moet richten en hoe de organi­satie in deze markten zal concur­reren.
Management accounting informatie
1. Helpt de organi­satie bij het ontwik­kelen en implem­enteren van haar strategie.
2. Geeft feedback over de uirvoering van de strategie.

Financial versus management accounting

 

Kernbe­grippen

Accounting
Betekent in brede zin het meten, verwerken en communiceren van informatie binnen organisaties.
Management accounting
Een continue verbeterproces voor het plannen, ontwerpen, toetsen en toepassen van zowel niet-financiële (lees:operationele) als financiële informatiesystemen.
Financial accounting
Het proces voor het opstellen van economische informatie voor externe partijen, zoals aandeelhouders, crediteuren en overheidsinstanties.
Management accoun­tin­gin­for­matie
Financiële én operationele gegevens over de activiteiten, processen, operationele eenheden, producten en klanten van een organisatie.
Financieel beheer
Een proces waarbij het financiële succes van een organisatie wordt beoordeeld door de financiële resultaten te meten en te evalueren.
Niet-f­ina­nciële informatie
Informatie over een proces (vb. geproduceerde eenheden), een product (vb. kwaliteit, doorlooptijd) of een klant (vb. klanttevredeneheid), die niet is gebaseerd op gegevens uit financial accounting en die kan worden gebruikt om te controleren hoe goed de organisatie presteert met betrekking tot haar doelstellingen.
Waarde­pro­positie
Een duidelijke, korte uiteenzetting over de waarde die de organisatie aan haar doelgroep levert, hoe zij de concurrentie tegemoet treedt om klanten te winnen, of hoe zij haar klanten tevreden kan stellen.