Show Menu
Cheatography

VI Cheat Sheet (DRAFT) by [deleted]

;o

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Podstawowe Komendy

vi filename - wywoluje edytor, zbior "­fil­ena­me" zostaje skopiowany do bufora
edytora

:w - zapisuje zmiany do zbioru "­fil­ena­me"
:w name - zapisuje zawartosc bufora edytora do zbioru "­nam­e"
:x,yw name - zapisuje linie o numerach od x do y do zbioru "­nam­e"
:e name - laduje zbior "­nam­e" do bufora edytora
:e! - wymazuje dokonane modyfi­kacje i udostepnia ponownie ten sam
zbior do edycji
:r name - wczytuje zbior "­nam­e" za linie biezaca

Pisanie

a /append/ pisanie z prawej strony za kursorem
i /insert/ pisanie, począwszy od miejsca ustawienia kursora

Komendy przesz­uku­jące:

abcdEnter - szuka (do przodu) ciagu znakow "­abc­d" od poz. kursora do pierws­ze-go znalez­ionego ciagu, lub do konca zbioru, a nastepnie od poczatku
zbioru do linii biezacej
?abcdEnter - szuka (do tylu) jak wyzej
n lub N - szuka dalej w tym samym kierunku ( n), lub w przeciwnym ( N)
:x,ys/­str­1/s­tr2/g - w liniach od x do y zamienia ciag znakow str1 na str2
 

Zapisy­wanie

ZZ zapisanie zbioru i wyjście z edytora
:wq zapisanie zbioru i wyjście z edytora
:q! Wyjście z vi bez zapisy­wania zbioru

Odzyskanie tekstu z bufora tymcza­sowego do zbioru:

p - wstawia tekst z bufora tymcza­sowego za linie biezaca
P - wstawia tekst z bufora tymcza­sowego przed linie biezaca

Tryb wprowa­dzania tekstu:

i - tekst wstawiany jest przed biezaca pozycja kursora
I - przesuwa kursor do poczatku linii biezacej i umozliwia wstawianie tekstu
od tej pozycji
o - tworzy nowa linie ponizej biezacej i umozliwia wprowa­dzanie tam tekstu
O - tworzy nowa linie powyzej biezacej i umozliwia wprowa­dzenie tam tekstu
a - umozliwia wprowa­dzanie tekstu za biezaca pozycja kursora
A - przesuwa kursor na koniec linii biezacej i umozliwia wprowa­dzanie tekstu
od tej pozycji
ESC - wyjscie z trybu wprowa­dzania tekstu, powrot do trybu wprowa­dzania komend
 

Kopiowanie i przeno­szenie tekstu

yy lub Y - kopiowanie linii do bufora.
nyy lub nY - kopiowanie n linii do bufora.
yw - kopiowanie słowa do bufora.
nyw - kopiowanie n słów do bufora.
y$ - kopiowanie do bufora od kursora do końca linii.
"ayy lub aY - kopiowanie linii do bufora o nazwie a.

Komendy przesu­wajace tekst do bufora tymcza­sowego:

d, dd, D - usuwają do bufora tymcza­sowego tekst, zgodnie z opisem komend usuwaj­ących
yy lub Y - kopiuje linie biezaca do bufora tymcza­sowego
nyy lub nY - kopiuje n linii, od linii bieżącej począw­szy,do bufora tymcza­sowego

Inne:

J - laczy dwie linie w jedna: dopisuje nastepna do linii biezacej
u - kasuje ostanio wprowa­dzona modyfi­kacje
. - powtarza ostatnio wprowa­dzona zmiane