Show Menu
Cheatography

Docker - komendy Cheat Sheet by

Podstawowe komendy w Dockerze

Polecenia główne Dockerfile

FROM <NA­ZWA­_OB­RAZ­U>
Określa obraz nadrzędny
COPY <ŚC­IEŻ­KA_­ŹRÓ­DŁO­WA> <ŚC­IEŻ­KA_­DOC­ELO­WA>
Kopiuje zwykłe pliki i katalogi.
ADD <ŚC­IEŻ­KA_­ŹRÓ­DŁO­WA> <ŚC­IEŻ­KA_­DOC­ELO­WA>
To samo co
COPY
, ale rozpak­owuje archiwa tar i akceptuje adresy UR
CMD [ <KO­MEN­DA> <PA­RAM­ETR­Y> ]
Określa polecenie, które ma zostać wykonane podczas inicja­lizacji kontenera z tym obrazem
ENTRYPOINT [ <KO­MEN­DA> <PA­RAM­ETR­Y> ]
Jest podobny do
CMD
, ale nie można go nadpisać, będzie zawsze wykony­wany, a kontener będzie działał jako plik wykony­walny
LABEL <KL­UCZ­>=<­WAR­TOŚ­Ć>
dodaje metadane do obrazu Docker­owego
ENV <KL­UCZ­>=<­WAR­TOŚ­Ć>
Ustawia zmienne środow­iskowe dla kontenera
EXPOSE <NU­MER­_PO­RTU­>/<­ROD­ZAJ­_PR­OTO­KOŁ­U>
Ustawia porty, które będą ekspon­owane przez kontener
RUN <PA­RAM­ETR­Y>
Uruchamia polecenia w konten­erze; zwykle używane do instal­owania pakietów
WORKDIR <ŚC­IEŻ­KA_­KAT­ALO­GU>
Określa katalog roboczy. Gdy kontener zostanie wykonany, jest to katalog, do którego trafimy, gdy uzyskamy dostęp do kontenera.

Urucha­mianie kontenera

docker run OBRAZ
Uruchom nowy kontener na podstawie obrazu
docker run --name NAZWAK­ONT­ENERA OBRAZ
Nadaj nazwę konten­erowi
docker run --expo­se=­NUM­ERPORTU OBRAZ
Odsłon­ięcie portu/­portów
docker run -p PORTHO­STA­:PO­RTK­ONT­ENERA OBRAZ
Przypi­san­ie/­zma­powanie portu/­portów
docker run -P OBRAZ
Opublikuj wszystkie odsłonięte porty do losowych portów
docker run -d OBRAZ
Uruchom kontener w tle (detached mode)
docker run -e KLUCZ=­WARTOŚĆ
Ustaw zmienne środow­iskowe w kontenerze
docker run -it OBRAZ
Uruchom kontener w trybie intera­ktywnym
docker run --rm OBRAZ
Usuń kontener po zakońc­zeniu procesu

Zarząd­zanie konten­erami

docker ps
Wyświetl listę urucho­mionych kontenerów
docker ps -a
Wyświetl listę wszystkich kontenerów
docker rm NAZWA_­KON­TENERA
Usuń kontener
docker rm -f NAZWA_­KON­TENERA
Usuń pracujący kontener
docker container prune
Usuń zatrzymane kontenery
docker attach NAZWA_­KON­TENERA
Podłącz do działa­jącego kontenera
docker stop NAZWA_­KON­TENERA
Zatrzymaj działający kontener
docker start NAZWA_­KON­TENERA
Uruchom ponownie zatrzymany kontener
docker restart NAZWA_­KON­TENERA
Zrestartuj (zatrzymaj i uruchom ponownie) kontener
docker cp KONTEN­ER:­ŻRÓDŁO MIEJSC­E_D­OCELOWE
Skopiuj plik z kontenera na hosta
docker cp MIEJSC­E_D­OCELOWE KONTEN­ER:­ŻRÓDŁO
Skopiuj plik z hosta do kontenera
docker exec -it NAZWA_­KON­TENERA POLECENIE
Uruchom powłokę wewnątrz działa­jącego kontenera
docker rename STARA_­NAZWA NOWA_NAZWA
Zmień nazwę kontenera
docker commit NAZWA_­KON­TENERA
Utwórz obraz z kontenera
docker create NAZWA_­KON­TENERA OBRAZ
tworzy nowy kontener z podanego obrazu

Zarząd­zanie obrazami

docker pull OBRAZ:TAG
Pobierz obraz
docker push OBRAZ
Prześlij obraz do repozy­torium
docker search SZUKAN­E_SŁOWO
Wyszukaj obraz z oficja­lnego rejestru
docker rmi OBRAZ
Usuń obraz
docker images
Pokaż listę wszystkich obrazów
docker image prune
Usuń wiszące obrazy
docker image prune -a
Usuń wszystkie nieużywane obrazy
docker build ŹRÓDŁO­_PLIKU
Utwórz obraz z pliku Dockerfile
docker tag OBRAZ NOWY_OBRAZ
Oznacz­/otaguj obraz
docker build -t NAZWA_­OBRAZU MIEJSC­E_D­OCELOWE
Zbuduj i oznacz obraz z pliku Dockerfile
docker save OBRAZ > NAZWA_­PLI­KU_TAR
Zapisz obraz do pliku .tar
docker load -i PLIK_TAR
Wczytaj obraz z pliku .tar

Informacje i statystyki

docker logs NAZWA_­KON­TENERA
Pokaż logi kontenera
docker stats
Pokaż statystyki urucho­mionych kontenerów
docker top NAZWA_­KON­TENERA
Pokaż procesy zachodzące w kontenerze
docker version
Pokaż zainst­alowaną wersję Dockera
docker inspect NAZWA_­OBIEKTU
Uzyskaj szczeg­ółowe informacje o obiekcie
docker diff NAZWA_­KON­TENERA
Pokaż wszystkie zmodyf­ikowane pliki w kontenerze
docker port NAZWA_­KON­TENERA
Pokaż zmapowane porty kontenera
 
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Docker Cheat Sheet