Show Menu
Cheatography

SQL SERVER 2016 Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

SQL REQUIR­EMENTS

RAM
Min: 512 MB
HDD
Min: 6 GB
Windows PowerShell
Ver. 2.0
CPU
Min: x64 Processor 2.0 GHz or faster
Software
.Net 3.5 and 4

SQL2016 Sikker­hed­sgr­upper

db_owner
Medlemmer kan udføre alt konfig­­ur­ation
db_sec­­ur­i­t­yadmin
Medlemmer kan modificere rettig­­heder
db_acc­­es­admin
Medlemmer kan tilføj­­e/­f­jerne adgang til databasen
db_bac­­ku­p­o­pe­­rator
Medlemmer kan lave backup af databasen
db_ddl­­admin
Medlemmer kan køre DDL i databasen
db_dat­­aw­riter
Medlemmer kan ændre i tabellerne
db_dat­­ar­eader
Medlemmer kan læse i tabellerne
db_den­­yd­a­t­aw­­riter
Medlemmer kan IKKE ændre i tabellerne
db_den­­yd­a­t­ar­­eader
Medlemmer kan IKKE læse i tabellerne

Database Info

Database
Består af en samling af inform­ationer (data), der er system­ati­seret
Relation Database
Er en database der er opbygget med en bestemt struktur. Dette vil sige at databasen indeholder forske­llige elementer (tabel­ler­/en­tit­eter)
Tabeller
En tabel er en samling af inform­ation vedrørende et bestemt emne
Stored Procedure
Stored procedure er en underr­utine til rådighed for tilslu­ttede relati­onelle database system applik­ationer
View
I en database er et view resultatet af en lagret foresp­ørgsel på dataene
DBMS - Database Management System
Er et software, som bruges til at lave, læse, slette og opdatere en database
SQL - Structured Query Language
SQL er et sprog der giver mulighed for at få adgang og manipulere data

4 Types Of DBMS

Hierar­chical
Network DBMS
Relational DBMS
Object Oriented Relation DBMS

Firewall Regler

Port 1433
SQL Server standard instans over TCP
Port 1434
Dedikeret Admin forbin­delse
Port 4022
Service Broker

DDL - Data Definition Language

CREATE
Oprette databaser, tabeller, view osv.
ALTER
Ændre database objekter
DROP
Sletter database objekter

DQL - Data Query Language

SELECT
Henter tabeller af data
INSERT
Sætter nye tabeller af data i databasen
UPDATE
Bytter eksist­erende værdier ud med nye værdier
DELETE
Sletter tabeller

DML - Data Manipu­lation Language

SELECT
Læse data fra en tabel
INSERT
Indsæt ny data i en tabel
UPDATE
opdatere eksist­erende data

DCL - Data Control Language

GRANT
Give rettig­heder til en tabel for specifikke brugere
DENY
Udelukker specifikke rettig­heder for brugere
REVOKE
Trække rettig­heder tilbage fra brugere
 

DATABASE Normal­isering

1. Normalform
Der skal være en nøgle, der entydigt identi­ficerer den enkelte række i tabellen • De enkelte felter må kun indeholde én værdi • Der må ikke være kolonner, der gentages. Løsningen kunne være at dele data op i to tabeller. En lånertabel og en udlåns­tabel.
2. Normalform
Den opfylder alle krav til første normalform • Ingen attrib­utt­er/­ege­nsk­aber, der ikke selv tilhører nøglen må være en del af nøglen (sagt på en anden måde: Alle kolonner i en tabel skal indeholde data om én og kun én entitet). Løsningen kunne være at have tre tabeller: En bogtabel, en lånertabel og en udlåns­tabel, hvis eneste funktion er at håndtere selve udlånet
3.Norm­alform
Løsningen kunne være at lave en separat tabel til at håndtere relationen mellem postnumre og by
Opsamling
Normal­isering handler om (så vidt muligt) at fjerne alle former for redundans med det formål at gøre databasen effektiv, konsistent og let at vedlig­eholde.

Select Queries

Select all columns
SELECT * FROM table;
Select some columns
SELECT col1, col2 FROM table;
Select only unique records
SELECT DISTINCT FROM tbl WHERE condition;
Column alias with AS
SELECT col FROM table AS newname;
Order results
SELECT * FROM table ORDER BY col [ASC | DESC];
Group results
SELECT col1, SUM(col2) FROM table GROUP BY col1;

Backup, Export og Import og Replik­ation

Full Database Backup
En komplet Backup af Database
Tranca­ction Log
Kan genskabe en database tilbage til et bestemt punkt
Eksport, Import
For at eksporter en database • Rettig­heder til at læse Databasen • Rettig­heder til destin­ation af filen/­dat­abasen • Rettig­heder til at oprette database, hvis en ny database skal oprettes
Replik­ation
Replik­ation gør det muligt at distri­buerer og synkro­nisere database objekter fra en database til en anden database
Replik­ations Typer
Snapshot – Laver en komplet replik­ation af data
 
Transa­ctional – Ændringer af data,- samt skemaæ­ndr­inger foretaget hos udgiveren
 
Peer-t­o-Peer – Opreth­older kopier af data på tværs af servere
 
Merge Replic­ation – Ændring af data og skema uddeles med udgiveren og abonnenten

Vedlig­eholdes Samt Optimering

Ressou­rce­ove­rvå­gning
Perfmon kan bruges til at holde øje med Processor, Disk og Netværk
SQL Server Profiler
SQL Server profiler kan holde øje med aktivitet på serveren, f.eks. hvem der laver Querys og fra hvilket program. På denne måde kan man spore hvor man skal optimere Querys
Monitorere aktivitet
Overview – Holder øje med processor brug, opgaver som afventer, database I/O
 
Processes – Holder øje med hvilken processer der kører, login og kommandoer
 
Resource Waits – Viser ventetiden og hvilke processer der afventer
 
Data File I/O – Viser inform­ation om databa­serne, filer som er i brug, og deres ydeevne

Backup

Full backups
Backs up the databases (.edb), transa­ction logs (.log), checkpoint files (*.chk), and then truncates the transa­ction logs for a specific database.
Copy backups
Backs up the database, transa­ction logs, and checkpoint files. Copy backups do not truncate the transa­ction logs for the database.
Increm­ental backups
Backs up the transa­ction logs to record changes since the last full or increm­ental backup, and then truncates the transa­ction logs.
Differ­ential backups
Backs up the transa­ction logs to record changes since the last full or increm­ental backup, and does not truncate the transa­ction logs.