Show Menu
Cheatography

Backup - Karsten, Kristian, Morten & Emil Cheat Sheet (DRAFT) by

Cheat sheet v/Backup

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Management Options

Disk Management Tool: Grafisk admini­str­ation af diske
Disk Part: Comman­d-line admini­str­ation i prompt
Andet
Tilføj "Disk Manage­men­t" som snap-in i MMC-ko­nsollen
Diskpa­rt.exe indeholder endevidere flere muligheder

Master Boot Record - MBR

Max diskplads
2TB
Max primære partit­ioner
4
3 primære + 1 extended
3 primære & 23 logiske
Extend­ed(1)
23 logiske partit­ioner
Introd­uceret i PC-DOS fra 1983

GUID Partition Tabel - GPT

Max diskpl­ads­(teori)
9.4 ZB eller 8 ZiB
Max partit­ioner
128 partit­ioner
Max diskpl­ads­(Mi­cro­soft)
256TB
Max diskplads (Linux EXT4)
1EB
Max diskplads (Linux­/Fr­eebsd ZFS)
16EB
Intel teknologi fra 1990erne men i 2010 blev det en del af UEFI teknol­ogien

Windows Disk Types

Basic er standarden på Windows (skal indeholde én aktiv primær med boot flag, så BIOS kan læse startu­p-d­isken)
Dynamic (Windows software RAID). Kan ikke indeholde et styres­ystem dvs. primær partit­ionen. Dog kan basic disk konver­teres til en dynamic, og herefter ligges OS på disken.
Konver­tering
GUI = Diskmgmt, højreklik på volume­,"Co­nvert to Dynamic Disk"
CLI =Diskpart, select <di­sk> skriv convert <basic | dynami­c>

Disk Volumes

Simple:
Single volume på en harddisk
Extended:
Indeholder flere partit­ioner
Spanned:
Samler flere dynamiske diske til én logisk enhed (fremgår som et drev). Svarer til JBOD.
Stripped:
Skriver data på flere dynamiske diske på én gang øget I/O
Mirrored:
Spejler data identisk imellem min. 2 diske
Partition: Diskse­gme­ntering der agerer som en separat enhed. Tillader f.eks. instal­lation af flere operat­ivs­yst­emer.
Volume: Gør det muligt at opbevare data på en harddisk, ved at formatere partit­ionen med et filsystem. Får herefter et drevbo­gstav.

Udvidelse af disk

CLI
rescan
 
list <di­sk/­vol­ume> <nu­mbe­r>
 
select <di­sk/­vol­ume> <nu­mbe­r>
 
extend
GUI
Højre-klik på Unallo­cated space og følg Extend Wizard
Disse kommandoer bliver brugt til at extend en volume på disken.

Disk Status

Online­/of­fline: Om en disk er aktiv eller passiv med læse/s­krive rettig­heder
Active: Kun én primær partition gives "­act­ive­" status, denne bruges til at boote systemet (boot flag)
Failed Redundancy Kritisk fejl på dynamisk RAID setup
 

Redundant Array of Indepe­ndent Disk (RAID)

Funktion
Max. Disktab
RAID-0 (Strip­ing): Min. 2 diske. Data bliver fordelt på flere diske, risko øges med antallet af diske Redundans: Ingen Perfor­mance: Hurtig læse/s­krive
0
RAID-1 (Mirror): Min. 2 diske. Spejler data imellem diske, og laver 1-1 kopi. Redundans: Høj Perfor­mance: Langsom læse/s­krive
50 %
Raid-5 (Striping & redund­ans): Min. 3 diske. Parite­tsb­lokke spredes imellem diskene. Redundans: Høj Perfor­mance Langsom skrive / Høj læse
1 (33% v/ 3 diske, 25% v/ 4)
RAID-10 (Kombi striping og mirror): Kræver min. 4 diske. Ved 4 diske bliver der strippet imellem par á 2, og spejler diskene 1-1. Der kan tåles op til dobbelt disk tab i samme par, men ryger 1 disk fra hvert sæt, mistes alt. Redundans: Høj Perfor­mance: Høj pga. striping
2 (med 4 disk setup)
JBOD: "Just a bunch of drives­" er en samling af forske­llige diske, der kan samles som et logisk drev eller volume. Redundans: Ingen Perfor­mance: Langsom (ingen striping)
0
Kort oversigt over populære RAID typer.

RAID Tips

Hastighed
Afgøres ud fra langsomste disk
Str. disk i RAID
Mindste disk afgøre størrelsen for hver deltagende disk i RAID'et
"Hot Spare"
Bruges i RAID 5+. Er en standby disk, der er klar til at blive skrevet på i tilfælde af "­failed RAID". Volume bliver genopb­ygget på denne

RAID - kommandoer

create volume raid size=1000 disk=1,2,3
size=<­n>
Størrelsen af partit­ionen
disks=­<n>­,<n­>,<­n>
Diskene der skal være RAID 5
Opretter en RAID 5 volume på 1000 MB på disk 1,2 og 3

