Show Menu
Cheatography

DTD Cheat Sheet (DRAFT) by

Validació de documents XML mitjançant DTD

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Declarar Doctype

intern (en el mateix xml)
<­!DO­CTYPE nom-a­rre­l-xml [ decla­rac­ions ]>
extern (en fitxer .dtd)
<!DOCTYPE nom-arrel-xml SYSTEM "ruta-arxiu-dtd" >
 

Declarar Elements

<!ELEMENT nom-element (model-contingut)>

model contingut

Elements que contenen elements (fills)
CONN­ECT­ORS
,
"­the­n"
seguit de...
|
OR
selecciona només 1 del grup
INDI­CADORS CARDIN­ALI­TAT
 

Declarar Atributs

<­!AT­TLIST nomE nom@ tipus@ >