Show Menu
Cheatography

ZBC Mailserver Cheat Sheet by

Forkor­telser

AD
Active Directory
DNS
Domain Name System
OU
Organi­zat­ional Unit
RSAT
Remote Server Admini­str­ation Tools
EAC
Exchange Admin Center
IMAP
Internet Message Access Protocol
POP3
Post Office Protocol version 3
EMS
Exchange Management Shell
 

Windows Server 2012 R2 (ADDS)

Basic konfig­ura­tion:
Navn, AD, DNS & IP-adresse
Opret brugere, OU'er & grupper:
Fx: Jens Petersen (bruger), Ringsted (OU) & Underviser (gruppe)
Klargør AD: Komman­dop­rompt (admin)
Setup /Prepa­reS­chema /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms
Klargør Domain: Komman­dop­rompt (admin)
Setup /PrepareAD /Organ­iza­tio­nNa­me:­[Or­gan­isa­tio­nsnavn] /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms
Klargør Exchange instal­lation: Exchange 2016 prereq­uisites
.NET Framework 4.6.2, Microsoft Unified Commun­ica­tions Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit & Instal­l-W­ind­ows­Feature RSAT-ADDS (Power­Shell kommando)
 

Windows Exchange Server 2016

Installér Exchange
Stifinder -> Exchange mappen -> Kør Setup.exe som admin -> Typisk instal­lation (Mailbox server)
Tildel admin Exchange roller: Opret grupper & deleger Exchange rettig­heder
UExchO­rga­nis­ation (Universal Security Gruppe) & medlem af Exchange rollen (Organ­ization Manage­ment)
Konfig­urere DNS MX Record
Tilføj en New Mail Exchanger (MX) på forward zonen for [domai­n].l­ocal. Dernæst Browse og klik på [domai­n].l­ocal for forward lookup zone vælg [domai­n].l­ocal & Vælg Host(A) for Exchange serveren & sæt Mail Server Priority til 20
Konfig­urere DNS MX Record 2. del
Skriv Add-Dn­sSe­rve­rRe­sou­rce­Rec­ordMX -Compu­terName [AD-Server hostnavn] -Prefe­rence 10 -Name "." -MailE­xchange "­Exc­hange Server FQDN" -ZoneName "­[do­mæn­e]" i PowerShell
Konfig­urere DNS MX Record 3. del
Kontroller at MX rekords er oprettet med nslookup. Ellers: Nslookup set type=mx [Domæn­e.l­ocal]
Konfigurér HUB rollen
Domain suffix [domæn­e].l­ocal og eucrX.l­ocal tilføjes som mail flow i EAC
Konfig­urere Mailbox
Åbn PowerShell som admin til Exchange serveren. Opret biblio­tekerne C:\MBX1, C:\MBX2 og C:\MBX3 med komman­doen:
Konfig­urere Mailbox 2. del
Kør komman­doen: New-Ma­ilb­oxD­atabase -Name 'Rings­ted­-DB2' -EdbFi­lePath 'C:\MB­X2­\Rin­gst­ed-­DB2.edb' -Server [Exchange Server FQDN] & Mount-­Dat­abase -Identity Ringst­ed-DB2
Konfig­urere Mailbox 3. del
Åbn EAC, og kontroller at databasen blev oprettet korrekt og er mounted. Opret den sidste Mailbo­xDa­tabase som er til Public Folders i EAC. Klik på servers -> databases -> new +
Sæt IMAP og POP3 services til at starte automatisk på Exchange serveren. Dernæst start dem
Konfig­urere Outlook
Installér Outlook på klient og konfigurer email konto
Konfig­urere Mailbox Brugere
Enable brugere med EAC eller EMS komman­doen: Enable­-Ma­ilbox -Identity <mi­kkels login> -Database Ringst­ed-DB2
Backup
Installer Windows Server Backup Features & Montèr en eks, enten fysisk eller virtual disk. - Foretag en full server backup – brug evt. htra diskele disken.
Backup 2. del
Benyt Windows Server Backup til at genskabe en database - Vælg Recover > This Server > Vælg Backup > Recovery Type: Applic­ations > Vælg Exchange > Recover to original location > Vælg Recover
Overvå­gning af Exchange perfor­mance
Åbn Windows Task Manager og check Perfor­mance fanen
Overvå­gning af Exchange perfor­mance 2. del
Åbn Perfor­mance Monitor og undersøg standard counters. - Klik på Tilføj ikonet (+), vælg \\[Exc­hange serverens hostnavn] og tilføj en eller to counter fra Microsoft selv via technet: http:/­/ti­nyu­rl.c­om­/ZB­C5-­local2

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Exchange 2016 Cheat Sheet