Show Menu
Cheatography

Economie: Wat is economie? Cheat Sheet by

1 Wat is economie? Object, doel en methode van de economische wetenschap

Fundam­enteel econom­ische probleem

Menselijke + maatsc­hap­pelijke behoeften
- basisb­eho­eften vb. kleding
- materiele behoeften vb. pc
- immate­riële behoeften vb. onderwijs
- indivi­duele of collec­tieve behoeften

Schaarse middelen en noodzaak kiezen
- econom­ische goederen (schaars + altern­atief aanwen­dbaar + nuttig)
- vrije goederen

Opport­uni­tei­tskost
= waarde beste altern­atief dat men opgeeft door keuze te maken

Economie
= sociale wetenschap die tot voorwerp heeft het beheer van schaarse middelen

Produc­tie­proces

produc­tie­fac­toren
- arbeid L
- natuur N
- kapitaal K
(- ondern­emi­ngs­ini­tia­tief)

produc­tie­proces
econom­ische goederen: consum­pti­ego­ederen + kapita­alg­oederen (verder gebruiken in proces)

produc­tie­functie
= relatie tussen produc­tie­fac­toren en maximale output die men kan produceren
- verhoging input = verhoging output
 

Produc­tie­functie

- stijgend concaaf verloop met afnemend marginaal product
- rechte met constant marginaal product

Schema produc­tie­proces

Kapita­alg­oederen komen niet op directe wijze in aanmerking voor consumptie ze worden enkel aangewend om econom­ische goederen te produceren die in aanmerking komen voor consum­ptie.
Finaal geprod­uceerde output in geaggr­egeerde economie = consum­pti­ego­ederen + kapita­alg­oed­eren.
Het verhogen van de reële hoevee­lheid kapita­alg­oederen = investeren

Hoe wordt het alloca­tie­pro­bleem opgelost?

Centrale planning (centraal geleide economie)
= centraal orgaan stelt plan op: welke en hoeveel goederen geprod­uceerd gaan worden en hoe

Markt (markt­eco­nomie)
= vrije prijsv­orming brengt wensen van vragers en aanbieders samen en stuurt

Markt en overheid (gemengde economie)
= marktm­ech­anisme met overhe­ids­cor­rectie
 

Produc­tie­mog­eli­jkheden land

= geeft alle maximale combin­aties van goederen en diensten die kunnen geprod­uceerd worden bij volledige aanwending van beschi­kbare produc­tie­fac­toren

Produc­tie­mog­eli­jkh­ede­ncurve

Vorm van de curve geeft aan dat de opport­uni­tei­tsk­osten van graan toenemen naarmate men meer graan produc­eert.
Welke zijn de beheers problemen?

Hoe produc­tie­mog­eli­jkheden verruimen?

Arbeid­sve­rdeling en specia­lisatie
- toename van arbeid­spr­odu­cti­viteit

Voorui­tgang in techno­log­ische kennis
- nieuwe meer geperf­ect­ion­eerde kapita­alg­oederen
- vb. stoomm­achine, internet

Wijzig­ingen in econom­ische ordening zelf
- wetten, regele­menten, instel­lin­gen...
-vb. verlenging school­plicht, verand­eringen in het eigend­oms­rec­ht...

=> versch­uiving curve naar rechts

Hypothesen econom­ische wetenschap

Mensen reageren op prikkels

Optimaal gedrag
- homo economicus

Ceteris paribu­s-r­ede­nering
- bepaalde hoevee­lheden worden als constant aangegeven

Marginaal
- de invloed van een kleine verand­ering in de ene variabele op de andere
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

    Please enter your email address

      Please enter your Comment.

          More Cheat Sheets by Soumia