Show Menu
Cheatography

Perancangan Kewangan Islam Cheat Sheet by

WASIAT SEBAGAI INSTRUMEN PERANCANGAN HARTA ISLAM: PROSEDUR DAN PELAKSANAAN

Konsep Wasiat

Dalam bahasa Arab
Sesuatu yang diwasi­atkan
Dari segi Istilah
Merujuk pada wasiat

Prosedur Wasiat Dalam Islam

Berdas­arkan peruntukan Perlem­bagaan Persek­utuan di bawah Jadual Kesemb­ilan, Senarai 2, Senarai Negeri, Perlem­bagaan Persek­utuan
Setiap negeri mempunyai satu peruntukan statutori yang menyentuh tentang bidang kuasa Mahkamah Syariah mengenai wasiat
Peruntukan dalam status­-status tersebut memberi bidang kuasa kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk mendengar dan memutuskan segala isu berkenaan wasiat

Definisi Wasiat

Iqrar seseorang yang dibuat ketika waktu hidupnya dan diperu­ntukkan seseuatu harta ke atas waris setelah dia mati.
Memindah milik harta atau manfaat harta setelah mati

Wasiat sebagai Instumen Harta

Seseorang yang mempunyai keluarga yang perbezaan agama
Seseorang yang mempunyai keluarga tetapi terhalang untuk menerima pusaka disebabkan dihijab oleh keluarga dekat
Seseorang yang memiliki harta banyak dan mengin­ginkan harta tersebut kekal dalam bentuk asal
 

Pemben­tukkan Wasiat

Pemohonan
Perlu buat permohonan dari Seksyen 3 dengan mengisi Borang Permohonan Wasiat
Dokomen Sokongan dan Saksi
Melalui dokumen sokongan dan dua orang saksi Seksyen 4(1) dan (2)
Pendaf­taran
Akan didaft­arkan ke dalam Daftar Wasiat Seksyen 6(1), Kaedah­-kaedah Pengurusan Wasiat
 
Dikenakan fee (yuran) bagi setiap permohonan yang diterima mengikut jenis perkhi­dmatan tertentu
Pengem­ask­inian Status Pewasiat
Bagi memastikan pewasiat masih hidup, pihak atasan akan merekod setiap maklumat daripada pewasiat, dalam bentuk bertulis atau lisan
 
Maklumat tersebut direkod setiap tempoh 3 hingga 6 bulan sekali

Kepent­ingan Wasiat

Menjaga hak dan kepent­ingan demi keadilan ke atas mereka ‎yang tidak diberikan hak.‎
Melantik seorang pemegang amanah yang akan mentadbir ‎harta pusaka yang diting­galkan secara sempurna dan bijaksana
Memberi keadilan dalam pembah­agian harta kepada anak-anak yang ‎disem­bun­yikan statusnya
 

Pelaks­anaan Wasiat

Penerimaan Maklumat Kematian Pewasiat
Waris si mati perlu mengem­ukakan sijil kematian pewasiat yang dikelu­arkan oleh Jabatan Pendaf­taran Negara
 
Pengesahan kematian pewasiat juga boleh dengan mengem­ukakan permit pengeb­umian atau Perintah Anggapan Kematian dari Mahkamah
Pembacaan Wasiat
Pembacaan dokumen wasiat bertulis dilakukan di hadapan penerima wasiat untuk dipers­etujui bersama
 
Pihak atasan perlu dimakl­umkan oleh waris jumlah sebenar harta pewasiat
Siasatan
Pihak atasan akan menjal­ankan siasatan ke atas seluruh harta pewasiat dan memastikan kewujudan penerima wasiat Seksyen 17.
Pengesahan Wasiat
perlu menyatakan sepenuhnya jenis perintah yang dipohon dan melamp­irkan bersama maklumat yang terperinci berkaitan wasiat tersebut Seksyen 23(1) dan (2)
 
Setelah Mahkamah Syariah menges­ahkan dan memben­arkan untuk sesuatu wasiat dilaks­anakan, proses pertukaran hak milik boleh diteruskan
           
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          Related Cheat Sheets