Show Menu
Cheatography

Microsoft Exchange Cheat Sheet by

Cheat sheet for installing Microsoft Exchange

Adgans­kravene for instal­lering af Exchange

KRAV
AD-DS
Minimu­msk­ravene til VM:
100 GB lagerp­lads, 16GB RAM, 2-4 Kerner.
DNS (Konfi­gureret med FW Lookup)
Replik­ation mellem to sites
Fuldt opdateret (minimum, 1803, November 2018) CU11, CU12
Sysprep af OVPF fil til sekundær server
Sekundær server til Exchange
Exchange ISO
Domæne admini­strator med alle admini­str­ative rettig­heder
Instal­lation af IIS på S2
Inst­aller følgende moduler via PS (admin­ist­rat­or):
Instal­l-W­ind­ows­Feature AS-HTT­P-A­cti­vation, Deskto­p-E­xpe­rience, NET-Fr­ame­wor­k-4­5-F­eat­ures, RPC-ov­er-­HTT­P-proxy
Disse moduler bliver hver især instal­leret på AD serveren og derefter aktiveret.
For eksempel går det første modul sådan, at HTTP aktiveres, Deskto­p-E­xpe­rience sørger for at serveren har en GUI, NET-Fr­ame­wor­k-4­5-F­eatures installere .NET Frameworks og RPC-ov­er-­HTT­P-proxy sørger for at RPC protok­ollen kan gå over HTTP.
Hvad står RPC for?
RPC står for Remote Procedure Call og går sådan at klienter og servere kan kommun­ikere til hinanden via klient­/server paradi­gmet.
Hvad står EMS, EAC for?:
EMS står for Exchange Management Shell og det er her du kan skrive kommandoer og scripts ind, til at for eksempel at oprette mailboxes, brugere, delte mapper osv.
 
EAC står for Exchange Admini­str­ative Center og er brugt til at admini­strere alt fra mailboxes, mail quotas, gruppe mailboxes, DNS i Exchange osv.

Public Folders

Public Folders

En public folder er en delt mappe i outlook, som en gruppe eller flere grupper af brugere
kan have adgang til. Som kan være en inform­ations mail for en afdeling eller for hele arbejdet.

Oprettelse af Public Folder­/Of­fen­tlige mapper
Tilgå EAC > Offentlige Mapper > + > Navn & Sti på HR.

Sletning af Public Folder­/Of­fen­tlige mapper
Tilgå EAC > Offentlige Mapper > Skralde spand >

På Public Mapper kan man sætte rodtil­lad­elser
Tilgå EAC > Offentlige Mapper > ... > Rodtil­lad­elser > Og der kan man vælge hvem der skal være ejeren af gruppen og redaktør.
 

Exchange tips og must have.

Must have ting på exchan­ge:
- 16 GB RAM anbefalet, 12 GB RAM er nok.
- 100 GB plads anbefalet.
- Minimum 2 kerner, da Exchangen har brug for lidt kræfter.
- Fuldt opdateret Exchange server.
- Den skal på domæne.

Under instal­lat­ionen skal man have tungen lige i munden:
For at have en bruger som skal kunne tilgå Exchange skal man give den,
en af de nye rettig­heder som Exchange har instal­leret som hedder "­Exc­hange Organi­zat­ion­".
For at tildele "­Custom Attrib­ute­s" på en bruger klikker man Advanced Filtering, derefter
går man ind på den enkelte bruger.

Man skal være opmærksom under opsætn­ingen af Exchange at man har opsat:
- Send Connec­tor­s/A­fse­nde­rfo­rbi­ndelser
- Accepted Domain­s/A­cce­pteret Domæner

Opstår der problemer så tjek eventuelt op på DNS indsti­lni­ngerne på ALLE servers
Hvis man har en Alternativ DNS på Exchange serveren kan det få det hele til at fuck op.
Exchangen skal referer til DNS serveren (DC) Den skal så refere videre til "­udv­eje­n"

Must have ting på AD: (Det her er selvfø­lgelig minimum krav, så når man siger anbefalet er det for et lille netværk)
- 8 GB RAM anbefalet.
- 40 GB plads, alt efter hvor mange brugere der er.

Man skal huske at "­for­ber­ede­" DNS/AD serveren på at exchange serveren.
 

