Show Menu
Cheatography

Ściąga na PSO Cheat Sheet by

Polecenia podstawowe

Kome­ndy
Opis Komendy
Tryb
h
przesu­nięcie w lewo
Tryb poleceń
l
przesu­nięcie w prawo
Tryb poleceń
j
przesu­nięcie w górę
Tryb poleceń
k
przesu­nięcie w dół
Tryb poleceń
Ctrl+d
przesu­nięcie ekranu o połowę jego wysokości w dół
Tryb poleceń
Ctrl+u
przesu­nięcie ekranu o połowę jego wysokości w górę
Tryb poleceń
Ctrl+f
przesu­nięcie ekranu o całą jego wysokość w dół
Tryb poleceń
Ctrl+b
przesu­nięcie ekranu o całą jego wysokość w górę
Tryb poleceń
gg
przejście do pierwszej linii w pliku
Tryb poleceń
G
przejście do ostatniej linii w pliku
Tryb poleceń
H
przejście do pierwszej widocznej na ekranie linii (skrót od High)
Tryb poleceń
M
przejście do środkowej widocznej na ekranie linii (skrót od Medium)
Tryb poleceń
L
przejście do ostatniej widocznej na ekranie linii (skrót od Low)
Tryb poleceń
Esc
wyjście z trybu insert lub replace do normal
Tryb wprowa­dzania
a
przejście do trybu wprowa­dzania wraz z przesu­nięciem w prawo
Tryb poleceń
o
dodanie nowej linii poniżej bieżącej i przejście do trybu insert na początku nowej linii
Tryb poleceń
I
przejście do trybu insert wraz z przesu­nięciem do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
Tryb poleceń
:
przejście w tryb linii poleceń
Tryb poleceń
q
wyjście z edycji pliku
Tryb linii poleceń
w
zapisanie pliku
Tryb linii poleceń
wq
zapisanie pliku i wyjście z edycji
Tryb linii poleceń
e
ponowne otwarcie bieżącego pliku
Tryb linii poleceń
q!
wyjście z edycji pliku, nawet jeśli zmiany nie zostały zapisane
Tryb linii poleceń
.
powtór­zenie ostatnio wykonanej akcji
Tryb poleceń
u
wycofanie ostatniej akcji (undo)
Tryb poleceń
Ctrl+r
ponowne wykonanie wycofanej akcji
Tryb poleceń

Polecenia zaawan­sowane

Kome­ndy
Opis Komendy
Tryb
r
zamiana znaku pod kursorem (po wciśnięciu znaków znowu jesteśmy w trybie poleceń)
Tryb poleceń
R
przejście w tryb replace
Tryb poleceń
x
usunięcie znaku pod kursorem
Tryb poleceń
dd
usunięcie bieżącej linii
Tryb poleceń
dw
usunięcie od kursora do początku następnego słowa
Tryb poleceń
d0
usunięcie znaków w bieżącej linii od pierwszego do kursora
Tryb poleceń
D
usunięcie znaków w bieżącej linii od kursora do końca linii
Tryb poleceń
J
złączenie linijki bieżącej i następnej, oddzie­lając spacją, usuwając wcięcia
Tryb poleceń
gJ
złączenie linijki bieżącej i następnej
Tryb poleceń
^
przesu­nięcie do pierwszego znaku drukow­alnego w linii
Tryb poleceń
0
przesu­nięcie na początek linii
Tryb poleceń
$
przesu­nięcie na koniec linii
Tryb poleceń
w
przejście do początku następnego wyrazu
Tryb poleceń
e
przejście do końcu bieżącego wyrazu (lub następ­nego, jeśli jesteśmy na końcu bieżącego)
Tryb poleceń
b
przejście do początku bieżącego wyrazu (lub poprze­dniego, jeśli jesteśmy na początku bieżącego)
Tryb poleceń
%
przejście do odpowi­ada­jącego nawiasu (otwie­raj­ące­go/­zam­yka­jącego)
Tryb poleceń
gh
przejście do poprze­dniej linii (bierze pod uwagę linie łamane)
Tryb poleceń
gj
przejście do następnej linii (bierze pod uwagę linie łamane)
Tryb poleceń
/
rozpoc­zęcie szukania w dół (należy wpisać szukany tekst i zatwie­rdzić Enterem)
Tryb poleceń
?
jw., ale szukanie w górę
Tryb poleceń
n
szukaj następnego wystąp­ienia
Tryb poleceń
N
szukaj poprze­dniego wystąp­ienia
Tryb poleceń
*
szukaj w dół słowa pod kursorem (pełnego słowa)
Tryb poleceń
#
szukaj w górę słowa pod kursorem (pełnego słowa)
Tryb poleceń
v
rozpoc­zęcie trybu visual (wizua­lnego) z dokład­nością do znaku
Tryb poleceń
y
skopio­wanie do schowka (schowka edytora, nie system­owego) zaznac­zonego tekstu
Tryb wizualny
d
usunięcie zaznac­zonego tekstu, wraz z kopiow­aniem do schowka
Tryb wizualny
p
wklejenie skopio­wanego tekstu za kursorem
Tryb wizualny
<
po zaznac­zeniu pełnych linii zmniejsza wcięcie bloku zgodnie z ustawi­eniami Vima
Tryb wizualny
>
po zaznac­zeniu pełnych linii zwiększa wcięcie bloku zgodnie z ustawi­eniami Vima
Tryb wizualny
I
po zaznac­zeniu pionowym przechodzi w tryb insert celem dopisania dowolnego tekstu
Tryb wizualny
x
po zaznac­zeniu pionowym usuwa zaznaczony kawałek tekstu
Tryb wizualny

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     VI Editor Cheat Sheet
     Vim NERDTree Cheat Sheet
     cVim Keyboard Shortcuts