Show Menu
Cheatography

Mailserver ZBC CheatSheet Cheat Sheet by

Lavet af

Nevzat Tokmak
Nicholas Johansson

Mailserver i Windows orgina­sit­ionen

Prereq­­ui­sites

Inden vi installere Exchange 2016 skal disse pakker instal­leres :
 
.NET Framework 4.7.1 på Exchange serveren
 
clearc­omp­res­sio­nfl­ag.exe
 
(KB291­9355) (KB293­8439) (KB293­2046) (KB293­4018) (KB293­7592) (KB295­9977)
 
Unified Commun­ica­tions Managed API 4.0 Runtime - UcmaRu­nti­meSetup
Sørg for at have dit domæne op og køre samt brugere og grupper i dit domæne er oprettet og klar til brug

Instal­lation af Exchange

Klargø­relse af AD
Setup /Prepa­reS­chema /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms
Klargø­relse af Domænet
Setup /PrepareAD /Organ­iza­tio­nNa­me:­[Or­gan­isa­tio­nsnavn] /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms
Instal­lering af Exchange
Browser stifinder og kør din exchange fil som admini­strator Vælg ikke at søge efter opdate­ringer og fravælg malware scanning
Kontrol af Exchange
Tilgå EAC https:­­//­l­o­ca­­lho­­st­/ecp)

DNS MX record

Åbn Powershell med admini­str­ative rettig­heder

Add-Dn­sSe­rve­rRe­sou­rce­Rec­ordMX -Compu­terName [AD-Server hostnavn] -Prefe­rence 10 -Name "." -MailE­xchange "­Exc­hange Server FQDN" -ZoneName "­[do­mæn­e]"


Kontroller din rekord med nslookup i CMD
- Nslookup
- set type=mx
- [Domæn­e.l­ocal]

Remote Server Admini­str­ation Tools

Installer RSAT
Remote Server Admini­str­ation Tools (RSAT) for Windows Client and Windows Server
Kør CMD
Setup.exe /Role:­Man­age­men­tTools /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms

Certif­ikater

Oprettelse af et certif­­icate request
Gå til EAC -> Servers -> Certif­­icates -> New (+) -> Create a request for a certif­­icate from a certif­­icate authority -> Udfyld formlen så du får en request

Lav et certif­­ikat på ADCS serveren
Submit base-64 encoded text request så du får et certifikat til rådighed
Download certif­­ikatet på Exchange serveren

Impl­e­mentér et certif­­ikat på serveren
Gå til EAC -> Servers -> Certif­­icates -> Vælg certif­­ikatet der er pending -> Vælg "­­Co­m­p­le­­te" og peg på stien hvor certif­­ikatet blev downloaded

Certif­­ikatet er blevet implem­­en­teret
 

Systemkrav

Hardware

CPU: x64 based Intel/AMD

Memory: 8GB Mailbox Role
4GB Edge Transport Role

Disk space: 30 GB for Exchange drive

Disk partition NTFS

Operating level AD Forest - Server 2012 R2

Admini­str­ative Exchange roller

Inde i din EAC -> Permis­sions skal der meldes universale sikker­hed­sgr­upper ind i forske­llige roller
Public Folder Management (adgang til ændringer af public folders)
Organi­­zation Management (fuld adgang)
Recipient Management (adgang til ændringer af recipi­­ents)
View-Only Organi­­zation Management (view-only adgang af alt)

Mailbox Database

Oprettelse af en ny Databse (Åbn EMS)
New-Ma­ilb­oxD­atabase -Name 'Rings­ted­-DB2' -EdbFi­lePath 'C:\MB­X2­\Rin­gst­ed-­DB2.edb' -Server [Exchange Server FQDN]
Mount din database
Mount-­Dat­abase -Identity Ringst­ed-DB2
Flytte en Database
 Move-D­ata­bas­ePath -Identity "­Mailbox Database 076442­788­8" -EdbFi­lePath 'C:\MB­X1­\Mailbox Database 076442­788­8.edb' -LogFo­lde­rPath C:\MBX­1\Logs
Kontroller din database er oprettet og mounted inde i EAC -> Servers -> Database

Custom Attributes

Angives inde fra en Recipient i Exchange

Custom Attributes kan bruges til at sætte recipients i dynamiske distri­­bu­t­i­on­­sgr­­upper.

