Show Menu
Cheatography

Git návod Cheat Sheet by [deleted]

Nastavení

git ini
Inicia­lizace repozitáře v existu­jícím adresáři
git remote add origin [url.git]
Připojení složky k repozitáři
git clone [url]
Stáhne všechna data z repozitáře
git config --global user.name "John Doe"
Nastavení totožnosti - jméno
git config --global user.email johndo­e(a­t)e­xam­ple.com
Nastavení totožnosti - email

Základní příkazy

git pull
Aktual­izuje lokální verzi s tou ze serveru
git status
Zobrazí změny
git add .
Přidání souborů do staging area
git rm
Odstranění souboru
git commit -m"K­ome­ntá­ř"
Vytvoření commitu
git push
Zaslání commitů na serverový repozitář
git push --all origin
Pushne všechno i branche
git reset [soubor]
Odstraní soubory ze stage připravené pro commit
git checkout [soubor]
Odstranění změněných souborů, které nejsou v stage
git checkout [commit]
Přepnutí do commitu
git revert [commit]
Vrátí změny provedené commitem

Ostatní

git diff --stat Hotfix
Zobrazení rozdílu větví
git difftool
zobrazení změn v GUI
git log --graph --oneline --branches
Grafické zobrazení větví

Code

git log --graph --abbrev-commit --decorate --format=format:'%C(bold blue)%h%C(reset) - %C(bold green)(%ar)%C(reset) %C(white)%s%C(reset) %C(dim white)- %an%C(reset)%C(auto)%d%C(reset)' --all
Zobrazení commitů ve všech větví

Diff/merge tool

[diff]
    tool = diffmerge
[difftool "diffmerge"]
    cmd = E:/DiffMerge_4_2_0_697_stable_x64/sgdm.exe \"$LOCAL\" \"$REMOTE\"

[merge]
    tool = diffmerge
[mergetool "diffmerge"]
    trustExitCode = true
    cmd = E:/DiffMerge_4_2_0_697_stable_x64/sgdm.exe -merge -result=\"$MERGED\" \"$LOCAL\" \"$BASE\" \"$REMOTE\"
C:\Use­rs­\[US­ER]­\.g­itc­onfig
 

Větve

git branch experi­men­talni
Vytvoření větve
git branch
Výpis větví
git branch -r
Výpis větví ve vzdáleném repozitáři
git checkout experi­men­talni
Přepnutí do větve
git merge hotfix
Sloučíme větev "­hot­fix­" do větve ve které aktuálně jsme
git branch -d hotfix
Odstranění větve

Stash

git stash
Vytvoření shashe se všemi změnami
git stash save "­mes­sag­e"
-||- jen s vlastní zprávou
git stash list
Výpis všeho
git stash show
Zobrazí detail shashe
git stash apply
Vráti změny a nechá je ve stashi
git stash pop
Vrátí změny a vymaže je ze shashe
git stash drop <st­ash>
Vymaže stash
git stash clear
Odstraní všechny stashe
Odložení změn bokem(do shash). Změny ve stashi se nepočítají do změn. Např. při rychlém fixu si změněné soubory uložím do shashe

Konflikt

git checkout functi­ons.java --ours
Můj soubor
git checkout functi­ons.java --theirs
Jeho soubor
git mergetool
Řešení konfliktu v GUI
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Git Cheat Sheet