Show Menu
Cheatography

Backup II - Johan, Tim & Vishno Cheat Sheet by

Prereq­uisites for instal­lation af DPM 2016

Minimum 4GB RAM, 8GB RAM er anbefalet
128GB system drive
SQL Server 2012 SP2, 2014, 2016 med DPM UR 2, eller 2017 opgraderet fra 2016
SQL Server Management Tools 16.5 eller ældre
.NET Framework 4.5 til DPM i WS2016
Microsoft Visual C++ 2012 Redist­rib­utable
Microsoft Visual C++ 2010 Redist­rib­utable
Microsoft Visual C++ 2008 Redist­rib­utable
Powershell 3.0 eller nyere
Hyper-V PowerShell

Prereq­uisites for instal­lation af SQL Server

Minimum 6BG fri plads på harddi­sken.
Minimum 4GB RAM for at opnå QoS
64-Bit, 1.4GHz CPU som minimum
64-Bit, 2.0GHz CPU er anbefalet
.NET Framework 4.6 til SQL i WS2016

DPM Begræn­sninger

DPM kan instal­leres på System Volume eller en anden volume.
En DPM Server unders­tøtter systemer med op til 120TB storage.
Hvis DPM Serveren har 'Modern Backup Storage' kan den gå udover de 120TB
Installér ikke DPM på en server der kører Applic­ation Server
Installér ikke DPM på en EXCHANGE server
DPM unders­tøtter ikke Tyrkisk på alle versioner af Windows
DPM 2016 fungerer ikke med SQL 2016 SP1

SQL Begræn­sninger

Remote DPM Server skal være i samme domæne og tidszone som SQL Server
SQL kan ikke køre på en DC (Domain Contro­ller)
Kør SQL server, før instal­lation af DPM
SQL server kan være i en cluster eller standalone
Hvis SQL serveren står i et cluster, skal Reporting Server og SQL server være på forske­llige maskiner

Best Practice mht SQL Server

Opret dedikerede AD-brugere til logon af SQL-se­rvices: SQLServer, SQLAgent
SQLRep­orting bør bruge den indbyggede 'Network Servic­e'-­account

Total Cost of Ownership (TCO)

Total Cost of Ownership (TCO)
Alle omkost­ninger ved at drive en service
Direkte omkost­ninger
Hardware
 
Software
 
Løn til medarb­ejdere
 
Ekstern hjælp (eg. konsul­enter)
 
Fysisk infras­truktur (lokaler, strøm, fysisk sikkerhed)
Indirekte omkost­ninger
Drift
 
Admini­str­ati­on/­ved­lig­eho­ldelse
 
Udskif­tning af defekt udstyr

Return on Investment (ROI)

Hvad vil vi beregne?
Hvad er vores nuværende omkost­ninger?
 
Hvad er vores ROI?
 
Kan vi formindske de nuværende omkost­ninger
 
ROI ved formin­dskning
 
Skal vi have nyt?
Beregn invest­ering
Hardware
 
Software
 
Oplæring i software
 
Overgang til nyt software
 
Evaluering
Beregn fordele
Omkost­ninger
 
Indtægt
 
Periodiser
 
Beregn period­iserede fordele
Beregn følsomhed
Afdæk væsentlige parametre
 
Find realis­tiske udfaldsrum
 
Opstil scenarier
 
Fortag genber­egning

Direct­-at­tached storage (DAS)

Direct­-at­tached storage (DAS)
Storage der er direkte forbundet til en host uden det går gennem en netvær­ksenhed
Eksempler på DAS
Harddisk (HDD)
 
Optisk disk
 
Eksterne storage drev (SSD/HDD)
Typiske tilslu­tni­ngs­metoder
USB
 
SATA
 
NVMe
 
SAS
 
SCSI

Fibre Channel over IP (FCIP)

Fibre Channel
Netvær­kst­ekn­ologi til levering af datablokke
 
Datablokke leveres uden tab og i rækkefølge
 
Høj reliab­ility og throughput
 
Bruges til at forbinde SAN'er i datacentre
FCIP
Tunneling af Fibre Channel switches
 