Opsætning af Exchange II

Indhent Mailbox States­tik
Get - Mailbo­­xS­t­a­ti­­stics - Server [Exchange Server Hostnavn] | Select Displa­­yName, ItemCount, TotalI­­te­m­Size, Databa­­seName | Format - Table
Hvad gør denne kommando
Denne kommando indhenter data omkring forske­llige objekter i Exchange databasen, primært mailboxes.
Indhent states­tikker for medlem­mer
Get - Mailbo­­xS­t­a­ti­­stics - Server [Exchange Server Hostnavn] | Get - Member
Hvad gør denne kommando
Kommandoen indhenter specifikt inform­ation omkring brugere på serveren.
Porte der skal åbnes:
Enkr­yp­­terede forbin­­de­lser: Port 443/TCP
Ikke krypterede forbin­­de­lser: Port 80/TCP IMAP4 Klient­er: Port 143/TCP, 993/TCP POP3
Klienter: 110/TCP, 995/TCP
Aute­ntiske SMTP klient­er: Port 587/TCP
DNS Indsti­lli­nger
Husk at ændre DNS indsti­­ll­i­n­gerne i Exchange til at pege mod AD serveren
Hvordan opretter man databa­ser:
Invoke - Command - Comput­­erName [Exchange Server Hostnavn] { New - Item C: \ MBX1,C: \ MBX2,C: \ MBX3 - ItemType directory }
Hvad gør denne kommando
Denne kommando opretter tre forske­llige databaser med navn MBX1, MBX2 og MBX3 og ligger dem på roden af C: \
Hvordan flytter man databa­ser:
Move - Databa­­sePath - Identity "­­Ma­ilbox Database 076442­­78­8­8­" - EdbFil­­ePath 'C: \ MBX1 \ Mailbox Database 076442­­78­8­8.edb' - LogFol­­de­rPath C: \ MBX1 \ Logs
Hvad gør denne kommando
Denne kommando flytter en specifik database med ID tag 076442788 på stien C: \MBX1 \ Mailbox database 076442­788­8.edb og dets tilhørende log filer.
Hvordan sætter man PostMa­ster:
Get - Transp­­or­t­C­onfig – kig under Extern­­al­P­o­st­­mas­­te­r­A­ddress som viser at der ikke er nogen mail knyttet til. • Set - Transp­­or­t­C­onfig - Extern­­al­P­o­st­­mas­­te­r­A­ddress Admini­­st­r­a­to­­r@[­­do­m­æ­ne­­].local
Hvad gør denne kommando
Her bliver der efters­purgt om transports konfig­ura­tion, for at se at der ikke er lavet en postmaster adresse og derefter bliver der kreeret en med navnet Admini­str­ato­r@[­dom­æne­}.l­ocal. I vores opgave ville vores PostMaster adresse hedde for eksempel: admin@­zbc2.dk
Hvad er en PostMa­ster:
Postmaster mailen bruges til fejlra­­pp­orter omkring sendte og modtaget mails fra og til brugerne
 

Opsætning af Excel

Der skal oprettes forske­llige grupper i AD'et for at admini­str­atorne og brugerne kan bestyre og bruge Exchan­ge:
- UExchO­­rg­a­n­is­­ation (Denne OU er KUN for Admini­str­atore og bruges til at admini­strere EMS, EAC og ECP.)

- UExchR­­ec­i­pient (Denne OU er primært for end-users (brugere)

- UExchP­­ub­l­i­cF­­older (Denne OU giver adgang til Public Folders til brugerne)

- UExchV­­ie­wOnly (Denne OU giver kun adgang til at READ og eller læse Exchange men ikke skrive eller redigere.)

Tildel Organi­­zation Manage­­ment, Recipient Manage­­ment, Public Folder Manage­­ment, View-Only Organi­­zation Management til de forske­­llige OU'er

Kreer ny mailbox:
code' New-Ma­­ilbox -Name <Na­­me> -UserP­­ri­n­c­ip­­alName <UP­­N> -Password (Conve­­rt­T­o­-S­­ecu­­re­S­tring -String '<P­­as­s­w­or­­d>' -AsPla­­inText -Force) [-Alias <Al­­ia­s­>] [-Firs­­tName <Fi­­rs­t­N­am­­e>] [-LastName <La­­st­N­a­me­­>] [-Disp­­la­yName <Di­­sp­l­a­yN­­ame­­>] -[Orga­­ni­z­a­ti­­ona­­lUnit <OU­­>] code`
Hvad gør denne kommando
Overst­ående kommando kreerer en mailbox med forske­llige parameter, for at kreere en mailbox skal du bruge Navn til mailboxen, Navn til brugeren, UserPr­ini­cip­alName, Adgang­skode, Fornavn og efternavn, Displa­ynavn og en Organi­zat­ional Unit som skal være oprettet på forhånd.

