Show Menu
Cheatography

inidiatauhid Cheat Sheet (DRAFT) by

IMPLEMENTASI KONTRAK MUSAQAH

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

MAKSUD MUSAQAH

Satu bentuk penyerahan pemilikan tanaman kepada penjaga yang melakukan kerja-­kerja pembaikan, pengairan dan diberi upah berdas­arkan hasil tanaman.

KONTRAK MUSAQAH

Satu alternatif yang perlu dikete­ngahkan dalam memban­gunkan tanah waqaf terbiar dimana ia boleh menjana pendapatan berpan­jangan dan lumayan.
Dengan mengim­ple­men­tasikan kontrak musaqah, dapat membantu golongan miskin.
Kadar populasi golongan miskin akan berkur­angan.
Negara akan mencapai misi 2020.
 

DEFINISI WAQAF

Satu ibadah yang dapat membantu sesama insan, ia amat dituntut oleh islam dan bertujuan mendek­atkan diri kepada Allah.

WAQAF MENURUT PANDANGAN FUQAHA

Imam Syafi'e: Waqaf adalah sedekah muhramat.
Imam Nawawi: Terhal­angnya harta boleh dimanf­aatkan dari harta tersebut dengan mengek­alkan zat harta itu.

CONTOH HARTA WAQAF

1. Pembinaan masjid
2. Tanah kubur
3. Pembinaan pusat pendidikan
4. Pemban­gunan sektor ekonomi
 

RUKUN MUSAQAH

1. Kedua pihak yang berkontrak
2. Punca kerja/ Objek musaqah
3. Buah
4. Kerja
5. Ijab dan Qabul