Show Menu
Cheatography

Pravopis Cheat Sheet by

Pády podsta­tných jmen

1. pád
Kdo, co?
2. pád
Bez koho, čeho?
3. pád
Ke komu, čemu?
4. pád
Vidím koho, co?
5. pád
oslovu­jeme, voláme
6. pád
O kom, o čem?
7. pád
S kým, s čím?

Druhy číslovek

základní
jeden, oba, sto jedna, tisíc, milion
řadové
pátý, několi­kátý, první, poslední
druhové
paterý, patero, několikerý
násobné
pětkrát, pětiná­sobný, několikrát
podílné
po jednom

Druhy zájmen

osobní
já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni
přivla­stň­ovací
můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj
ukazovací
ten, tenhle, tento, takový, sám
tázací
kdo, co, jaký, který, čí
vztažná
kdo, co, jaký, který, čí, jenž
neurčitá
někdo, něco, něčí, kdosi, jakýsi
záporná
nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

Bě/bje a vě/vje

bě a vě
ě je součástí kořenu (běsnit, vědec)
bje a vje
b a v je součástí předpony (objetí, vjem)
neplatí pro cizí slova, u p a f vždy ě

Mě/mně

Zájmeno já ve 2. a 4. pádu (Viděl mě.)
mně
Zájmeno já ve 3. a 6. pádu (Přišel ke mně.)
 
slova obsahující n i v jiném tvaru (domnělý - domnívat/umění - umí)
 

Koncovky ovi/ovy

-ovi
U podsta­tných jmen – o pánovi, ke staros­tovi.
 
U přídavných jmen, které předchází podsta­tnému jménu rodu mužského životného v 1. pádě.
-ovy
U přídavných jmen, které předchází podsta­tnému jménu rodu mužského životného v 4. pádě, nebo rodu mužského neživo­tného.
 
U přídavných jmen, které předchází podsta­tnému jménu rodu ženského.
koncovky ami, emi, i-ými vždy i

Psaní i/y v koncovkách přídavných jmen

vzor jarní
ryzím zlatem, cizímu člověku, soví houkání, letní prázdniny
vzor mladý
mladý muž, rychlým tempem, kvůli zvědavým chlapcům, o laskavých sousedech, se známými lidmi
V případě 7. pádu v čísle množném se píše
-ými

Velká a malá písmena

První písmeno velké
země a světadíly, vodstvo a pohoří, ulice a čtvrti, stavby, znamení zvěrok­ruhu, planety a souhvězdí, jména, národy, názvy, svátky (Spojené státy americké)
První písmeno velké včetně předložky
Ulice a čtvrti (Nad Starou cihelnou)
Všechna písmena velká kromě předložky
Města a obce (Frýdlant nad Ostravicí)
Výjimky
obecné názvy, antrop­olo­gické skupiny, neúplné názvy, negativní události, dny, měsíce, měny, jazyky, živočišné a rostlinné druhy, názvy v názvu (Pražský hrad, indián, policie, adidasky, druhá světová válka, prosinec, anglič­tina, medvěd hnědý, Parlament České republiky)
 

Vyjmen­ovaná slova

po b být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, zbytek, obyčej, bystrý, bylina, býlí (plevel), kobyla, býk, babyka
bydlo (obydlí) × bidlo (tyč, bidýlko pro ptáky), býlí (byliny) × bílý (barva)
po l slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýko, lýtko, lyže, pelyněk, plyš
mlýn × mlít, lýčený (lýkový) × líčený (namal­ovaný), lysý (plešatý) × lis (stroj)
po m my, mýt, myslet, mýlit se, hmyz, myš, hlemýžď, mýtit, zamykat, smýkat, dmýchat, chmýří, nachom­ýtnout se, mýto, mykat, mys
mýt (čistit) × mít (vlast­nit), mýval (zvíře) × míval (měl)
po p pýcha, pytel, pysk, netopýr, slepýš, pyl, kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat, pykat, pýr, pýří, pýřit se, pyj, čepýřit se
pýcha (domýš­livost) × píchat (bodat), opylovat (oplod­ňovat) × opilovat (obrou­sit), slepýš (plaz) × slepíš (lepidlem)
po s syn, sytý, sýr, syrový, sychravý, usychat, sýkora, sýček, sysel, syčet, sypat
syrý (syrový) × sirý (osiřelý), sypat × sípat (chrap­tět), sýrový (ze sýra) × syrový (nevařený) × sírový (ze síry)
po v vy, vykat, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň, cavyky, vyza
výr (sova) × vír (vodní), výskat (křičet) × vískat (ve vlasech), výt (zvuk) × vít (vinout), visutý (visící) × vysutý (vysunutý)
po z brzy, jazyk, nazývat (se)
brzy × brzičko (přípona –ičko), nazývat (pojme­nov­ávat) × nazívat (hodně zívat)
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.