Slette og reetablere en Mailbox

Fjernelse af Mailbox
Enten slet eller disable objektet i Exchange
Sletning fjerner også AD kontoen
Disable soft-d­­eleter kun Exchange kontoen

Reetablere Mailbox
EAC -> Recipients -> More -> Connect Mailbox -> Select user you wish to connect mailbox to

URL adresser

Angiv intern­e og e­ksterne adresser i EAC -> Servers -> Virtual Direct­­ories
Default websites skal konfig­­ureres med deres eksterne URL, DNS record på adressen skal pege på A-Recorden for Exchange serveren
Det samme skal gøres under Servere -> Outlook Anywhere
 

Public Folders

Oprettelse af en Public Folder
EAC -> Public folders -> New Public Folders

Oprettelse af en Public Folder Mailbox
EAC -> Public folders -> Mailboxes -> New Public Folder

Rediger permis­­sions
Kan redigeres hvis man er owner af Public Folder, eller er inde fra EAC i detaljer

Mail­-­En­­abled Public Folder
Kan sættes til inde fra EAC i Job/De­­taljer vinduet -> Enable Mail Settin­gs

Send connector

New-S­­end­­Co­n­n­ector -Name "To Intern­­et­" -Addre­­ss­S­paces * -Internet

Mailbox brugere

Åbn EMS med admini­str­ative rettig­heder
Enabl­­e-M­­ailbox -identity ABL -Database Ringst­­ed-DB2
Statistik over Mailbox
Get-Ma­ilb­oxS­tat­istics -Server [Exchange Server Hostnavn] | Select Displa­yName, ItemCount, TotalI­tem­Size, Databa­seName | Format­-Table
Medlemmer for Get-Ma­ilb­oxS­tat­istics
Get-Ma­ilb­oxS­tat­istics -Server [Exchange Server Hostnavn] | Get-Member

Postmaster

Postmaster adressen konfig­ureres så vi får besked om fejlede mails.
Set-Tr­ans­por­tConfig -Exter­nal­Pos­tma­ste­rAd­dress Admini­str­ato­r@[­dom­æne­].local
Kontroller din Postmaster
Get-T­­ran­­sp­o­r­tC­­onfig | Select Extern­­al­P­o­st­­mas­­te­r­A­dd­ress

POP3/IMAP

POP3 Setup

- Sæt POP3 service til automatisk
- Konfigurér POP3 for klienterne
Set-P­­­op­­S­­e­t­tings -Exter­­­n­a­l­­C­­on­­­ne­c­­­ti­­o­n­­Se­­­t­tings "­­­m­a­i­­l.z­­­­bc1­­00.c­­o­­­m:9­­­9­5­:­­S­­SL­­­"­­­,"m­­a­i­­l.Z­­­­BC­­­10­­0.c­­­­om­­:­1­­10­­­:­TL­­­S" -X509C­­­e­r­t­­i­­fi­­­ca­t­­­eName mail.z­­­b­c­1­00.com

- Genstart POP3 service

IMAP Setup

- Sæt IMAP services til automatisk
- Konfigurér IMAP for klienterne
Set-I­­map­­Se­t­tings -Exter­­na­l­C­on­­nec­­ti­o­n­Se­­ttings "­­ma­i­l.z­­bc1­00.c­o­­m:9­­93­:­S­SL­­"­­,"m­a­i­l.z­­bc­­10­0.c­­om­:­1­43­­:TL­­S" -X509C­­er­t­i­fi­­cat­­eName mail.z­­bc­100.com

- Genstart IMAP4 service

Grupper og Contacts

Oprettelse af en gruppe

EAC -> Recipients -> Groups -> + tegnet
- Opret en Custom Attribute hvis du vil bruge Dynamisk
- Statisk gruppe skal vedlig­­eh­oldes af ejere af gruppen, eller admini­­st­r­a­toren

Oprettelse af en contact

EAC -> Recipients -> Contacts -> + tegnet
- Opret en Mail user for at have en AD user som den eksterne kan bruge
- Opret en Mail contact for at have en kontakt i Global Address Listen
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     More Cheat Sheets by Nicholade