Show Menu
Cheatography

haodt-web-trainning-calendar Cheat Sheet by

For bai tap calendar of web trainning

Common

STEP 1

Lifecycle Vuejs
Học Vue 2 (khá đầy đủ trong 1 video)
Học syntax mới của Vue 3

STEP 2

Build source Laravel 9, Vue 3 và Vite
Yêu cầu: run được như cuối bài số 4
https://www.youtube.com/watch?v=H3oL9hSC40M&list=PLMkmukSzUsWVmgiRMcx4qKFwJjtxS0TDD&index=1
(Xem bài 1 - 4)

STEP 3

Vue-router
Xem bài số 6
Yêu cầu:
1) Tích hợp được Vue-router vào sourcecode.
Tạo 2 page: /login return ra giao diện chữ "­log­in" và /calendar return ra giao diện chữ "­cal­endar page"(đặt tên cho route)
2) Tạo folder router để tách riêng router
Tích hợp scss vào source code
Cắt giao diện trang login
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     CSS2 Cheat Sheet
     PHP Cheat Sheet
     JavaScript Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by tronghao

     haodt-module Cheat Sheet
     HaoDT-AWS Cheat Sheet
     haodt-lodash Cheat Sheet