Bekr­­æf­t­i­ge­­lse:
code Get-Ma­­ilbox -Identity <Na­­me> | Format­­-List Name,D­­is­p­l­ay­­Nam­­e,­A­l­ia­­s,P­­ri­m­a­ry­­Smt­­pA­d­d­re­­ss,­­Da­t­abase code
Hvad gør denne kommando
Denne kommando bekræf­tiger om at mailboxen blev kreeret eller ej, det gør den ved at søge på Name, Displa­yName, Alias, Primar­ySm­tpA­ddress og ned i Databasen. (For eksempel MBX1, MBX2 eller MBX3).


Ny mailbox for eksist­­erende bruger i AD'et:
code Enable­­-M­a­ilbox -Identity <Ac­­co­u­n­t> [-Alias <Al­­ia­s­>] [-Disp­­la­yName <Di­­sp­l­a­yN­­ame­­>] [-Database <Da­­ta­b­a­se­­>] code
Hvad gør denne kommando
Dette er en mindre version af den første kommando, den gør det samme men bare med en bruger som allerede eksisterer i Active Directory databasen.

Ny Distri­­bu­tions gruppe:
New-Di­­st­r­i­bu­­tio­­nGroup -Name "IT Admini­­st­r­a­to­­rs" -Alias itadmin -Membe­­rJ­o­i­nR­­est­­ri­ction open
Hvad gør denne kommando
Kommandoen kreerer en ny del mappe eller distri­butions gruppe med navnet "IT Admini­str­ato­rs" og aliaset itadmin samt er restri­kti­onerne for at komme ind i gruppen sat til "­åbe­n".


Bekr­æf­­tig­­el­se:
Get-Di­­st­r­i­bu­­tio­­nGroup <Na­­me> | Format­­-List Name,R­­ec­i­p­ie­­ntT­­yp­e­D­et­­ail­­s,­P­r­im­­ary­­Sm­t­p­Ad­­dress
Hvad gør denne kommando
Dette bekræf­tiger overst­ående kommando og sikrer sig at gruppen rent faktisk blev lavet, lidt ligesom bekræf­tig­elses kommandoen til mailboxen.


Opre­ttelse af Databa­se:
New - Mailbo­­xD­a­t­abase - Name 'Ringsted - DB2' - EdbFil­­ePath 'C: \ MBX2 \ Ringsted - DB2.edb' - Server [Exchange Server FQDN], Mount - Database - Identity Ringsted - DB2
Hvad gør denne kommando
Denne kommando opretter en ny mailbox database under stien C: \MBX2\ ved navn Ringsted -DB2.edb samt skal den også bruge Exchange serverens Fully Qualified Domain Name også mounte den nye mailbox database.

Ny profil med CA:
New-Em­­ai­l­A­dd­­res­­sP­olicy -Name "­­Sa­l­e­s" -Recip­­ie­n­t­Filter { Custom­­At­t­r­ibute1 -eq "­­Sa­l­e­sO­­U"} -Enabl­­ed­E­m­ai­­lAd­­dr­e­s­sT­­emp­­lates "­­SM­T­P­:%­­s%2­­g@­s­a­le­­s.c­­on­t­o­so.c­o­­m"
Hvad gør denne kommando
Kommandoen tilretter Custom­Att­ribute1 til at være SalesOU på et specifikt email adresse domæne template.

Fejlsø­gning af Excel

Error codes
Enhanced status codes are defined in RFC 3463, and use the syntax <cl­­as­s­>. <su­­bj­e­c­t>. <de­­ta­i­l­>: <cl­­as­s­>:
4 indicates a temporary delivery error.
5 indicates a permanent delivery error. <su­­bj­e­c­t>:

The RFC catego­­rizes the values like this: 1: Addressing
2: Mailbox (the recipient)
3: Mail system (the destin­­ation mail system)
4: Network and routing
5: Mail delivery protocol
7: Security or policy

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Microsoft Project Cheat Sheet
     Microsoft Flight Simulator 2020 Keyboard Shortcuts
     Excel 2013 Keyboard Shortcuts Keyboard Shortcuts