System State Recovery

Author­itative Restore: Genskaber AD data (objects) via Ntdsutil kommando
Tombstone Lifetime: "­rea­nim­ere­r" slettede objekter fra AD i en object container inden for sat buffer­periode
DSRM: Safe boot option - domain contro­llers
Wbadmin: Backup utility i AD miljø
Ntdsutil: Mainte­nance af ADDS databaser
KeyVer­sio­nNu­mber: Attribut for Kerberos version - user nøgle
Adsied­it.msc: LDAP editor­/ma­nag­ement attrib­utt­er/­obj­ekter I AD DS
Backup via wbadmin:
wbadmin enable / disable backup (Auto)
wbadmin start / stop backup (Manual)
+ task Scheduler = Scheduled backup
-include (Volumer)
-backu­pTarget (Backup location)
wbadmin start system­sta­teb­ackup (system)

Startup

BCD
Boot Config­uration Data
BCDedit
CLI kontrol af Boot Config­uration Data
chkdsk
Kontro­llerede program for metadata på en volume
bootsect
Sætter boot code på diske
bootrec
Reparation af partition
EasyBCD
Et program fra NeoSmart Techno­logies. Enkelt at restore
chkdsk /f c: Tjek bad sectors
chkdsk /r c: Bedre scan og tager længer tid
bootrec /rebui­ldbcd søger efter windows instal­lation

Shadow Copy Facts

Microsoft Volume Shadow Copy Service (VSS) tager backup af filer, også af åbne filer brugt i anden process. VSS laver et "­øje­bli­ksb­illede af disken­hed­en".

Shadow Copy

Tager automatisk kopier af filer, ved regulære interv­aller
Shadow Copies er aktiv på et volume, ikke på filer eller foldere
Et system kan max have 64 Shadow Copies
Brug af Shadow Copy påvirker ikke andre backup metoder
Brug ikke Shadow Copy på volumener, der bruger mount points
Sæt ikke Shadow Copy til at tage backup mere end 1 gang i timen
Komman­doer:
Vssadmin add shadow­storage
Vssadmin delete shadow­storage
Vssadmin resize shadow­storage
Vssadmin create shadow
Vssadmin delete shadows
Vssadmin list providers
Vssadmin list shadow­storage
Vssadmin list Volumes

VSS Grafical Example

 

Filesy­stems

NTFS
New Technology File System­(Jo­urnal meta data)
FAT
File Allocation Table 16Bit
FAT32
File Allocation Table 32Bit
ReFS
Resilient File System (Next generation fil system)
EXT4
Fourth Extended Filesy­ste­m(J­ournal Meta data)
ZFS
Zettabyte File System (Next generation fil system)

Filesystem Features

Full, increm­ental or differ­ential - comparison

Disk Quota

FSRM: File Server Ressource Manager er en rolle i Windows Server. Styrer bla. diskqu­otas, file screening og fil klassi­fic­eri­nger. Bemærk! Virker kun ved NTFS volumer
Soft Quota: Pladsb­egr­ænsning for brugeren. Ingen fysiske restri­kti­oner. Notifi­cerer admin og brugeren, men foretager ingen handlinger
Hard Quota: Forhindrer brugeren i at skrive på disken automa­tisk. Betragtes "­har­d" da den er konsekvent og restri­ktiv.
Dirqouta: Utillity til at arbejde med diskquotas dirquo­ta.exe
Templates: Definerer diskquota skabeloner der kan anvendes f.eks. i et AD
File Screening: Bestemmer filtypen samt størrelsen som brugere kan opbevare på filser­veren f.eks. MP3, ZIP m.v.
Eksempel på CLI konfig:
Her laves en template der begrænser med hard quota
dirquota template add /templ­ate­:”Home 1 GB” /limit:1GB /type:hard

Templaten gives til en bestemt folder
dirquota quota add /path:­”D:­\Da­ta­\Use­rs­\Hom­e\U­serA” /sourc­ete­mpl­ate­:”Home 1 GB”

Backup Types

Full: Komplet kopi af systemet. Kræves før nedens­tående.
Increm­ential: Kopi af ændringer i systemet fordele: hurtig, lavt pladsf­orbrug
Differ­ential: Kopierer alle ændringer siden 1. full-b­ackup kontin­uer­lig­t.Vil optage mere plads og er mere tidskr­ævende
Filniveau: Backup af enkelte filer, her sættes filatt­rib­utten "­ach­iev­e-b­it" til at være checked
Blockn­iveau Er typisk fulde image backups (af hele disken). Snapshots af VM er et godt eksempel. Kigger på ændrede blokke på disken.
Strate­gier: Full daily, Full weekly + Differ­ential daily, Full weekly + Increm­ental daily

Nedens­tående er et super eksempel på den totale datamængde over 22 dage.

Impact Backup Plan

Windows Backup Media

Local Disk
Foretager backup på indbygget disk. Disken kan ikke ses i Explorer. Backup af Full server, Critical volumer, Non-cr­itical og inviduelle filer og mapper
External Disk
Samme som lokal disk. Bliver formateret før brug
Shared Folder
Backup til netvær­ksdelt mappe. Bliver ikke incremeret gemt, men erstatter tidligere backup
DVD
Kan kun gendanne volumes, ikke enkelte filer eller mapper

Schedule VSS GUI

GUI Setting VSS On Volume

Åben egenskaber for Shadow Copies. Vælg "­set­tin­gs" --> "­Sch­edu­le", definer dage og hyppighed for kopiering af volume­ænd­ringer