Show Menu
Cheatography

ZBC Mailserver Cheat Sheet by

Forkor­telser

AD
Active Directory
DNS
Domain Name System
OU
Organi­zat­ional Unit
RSAT
Remote Server Admini­str­ation Tools
EAC
Exchange Admin Center
IMAP
Internet Message Access Protocol
POP3
Post Office Protocol version 3
EMS
Exchange Management Shell
 

Windows Server 2012 R2 (ADDS)

Basic konfig­ura­tion:
Navn, AD, DNS & IP-adresse
Opret brugere, OU'er & grupper:
Fx: Jens Petersen (bruger), Ringsted (OU) & Underviser (gruppe)
Klargør AD: Komman­dop­rompt (admin)
Setup /Prepa­reS­chema /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms
Klargør Domain: Komman­dop­rompt (admin)
Setup /PrepareAD /Organ­iza­tio­nNa­me:­[Or­gan­isa­tio­nsnavn] /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms
Klargør Exchange instal­lation: Exchange 2016 prereq­uisites
.NET Framework 4.6.2, Microsoft Unified Commun­ica­tions Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit & Instal­l-W­ind­ows­Feature RSAT-ADDS (Power­Shell kommando)
 

Windows Exchange Server 2016

Installér Exchange
Stifinder -> Exchange mappen -> Kør Setup.exe som admin -> Typisk instal­lation (Mailbox server)
Tildel admin Exchange roller: Opret grupper & deleger Exchange rettig­heder
UExchO­rga­nis­ation (Universal Security Gruppe) & medlem af Exchange rollen (Organ­ization Manage­ment)
Konfig­urere DNS MX Record
Tilføj en New Mail Exchanger (MX) på forward zonen for [domai­n].l­ocal. Dernæst Browse og klik på [domai­n].l­ocal for forward lookup zone vælg [domai­n].l­ocal & Vælg Host(A) for Exchange serveren & sæt Mail Server Priority til 20
Konfig­urere DNS MX Record 2. del
Skriv Add-Dn­sSe­rve­rRe­sou­rce­Rec­ordMX -Compu­terName [AD-Server hostnavn] -Prefe­rence 10 -Name "." -MailE­xchange "­Exc­hange Server FQDN" -ZoneName "­[do­mæn­e]" i PowerShell
Konfig­urere DNS MX Record 3. del
Kontroller at MX rekords er oprettet med nslookup. Ellers: Nslookup set type=mx [Domæn­e.l­ocal]
Konfigurér HUB rollen
Domain suffix [domæn­e].l­ocal og eucrX.l­ocal tilføjes som mail flow i EAC
Konfig­urere Mailbox
Åbn PowerShell som admin til Exchange serveren. Opret biblio­tekerne C:\MBX1, C:\MBX2 og C:\MBX3 med komman­doen:
Konfig­urere Mailbox 2. del
Kør komman­doen: New-Ma­ilb­oxD­atabase -Name 'Rings­ted­-DB2' -EdbFi­lePath 'C:\MB­X2­\Rin­gst­ed-­DB2.edb' -Server [Exchange Server FQDN] & Mount-­Dat­abase -Identity Ringst­ed-DB2
Konfig­urere Mailbox 3. del
Åbn EAC, og kontroller at databasen blev oprettet korrekt og er mounted. Opret den sidste Mailbo­xDa­tabase som er til Public Folders i EAC. Klik på servers -> databases -> new +
Sæt IMAP og POP3 services til at starte automatisk på Exchange serveren. Dernæst start dem
Konfig­urere Outlook
Installér Outlook på klient og konfigurer email konto
Konfig­urere Mailbox Brugere
Enable brugere med EAC eller EMS komman­doen: Enable­-Ma­ilbox -Identity <mi­kkels login> -Database Ringst­ed-DB2
Backup
Installer Windows Server Backup Features & Montèr en eks, enten fysisk eller virtual disk. - Foretag en full server backup – brug evt. htra diskele disken.
Backup 2. del
Benyt Windows Server Backup til at genskabe en database - Vælg Recover > This Server > Vælg Backup > Recovery Type: Applic­ations > Vælg Exchange > Recover to original location > Vælg Recover
Overvå­gning af Exchange perfor­mance
Åbn Windows Task Manager og check Perfor­mance fanen
Overvå­gning af Exchange perfor­mance 2. del
Åbn Perfor­mance Monitor og undersøg standard counters. - Klik på Tilføj ikonet (+), vælg \\[Exc­hange serverens hostnavn] og tilføj en eller to counter fra Microsoft selv via technet: http:/­/ti­nyu­rl.c­om­/ZB­C5-­local2
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Exchange 2016 Cheat Sheet
     Microsoft Exchange Cheat Sheet