Show Menu
Cheatography

SQL Database Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

SQL server 2016 Krav

Processor:
x64 Processor: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon med Intel EM64T support, Intel Pentium IV og EM64T support
Minimum Processor Speed:
kræver minimum en x64 Processor: 1.4 GHz; med den anbefalede processor speed på 2.0 GHz eller hurtigere.
Minimum RAM:
Kræver mimimum 1 GB RAM; men anbefalet RAM er 4 GB eller mere.
Minimum powershell
Kræver minimum powershell version 2.
Minimum webbrowser
Kræver minimum en webbrowser af typen internet explorer med version 7 eller senere.
Net 3,5
Ved instal­lation af server feature type skal en alternativ instal­lation kilde vælges (iso server filen) da windows almind­elige instal­lation fejler.

Sikker­hed­sgr­upper

db_owner
Medlemmer kan udføre alt konfig­­ur­ation
db_sec­­ur­i­t­yadmin
Medlemmer kan modificere rettig­­heder
db_acc­­es­admin
Medlemmer kan tilføj­­e/­f­jerne adgang til databasen
db_bac­­ku­p­o­pe­­rator
Medlemmer kan lave backup af databasen
db_ddl­­admin
Medlemmer kan køre DDL i databasen
db_dat­­aw­riter
Medlemmer kan ændre i tabellerne
db_dat­­ar­eader
Medlemmer kan læse i tabellerne
db_den­­yd­a­t­aw­­riter
Medlemmer kan IKKE ændre i tabellerne
db_den­­yd­a­t­ar­­eader
Medlemmer kan IKKE læse i tabellerne
Gruppe Admins
Medlemmer kan alt
Gruppe 1
Medlemmer kan select og insert.
Gruppe 2
Medlemmer kan select, delete og insert.
Gruppe 3
Medlemmer kan kun select.

Normal­isering af databaser.

Normal­isering handler om (så vidt muligt) at fjerne alle former for redundans med det formål at gøre databasen effektiv, konsistent og let at vedlig­eholde.
1 normal­isering database
Der skal være en unik nøgle som udeluk­kende identi­ficerer den enkelt række i tabellen.
 
De enkelt felter må kun indeholde en række.
 
Der må ikke være kolonner der gentages
2 normal­isering database
Det første krav er at den skal opfylde alle krav til første normal­form.
 
Ingen attrib­utt­er/­ege­nsk­aber, der ikke selv tilhører nøglen må være en del af nøglen (sagt på en anden måde: Alle kolonner i en tabel skal indeholde data om én og kun én entitet)
3 normal­isering database.
Den opfylder alle krav til 2 normal­ise­rings form.
 
Ingen attrib­utt­er/­ege­nskaber må afhænge af andre attrib­utter, der ikke selv er nøgler
 

Oprettet bruger­e.(­hentet fra AD)

Brugernavn
Tilhører Gruppe
Ole Hansen
Gruppe 3
Lis Petersen
Gruppe 1
Lars Larsen
Gruppe 2
Rune Joensen
Gruppe admins
Daniel Schnefeldt
Gruppe admins
Andreas Jørgensen
Gruppe admins

Database Sales

ProductId
Unique­ide­ntifier
no null
Produc­tName
nchar(50)
Allow Null
Produc­tDe­scr­iption
nchar(­3000)
Allow Null
Produc­tPrice
Money
Allow Null

SQL commands

Data Query language (DQL)
SELECT - Hente data fra tabellen
Data Manipu­lation Language (DML)
INSERT - Indsætte data I db tabellen
 
UPDATE - Opdate data I db tabellen
 
DELETE - Slette data Fra tabellen
Data Defination Language (DDL)
CREATE - Skabe db objekter (table, view, etc.)
 
ALTER - Ændre db objecter (table, view, etc.)
 
DROP - Slette db objecter (table, view, etc.)
Data Control Language (DCL)
GRANT - Tildel priviliger
 
REVOKE - Fjern priviliger

Database Kompri­mering

Enterprise og Developer SQL 2012 edition.
Kun disse editions unders­tøtter data kompri­mering. Kan gøres på cluster table, ikke clustered index og indivi­duelle partioner.
Row level kompri­mering
Opbevarer tvunget data længder som om de har variable længder.
 
Den opbevarer ikke nul eller intet værdier.
 
Reducering af metadata.
 
Mindre effektivt Kompri­mering end page level men sparer på CPU forbruget.
Page level Kompri­mering
Opbevarer gentagende oplysn­inger kun 1 gang og laver derefter referencer til disse andre steder i tabellen.
 
ROW level Kompri­mering bliver brugt til at maximere mængden af rows på hver tabel.
 
Kolonne præfiks kompre­ssion bliver brugt til at erstatte gentagende data med refere­ncer.
 
Alfabet kompri­mering scanner for gentagende inform­ation og opbevarer inform­ation i side headeren.
 
Mere effektivt kompri­mering end row level men skaber et stører CPU forbrug.
 

Replik­erings typer.

Snapshot replik­ering
Denne form for replik­ering, laver komplete opdatinger med forudi­nds­tillet interv­aller.
Transa­ctional replik­ering
Ved denne type af replik­ering bliver der opsat et aboment forhold mellem 2 databaser, hvor data fra den primære server automatisk bliver sendt via 1 vejs replik­erings til den sekundære server.
Peer-t­o-Peer
Denne form for replik­ering tillader forudi­nst­alleret servere som er opsat som replik­erings nodes til at replikere mellem sig og deres abonem­enter.
Merge replik­ering
Ved denne type af replik­ering bliver alle servere, som er en del af replik­erings netværket automatisk opdateret med de ændringer, som er blevet forandret på serverene.

SQL server overvå­gning.

Dynamic Management view(DMVs)
Dette overvå­gnings værktøj bliver brugt til at indsamle inform­ationer om server instanser og problem diagnoser.
 
Server scope DMV kræver at man har view rettig­heder på serveren.
 
Database scope DMV kræver at man har view rettig­heder på databasen.
sys.dm­_exec_*
Giver oplysn­inger om forbin­delser, sesioner og anmodn­inger.
sys.dm­_os_*
Giver adgang til SQL server operativ system.
sys.dm­_tran_*
Giver adgang til transation manage­ment.
sys.dm­_io_*
Giver inform­ation om I/O processer.
sys.db­_db_*
Lever database Scope inform­ation.
Dynamic Management functi­on(­DMFs)
Kan bliver refereret til i transat SQL erklær­inger ved at bruge 2 eller 3 parts navne.

Miroring.

NT Servic­e\s­erv­ernavn SQL agent
En af mange prædef­ineret services Account. Som skal tildeles rettig­heder til det ønsket share før forbin­delse kan oprettes.
Lokal public­ering.
Selve Miroring bliver oprettet i server management (local public­ation) med en GUI instal­lation hvor den ønsket replik­ringes metode vægles.
 
Processen overvåges også her. Derudover er der også en fane kaldet SQL server Agent hvor services kan standes og startes.