Show Menu
Cheatography

Exchange CS Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Instal­lation

Windows server instal­leret med ADDC
Windows Server 2012 R2 prereq­uisites
Da vi skal installere Exchange 2016 på Server 2012 r2 kræver det en hel del extra tilføj­elser før Exchange kan installere korrekt. Her er det en af de tilfælde hvor Powershell bliver utrolig effektiv. Kør denne command, og alle tilføj­elser bliver instal­leret i en omgang. Instal­l-W­ind­ows­Feature AS-HTT­P-A­cti­vation, Server­-Me­dia­-Fo­und­ation, NET-Fr­ame­wor­k-4­5-F­eat­ures, RPC-ov­er-­HTT­P-p­roxy, RSAT-C­lus­tering, RSAT-C­lus­ter­ing­-Cm­dIn­ter­face, RSAT-C­lus­ter­ing­-Mgmt, RSAT-C­lus­ter­ing­-Po­wer­Shell, Web-Mg­mt-­Con­sole, WAS-Pr­oce­ss-­Model, Web-As­p-N­et45, Web-Ba­sic­-Auth, Web-Cl­ien­t-Auth, Web-Di­ges­t-Auth, Web-Di­r-B­row­sing, Web-Dy­n-C­omp­res­sion, Web-Ht­tp-­Errors, Web-Ht­tp-­Log­ging, Web-Ht­tp-­Red­irect, Web-Ht­tp-­Tra­cing, Web-IS­API­-Ext, Web-IS­API­-Fi­lter, Web-Lg­cy-­Mgm­t-C­onsole, Web-Me­tabase, Web-Mg­mt-­Con­sole, Web-Mg­mt-­Ser­vice, Web-Ne­t-E­xt45, Web-Re­que­st-­Mon­itor, Web-Se­rver, Web-St­at-­Com­pre­ssion, Web-St­ati­c-C­ontent, Web-Wi­ndo­ws-­Auth, Web-WMI, Window­s-I­den­tit­y-F­oun­dation, RSAT-A­DDS­"
Windows Framework
Efter alle roller og features er instal­leret, instal­leres Framework 4,7,1
Forbered Active Directory og domænet
Først mount ISO-filen. Åben en comman­dprompt og bevæg dig til det drev som ISO'en er mounted i. F.eks. E: . Nu når du befinder dig i drevet køres følgende commands: Setup.exe /Prepa­reS­chema /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms. Setup.exe /PrepareAD /Organ­iza­tio­nName: "­<or­gan­ization name>" /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms
Installer Exchange
Når alle "­Pre­req­usi­tes­" er blevet instal­leret køres "­Set­up" fra den mountede ISO-fil. Når instal­lat­ionen er færdig, tilgås Exchange Admin Center via en browser.

Public Folder

Public Folders
Public folders are designed for shared access and provide an easy and effective way to collect, organize, and share inform­ation with other people in your workgroup or organi­zation. Public folders organize content in a deep hierarchy that’s easy to browse. Users discover intere­sting and relevant content by browsing through branches of the hierarchy that are relevant to them.
 

Konfig­urering

Opret send-c­onn­ector
På EAC, gå til Mailflow -> SendCo­nne­ctor. Her oprettes en connector som router mails til intern­ettet. Giv din connector et navn, Vælg "­Int­ern­et" typen. På næste side vælges "MX record associated with recipient domain­". På næste side tilføjes en adress­espace hvor FQDN gives værdien "­*", dette symbol repræs­entere alle domæner. Vælg til sidst din Exchange server og du er færdig.
Accepted Domains
Gå til menuen MailFlow -> Accepted domains. Her gøres som minimum dit eget domæne til "­Default domain­"
Mail Policies
Under MailFlow -> Email Address policies. Her kan man bestemme hvordan formaten af en domænes adresse skal se ud, f.eks. om det er initialer eller fornav­n/e­fte­rnavn som skal indgå i adressen.
Opsæt DNS
Åben DNS-ma­nager i server­man­ager. Tilføj en New Mail Exchanger (MX) i forward zonen for dit domæne. Vælg den Host(A) der er for din Exchange server. Sæt Mail Server Priority til 20. Tilføj nu en MX-record for din Exchange server med en prioritet 10. Det kan også nemt gøres med følgende powershell commando: Add-Dn­sSe­rve­rRe­sou­rce­Rec­ordMX -Compu­terName [AD-Server hostnavn] -Prefe­rence 10 -Name "." - MailEx­change "­Exc­hange Server FQDN" -ZoneName "­[do­mæn­e]"
Opret mapper til placering af separate databaser og flyt eksist­erende DB fra default placering
Opret mapper på harddisken til databaser og logfiler ved hjælp af denne commando: Invoke­-Co­mmand -Compu­terName [Exchange Server Hostnavn] { New-Item C:\MBX­1,C­:\M­BX2­,C:­\MBX3 -ItemType directory }. Move-D­ata­bas­ePath -Identity "­Mailbox Database 076442­788­8" -EdbFi­lePath 'C:\MB­X1­\Mailbox Database 076442­788­8.edb' -LogFo­lde­rPath C:\MBX­1\Logs. Husk at her vil ID numrene på databa­serne være anderledes end hvad der står her.
Opret ny separat database
Åbn EMS (Exchange Management Shell). Kør følgende komman­doen: Denne commando opretter en ny database med placering i C:/MBX2. New-Ma­ilb­oxD­atabase -Name 'Afdel­ing­-DB2' -EdbFi­lePath 'C:\MB­X2­\Afd­eli­ng-­DB2.edb' -Server [Exchange Server FQDN]. For at mounte den nye database, Kør følgende kommando: Mount-­Dat­abase -Identity Afdeli­ng-DB2. Under Servers -> databases - Her kan man kontro­llere at DB er oprettet og er mounted

Backup

Disaster Recovery
Multiple database copies in a DAG enable high availa­bility and little or no data loss.
Recovery of accide­ntally deleted items
If you put the Recove­rable Items Folder with the hold items policy on it, it is possible to keep all modified and deleted files in this folder, which is a good backup.
Long-term data storage
It's possible to save over multiple mailboxes and messsage retention, this will serve as back-up for your things.
Point-­in-time database snapshot
Exchange provides the ability to create a lagged database copy in a DAG enviro­nment. This can be useful in the rare event that store logical corruption replicates to multiple database copies in the DAG, resulting in a need to return to a previous point in time. It may also be useful if an admini­strator accide­ntally deletes mailboxes or user data.
 
