Show Menu
Cheatography

Data Protection Manager (DPM) Cheat Sheet by

Server Instal­lation
DPM Server Prereq­uisite
Skal være DC eller medlem af AD

Præinstalleret i Server 2012 og nyere
Installer C++ 2008 Redistributable.
Windows Installer 4.5 eller nyere.
PowerShell 2.0 eller nyere.
SQL Server (Kan installeres lokalt under installationen).
Microsoft Application Error Reporting.

Installeres manuelt.
Installer .net 3.5 via Add Roles and Features.
Aktiver SIS for DPM serveren.
Aktivering af Single Instance Store (SIS) via PowerShell

For Windows Server 2008 R2:
start /wait ocsetu­p.exe SIS-Li­mited /quiet /norestart

For Windows Server 2012 og 2012 R2:
dism /online /enabl­e-f­eat­ure­:SI­S-L­imited

DPM Konfig­uration


Opret Storage Pool
I DPM Admini­strator Console gå til Management tab og vælg Disks.
Vælg Add fra ribbon i toppen og tilføj en initia­liseret disk som ikke er formateret og add den til storage pool. Der kan tilføjes flere disks til en pool og klik Ok.
Tilføj Agents der er manuelt instal­leret
I DPM Admini­strator Console gå til Management tab og vælg Agents.
Tryk på Add i top ribbon og vælg attach agents i stedet for install.
Vælg agentm­askinen på listen eller indtast navnet.


Opret Protection Group
I DPM Admini­strator Console gå til Protection og vælg New i top ribbon.
Vælg gruppe­typen (Client eller Server)
Vælg hvad der skal tages backup af på hvilke maskiner og navngiv gruppen.
Bestem frekvensen af backup og hvor ofte den skal køres, hvor meget plads der skal allokeres og fra hvilken storage pool.
Så bestemmes hvordan data repliceres mellem klient­mas­kinen og DPM serveren samt hvordan consis­tency checks skal køres.
System State og Bare Metal backups
Begge disse kræver rollen Windows Backup Server instal­leret på klienten for at fungere.

Agent Instal­lationInstal­lation af Data Protection Agent via DPM Admini­strator Console
Firewall
Følgende porte skal være åbne på klienten eller serveren der skal instal­leres på
TCP: 135, 139, 5718-5719, 88, 389, 445, 1024-65535
UDP: 53, 88, 137-138, 389
1024-65535 kan lukkes igen efter installationen.

Agent Instal­lation
I DPM Admini­strator Console gå til Management tab og vælg Agents.
Tryk på Install I top ribbon.
Vælg computere eller tast navn og tryk Add.
Angiv domæne admini­strator og installer.

Manuel instal­lation af Agent
Kør setup filen DPMAge­ntI­nst­all­er.exe.
Bind agenten på maskinen til DPM server via cmd:
cd c:\”Pr­ogram Files”­\”M­icr­osoft Data Protection Manager”\DPM\bin
SetDpmServer -dpmSe­rve­rName [FQDN for DPM server]
Firewall porte åbnes automatisk i processen.
VMWare server kan ikke tage System State backup.
På agentm­askinen laves følgende ændring.
HKEY_LOCAL_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\sok
Ændrer Image path fra:
\SystemRoot\system32\drivers\vsock.sys
Til:
system32\drivers\vsock.sys

Funkti­ons­bes­kri­velser
Backup Proces
Et backupjob oprettes via DPM serveren og udføres lokalt på maskinen der først laver en lokal backup of efterf­ølgende starter en synkro­nis­ering af data mellem serveren og klienten.
Hvis der skal laves Bare Metal eller System State Backup kræver der at klienten udover DPM agenten har Windows Backup Server installeret.
Data placeres i Replica storage på serveren indtil det definerede tidspunkt hvor der skal oprettes recovery points.
Det er først når der er oprettet et recovery point at data kan genskabes på klienten.
 

Recovery Proces
Restore Bare Metal
Start Recovery på DPM serveren
I DPM Administor Console gå til Recovery
Find Server du vil restore og vælg recovery type og Copy to a network folder
Vælg destin­ation (Best Pratice er at oprette en ny lokation)
Recove­ry’en starte og du kan tjekke status under Monitoring fanen

Opsætning af Share
Naviger til restore lokationen og lokaliser folderen med backuppen i.
Share den folder hvor Window­sIm­age­Backup er i, så root folderen bliver WindowsImageBackup
Window­sIm­age­Backup skal være root folder for at DPM kan restore dataen

Restore backup (Klient)
Indsæt instal­lations medie og klik på Repair Computer på Install fanen
Vælg Restore your computer using a system image that you created earlier
Vælg derefter Select a system image -> Advanced -> Search for a system image on the network
Vælg restore point du vil gendanne til og vælg derefter Format and Repart­ition Disks


Restore System State
Start Recovery på DPM serveren
I DPM Administor Console gå til Recovery
Find Server du vil restore og vælg recovery type og Copy to a network folder
Vælg destin­ation (Best Pratice er at oprette en ny lokation)
Recove­ry’en starte og du kan tjekke status under Monitoring fanen

Opsætning af Share
Giv WSB (Windows Server Backup) rettig­heder til System State backup folderen

Restore System State (Klient) GUI
Klik Actions -> Recover -> This Server
Klik Another Server -> Specified Location Type -> Rempte shared folder og angiv sti
Recovery Type = System State
Lokation for System State backup = Original Lokation

CLI
Elevated CMD:
wbadmin get versions –backu­ptarget <se­rve­rna­me­\sha­ren­ame>
For at få versions identifier

wbadmin start system­sta­ter­ecovery –versi­on:­<ve­rsi­oni­den­tif­ied> –backu­pta­rge­t:<­ser­ver­nam­e\s­har­ena­me>
Starter System State Backup ud fra Versions Identifier

Backup Proces

 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          Related Cheat Sheets