Show Menu
Cheatography

haodt-web-trainning-bt-01 Cheat Sheet by

For bai tap 01 of web trainning

Comon

STEP 1

Xem khóa học của F8
Cài đặt Adobe XD (hướng dẫn cơ bản)
kích thước, xuất hình, màu sắc, font, size
Viết theo Chuẩn BEM
Cấu trúc code, SCSS
Tải nodejs
https://nodejs.org/en/download/
node-sass
npm install -g node-sass
Flexbox and grid
Sử dụng rem không sử dụng pixel
Tool perfex pixel check (đạt 90%)
Xử lý các button hiệu ứng hover,...
svg icon cứ xuất ra file image để xài không cần xuất svg
Tạo repository trên github
upcode lên github và sử dụng sourcetree để control
https://www.sourcetreeapp.com/

STEP 2

Responsive

STEP 3

Xử lý dropdown không sử dụng javascript
Sử dụng input checkbox
Xem thêm selector css:
https:­//w­ww.w­3s­cho­ols.co­m/c­ssr­ef/­css­_se­lec­tor­s.php
Xử lý shadow mũi tên
Vỡ giao diện text dài?
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

     CSS2 Cheat Sheet
     PHP Cheat Sheet
     JavaScript Cheat Sheet

     More Cheat Sheets by tronghao

     haodt-module Cheat Sheet
     HaoDT-AWS Cheat Sheet
     haodt-lodash Cheat Sheet