Show Menu
Cheatography

Intel·ligència Artificial Cheat Sheet by

Es coneix com a IA la disciplina que tracta de crear màquines intel·ligents, de manera que siguin capaces d'enraonar, comprendre i produir els mateixos resultats que els humans

Introd­ucció

La Intel·­lig­ència Artificial és una branca de l'engi­nyeria que s'ha desenv­olupat primor­dia­lment pels avenços tecnol­ògics i la seva dispon­ibi­litat. La Intel·­lig­ència Artificial actualment està molt relaci­onada amb el Machine Learning i els seus algori­tmes.

Antece­dents

1950: Alan Turing public­à C­omp­uting Machinery and Intell­igence i introdueix el  Test de Turing
1956: John McCarthy creà el terme ­int­el·­lig­ència articial.
1967: ­Ros­enb­lat­t creà la Mark 1 Percep­tron, la primera màquina basada en xarxes neuronals
1997: la màquin­a Deep Blue, desenv­olupada per IBM, guanyà al campió el món d'escacs Garry Kasparov.
2011: IBM desenv­olu­pà ­Watson, guanya als campions Jennings i Rutter al Jeo­pardy!.
2015. Baidu desenv­olupà Minwa, utilitza xarxes neuronals profundes convol­uci­onals
2016: Deep Mind desenv­olupà Alpha Go

IA , ML i DL

Es coneix com a IA la disciplina que tracta de crear màquines intel·­lig­ents, de manera que siguin capaces d'enra­onar, comprendre i produir els mateixos resultats que els humans.
El Machine Learning o Aprene­ntatge Automàtic és la capacitat de les màquines per adaptar-se a noves circum­stà­ncies a través del flux de dades que els arriba.
El Deep Learning és un conjunt d'algo­ritmes utilitzats en el Machine Learning. La diferència entre aquests algoritmes i d'altres utilitzats és que es basen en xarxes neuronals artifi­cials.

Aplica­cions

Recone­ixement per veu
NLP Natural Language Processing
Recone­ixement d'imatges
Comerç automàtic d'actius bancaris
Recoma­nacions real-time
Robots domèst­ics...
 

Machine Learning

l'apre­nen­tatge superv­isat:
Continu (s'uti­litzen algori­tmes, como poden ser regres­sions linials o polinò­miques, o arbres de deciss­ions.) i Categòric (busquem classi­ficar observ­acions)
l'apre­nen­tatge no-sup­ervisat
busca trobar patrons o estruc­tures internes a les dades amb l'objectiu de augmentar el coneix­ement. Algoritmes de cluste­rit­zació (K-means).

Traininig and Test dataset

Training dataset
Test dataset
per entrenar el model
per comprovar la precissió del model.

Mesures de qualitat en aprene­ntatges superv­isats

1r pas. Generem el model amb el train dataset.
agafem el test dataset i l'apliquem al nostre model
2n pas. Aplicar al model el test dataset
3r pas. Compara Valors

Algoritmes

Regres­sions
Regressió logística
KNN-Ne­arest Neighbours
Decission Trees
Support Vector Machines
Xarxes Neuronals
K-Means
 

Regres­sions

trobar la depend­ència entre una variable dependent contínua i una o vàries variables indepe­ndents: regres­sions lineals. 

Regressió logística

algoritme per realitzar classi­fic­acions

K-Nearest Neighbours

algoritme que permet classi­ficar una observació en una categoria en funció de la categoria a la que pertanyen els veins més propers.

Decission Trees

arbres de decisió configuren un mètode que pot ser aplicat tant a problemes de regressió com de classi­fic­ació. Els arbres de decisió disposen de tres elements bàsics:
Node:
Branques:
Fulles:
repres­entats per atributs.
les diferents opcions a partir d'un node.
repres­enten el resultat final

Support Vector Machines

Els SVM o màquines de vectors de suport són algoritmes de classi­ficació que generen un hiperplà que separa el màxim possible les observ­acions pertan­yents a diferents classes.

Xarxes Neuronals I

les xarxes neuronals artifi­cials,  es basen en el per­cep­tron, que per si sol consti­tueix la xarxa neuronal més bàsica. Aquest rep una o múltiples entrades, x1... xn, amb pesos per a cadascuna d'elles, w1... wn, una entrada de bias, w, executa una funció d'acti­vació, i propor­ciona una sortida.

K-Means

algoritme per realitzar aprene­ntatge no-sup­ervisat
Hi han diferents passos: selecció del número de clusters que volem. Asignació de cada dada a un cluster, per obtenir el centroid, Calculem la distància de cada observació a cadascun dels centroids, i els assignem al cluster que té el centroid més proper Amb els nous clusters creats, recalculem els nous centroids,

Mesures de qualitat en aprene­ntatges superv­isats

Generem el model amb el train dataset.

Mesures de qualitat en aprene­ntatges superv­isats

Generem el model amb el train dataset.
                   
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     Weights and Measures Cheat Sheet
     Neural Networks for Machine Learning Cheat Sheet