Mulliggør FC-for­bin­delser af SAN'er over større afstande
 
Kan ikke benyttes over ethernet
 

Instal­lation af DPM 1801

Opsæt firewall regler før instal­lation
Tjek om alle SQL services kører før (og evt. efter) instal­lat­ionen
Udpak instal­lat­ionen (SCDPM­_18­01.exe) og kør herefter setup.exe
Vælg Data Protection Manager
Specificer SQL server, Domæne og bruger
Ret evt. fejl under instal­lat­ionen ved at benytte fejlkoder

Brug af DPM

Monitoring
Advarsler overvåges
 
Kørte og kørende jobs overvåges
Protection
Protection groups håndteres
 
Tidsplaner for backup bestemmes
 
Medie for backup bestemmes
 
Drev/D­ata­baser der skal backup'es bestemmes
 
En fejl 7 kan skyldes at Protection Agents allerede er instal­leret på target serveren
Recovery
Gendan­nelse styres
Reporting
Rapporter om backup udtrækkes
Management
Storag­e-diske til backup­-data håndteres
 
Instal­lation af protection agent på servere styres
 
Servere der skal backup'es fra bestemmes
 
(Online backup håndteres)
 
(Bånd-­backup håndteres)

DPM Powershell kommandoer

Se alle kommandoer relateret til DPM modulet i PowerShell
Get-Co­mmand -module DataPr­ote­cti­onM­anager
Forbind til DPM server (nyttig hvis man f.eks. har flere DPM servere)
Connec­t-D­PMS­erver
Afbryd forbin­delse til DPM server
Discon­nec­t-D­PMS­erver
Aktiver DPM protection agent
Enable­-DP­MPr­odu­cti­onS­erver
Deaktiver DPM protection agent
Disabl­e-D­PMP­rod­uct­ion­Server
Få en liste med mulige items der kan gendannes i et recovery point
Get-DP­MRe­cov­era­bleItem
Konfigurer backup­skemaet
Set-DP­MPo­lic­ySc­hedule
Opret en protec­tio­ngruppe
New-DP­MPr­ote­cti­onGroup
Se alle protec­tio­ngr­upper
Get-DP­MPr­ote­cti­onGroup
Omdøb en protec­tio­ngruppe
Rename­-DP­MPr­ote­cti­onGroup
Få en liste med diske og volumes på DPM serveren
Get-DP­MDi­skS­torage
Tilføj en disk til en storage pool
Add-DP­MDi­skS­torage
Fjern en disk fra en storage pool
Remove­-DP­MDi­skS­torage
Sæt interv­allet for consis­tency check
Set-DP­MCo­nsi­ste­ncy­Che­ckW­indow

Networ­k-a­ttached storage (NAS)

Networ­k-a­ttached storage (NAS)
En computer der giver adgang til filbaseret storage over et netværk
Opsætning
Minimum 1 disk
 
Ofte dog med flere disk i et RAID
 
Mest typisk RAID der bliver bruger er RAID 0, 1, 5 og 10
Oftest billigere i drift end SAN og mere redundant (hvis i et RAID) end DAS

Storage Virtua­liz­ation

Gruppering af fysisk storage, til én samlet enhed
To primære måder
Filbaseret og block baseret
Lagerplads kan ses af host som den var fysisk tilsluttet
Fordele
Bedre udnyttelse af lagerplads
 
Nemmere migrering af data
 
Nemt at tilføje og fjerne stoage
 
Mulighed for de-dup­lik­ering
 
Mere strømlinet storage
 
Højere tilgæn­gel­ighed

Backup strategier

Typer
Full Backup
 
Increm­ental backup
 
Differ­ential backup
Skemaer
First in, First out
 
Grandf­ather, Father, Son
 
Tower of Hanoi
Backup løsning
HDD
 
Cloud
 
Tape
 
Disk to disk to tape

Storage Area Network (SAN)

Opsætning
SAN switch
 
Storage device
 
Server
 
Kabler
 
Management software
Features
Kan tilgås med client software over netværket
 
Høj brugbarhed til backup og disaster recovery
 
Kan tilgås fra flere geogra­fiske lokationer
 
SAN giver flexib­ilitet, availa­bility og god perfor­mance
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          Related Cheat Sheets