Show Menu
Cheatography

Elementy dzielące logicznie zawartość dokumentu Cheat Sheet (DRAFT) by

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

body

Reprez­entuje zawartość dokumentu

article

Element reprez­entuje kompletną lub samodz­ielną kompozycję w dokume­ncie, zasadniczo niezal­eżnie dystry­buowaną lub wielok­rotnie wykorz­yst­ywaną. Przykł­adami mogą być: post na forum, artykuł w magazynie lub w gazecie, wpis na blogu, komentarz przesłany przez użytko­wnika, lub jakiko­lwiek inny niezależny element zawartości

section

Element reprez­entuje ogólną sekcję dokumentu. Sekcja w tym kontekście jest tematy­cznym grupow­aniem zawart­ości. Przykł­adami sekcji mogłyby być: rozdziały, the various tabbed pages in a tabbed dialog box, numerowane sekcje pracy naukowej. Na przykład strona domowa może być podzielona na sekcje: wprowa­dzenie, newsy, informacje kontaktowe

nav

Element reprez­entuje sekcje strony, która linkuje do innych stron lub wybranych części tej strony

aside

Element reprez­entuje sekcje strony, która składa się z zawartości niezwi­ązanej bezpoś­rednio z zawart­ością znajdującą się na około tego elementu i mogłaby być oderwana bez efektu na odbiór strony.