Recovery of accide­ntally deleted items

Recipients

Hvad er en recipi­ents?
De mennesker og ressou­rcer, der sender og modtager meddel­elser, er kernen i et messaging- og samarb­ejd­ssy­stem. I Exchange organi­sation henvises disse personer og ressourcer til modtagere. En recipients er ethvert mailak­tiveret objekt i Active Directory, hvortil Microsoft Exchange kan levere eller rute meddel­elser.
 
Mailboxes
er den mest almind­elige modtag­ertype, der bruges af inform­ati­ons­arb­ejdere i en Exchan­ge-­org­ani­sation. Hver postkasse er forbundet med en Active Direct­ory­-br­uge­rkonto. Brugeren kan bruge postkassen til at sende og modtage meddel­elser og gemme meddel­elser, aftaler, opgaver, noter og dokume­nter. Postkasser er det primære messaging- og samarb­ejd­svæ­rktøj til brugerne i din Exchan­ge-­org­ani­sation.
User mailboxes
er tildelt indivi­duelle brugere i din Exchan­ge-­org­ani­sation. User mailboxes giver brugerne en rig samarb­ejd­spl­atform. Brugere kan sende og modtage meddel­elser, admini­strere deres kontakter, planlægge møder og opretholde en opgave­liste. De kan også have telefo­nsvarer sendt til deres postka­sser. User mailboxes er den mest almind­eligt anvendte postkasse type og er typisk den postkasse type, der er tildelt brugere i din organi­sation.
Linked mailboxes
er postka­sser, som brugerne har adgang til i en separat, tillid til skov. Forbundne postkasser kan være nødvendige for organi­sat­ioner, der udbyder Exchange i en ressource forest. Som giver en organi­sation mulighed for at centra­lisere Exchange i en enkelt forest, samtidig med at der gives adgang til Exchan­ge-­org­ani­sat­ionen med bruger­konti i en eller flere betroede skove.
Shared mailboxes
er ikke primært forbundet med indivi­duelle brugere og er generelt konfig­ureret til at tillade adgang for flere brugere. Selvom det er muligt at tildele yderligere brugere, er logona­dga­ngs­til­lad­elserne til enhver mailbox type, delte postkasser dedikeret til denne funkti­ona­litet. Active Direct­ory­-br­ugeren, der er knyttet til en delt postkasse, skal være en deakti­veret konto. Når du har oprettet en delt mailbox, skal du tildele tillad­elser til alle brugere, der har brug for adgang til den delte mailbox.
Resource mailboxes
er specielle postkasser designet til at blive brugt til planlæ­gning af ressou­rcer. Ligesom alle postka­sse­typer har en ressou­rce­pos­tkasse en tilknyttet Active Direct­ory­-br­uge­rkonto, men den skal være en deakti­veret konto
Room mailboxes
er tildelt mødelo­kaler, såsom konfer­enc­erum, auditorier og trænin­gsrum.
Equipment mailboxes
er tildelt ressou­rcer, der ikke er lokali­tet­ssp­eci­fikke, såsom bærbare computere, projek­torer, mikrofoner eller firmab­iler.
 
Manage User mailboxes
For at ændre på bruger mailboxes kan man enten bruge Exchange admin center (EAC) eller Exchange Management Shell (EMS). EAC er en web baseret management konsol kan man ændre alt lige fra properties på brugere til at oprette nye en mailbox. Hvor EMS bruges kun med komman­doer, f.eks. Set-Ma­ilbox -Identity patc -Deliv­erT­oMa­ilb­oxA­ndF­orward $true -Forwa­rdi­ngA­ddress sunilk­@co­nto­so.com Som så bruger kommandoen Get-Ma­ilbox til at finde alle User mailboxes i organi­sat­ionen og bruger derefter kommandoen Set-Ma­ilbox til at indstille modtag­erg­rænsen til 500 modtagere tilladt i Til :, Cc :, og Bcc: felter i en e-mail­-besked .

Monito­rering

Perfor­mance Monitor / Ydelse­småler
Window­s-b­uiltin værktøj til at analyzere hvad der foregår på et system med statis­tikker omkring processor, hukomm­else, aktive progra­mmer, services, netværk, samt flere. Der findes en liste af counters man kan indføre til at overvåge med: https:­//t­ech­net.mi­cro­sof­t.c­om/­en-­us/­lib­rar­y/d­n90­409­3(v­=ex­chg.15­0).aspx Kan åbnes ved at skrive "­per­fmo­n" i Kør (Win+R).
Queue Viewer
Exchan­ge-­builtin værktøj til at gennemse fejl der forekommer ved email trafik. Der er filter funktion til at danne bedre overblik hvis der er mange fejl posts. For at få adgang til værktøjet: åbn Exchange Toolbox, derefter dobbelt klik på Queue Viewer under Mail Flow tools.
Delivery Reports
Exchan­ge-­builtin værktøj til at gennemse reporter af mails som er sendt og modtaget. For at få adgang til værktøjet: åbn EAC og vælg mail flow, klik derefter på Delivery Reports.