Show Menu
Cheatography

Algoritmen en datastructuren 1

Variabelen

We kunnen resultaten bewaren in variab­elen. Variabelen krijgen een unieke naam.

Decl­ara­tie
Voert een nieuwe variabele in:
var x;
Toek­enn­ing
Kent een waarde toe aan een variab­ele:
x = 5;
1 regel
var x = 5

Basise­lem­enten Algoritmes

Sequ­entie
bereke­ningen die elkaar opvolgen
Sele­ctie
bereke­ningen overslaan naargelang een conditie
Iter­atie
herhalen van bepaalde bereke­ningen

Datatypes

Geta­llen
Liter­als: 0, 1, 2, -5, 2.7 ...
Opera­ties: +, -, *, /, %, <, >, . . .
Bool­eans
Liter­als: true, false
Opera­ties: &&, ||, !
Stri­ngs
Liter­als: "­", "­a", "­b", "­Hel­lo"
Later in detail
Arrays
Literals: [], [1], [1,2,3], [1, "­xyz­", [true]], . . .
Later in detail
Obje­cts
Liter­als: fg, fa:1, b:2, c:3g, . . .
Niet behandeld tijdens Algo1
 

Conjunctie (en)

a
b
a &­& b
false
false
false
false
true
false
true
false
false
true
true
true

Disjunctie (of)

a
b
a || b
false
false
false
false
true
true
true
false
true
true
true
true

Negatie (niet)

a
!a
false
true
true
false

Condit­ionals

if (conditie A) {
//code A
} else if (conditie B) {
//code B
} else {
//code C
}
 

Vergel­ijk­ingen

===
gelijk aan
!==
niet gelijk aan
<
kleiner dan
<==
kleiner dan of gelijk aan
>
groter dan
>=
groter dan of gelijk aan

Toeken­ningen: speciale notaties

x += y
x = x + y
x -=y
x = x - y
x *= y
x = x * y
x /= y
x = x / y
x %= y
x = x % y
++x of x++
x = x + 1
--x of x--
x = x - 1

Help Us Go Positive!

We offset our carbon usage with Ecologi. Click the link below to help us!

We offset our carbon footprint via Ecologi
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.