Show Menu
Cheatography

Exchange Cheat Sheet (DRAFT) by

Our Setup

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

Hyper V Host

Operating system:
Windows 2012
CPU:
Intel i7
RAM:
32 GigaByte
Storage - SSD:
2 X 256 GigaByte
IP Konfig­ura­tion:
127.0.0.1

Virtual Machine - Exchange Server

Operating System:
Windows Server 2016
CPU:
2 Virtual Cores
RAM:
8 GitaByte
Storage - SSD:
Dynamic Storage
IP Konfig­ura­tion:
192.16­8.1­00.251
Subnet Mask:
255.25­5.255.0

Virtual Machine - ADDS Server

Operating System:
Windows 2016
CPU:
2 Virtual Cores
RAM:
8 GigaByte
Storage - SSD
Dynamic Storage
IP Konfig­ura­tion:
192.16­8.1­00.250
Subnet Mask:
255.25­5.255.0

Forkor­telser

AD
Active Directory
EAC
Exchange Admin Center
OU
Organi­zation Unit
DNS
Domain Name System
IMAP
Internet Message Access Protocol
EMS
Exchange Management Shell
RSAT
Remote Server Admini­str­ation Tool
POP3
Post Office Protocol V3
ECP
Exchange Control Panel
SMTP
Simple Mail Transfer Protocol
TLS
Transport Layer Security
MAPI
Messaging Applic­­ation Progra­­mming Interf­ace

SMTP

SMTP - Forkor­telse af “Simple mail transfer protocol”. Den bliver brugt når klienter sender og modtager mail, men også til snakke mellem servere. Man kan også benytte authen­tic­ation til SMTP. Der bruger krypte­ringen Transport Layer Security også kaldet TLS krypte­ring, som er en efterf­ølger til Secure Socket Layer også kaldet SSL. SMTP benytter port 25, men TLS kryptering bruger port 587.

Public Folders

Man kan oprette en public folder igennem (EAC > Public folders > Mailboxes > New Public folder). Public folders er en offentlig mappe, som brugere har mulighed for at tilgå. Public Folders kan hjælpe med at organi­sering af mails, som flere brugere skal have adgang til. Man kan også bruge public folders hvis man modtager externe mails, som skal sendes til mange forske­llige brugere.

Distri­bution Groups

En distri­butions gruppe oprettes igennem EAC > Recipients > groups. Derefter klikker på New > Distri­bution group. Her skal man udfylde f.eks. Navn, Owner, Members, og dem som skal invitere til gruppen. Kan testes ved at sende en mail til gruppen, og tjekke om en af medlem­merne modtager mailen.

DNS

Man skal lave en MX record i ens DNS før Exchange serveren kan bruges til at sende mails. Dette gøren ved at køre denne powershell kommando: Add-DN­SSe­rve­rRe­sou­rce­Rec­ordMX -Compu­terName [DC navn] -Prefe­rence 10 -name “[Name]” -MailE­xchange [Exchange navn] -ZoneName “ZBC[G­ruppe nr.].l­ocal”

Attributes

Hvis man skal lave en custom attribute skal man åben cmd og skrive “regsvr32 schmmg­mt.d­ll”. Herefter åbn MMC og gå ind på Active Directory Schema. Opret attribute og sæt den på en klasse.

MAPI

MAPI er en forkor­telse af “Messaging Applic­ation Progra­mming Interf­ace”. Exchange og Outlook forbin­delser bliver mere stabile når man bruger MAPI. fejl i transport bliver også mere oversk­uelige, hvilket gør det nemmere at gendanne tabt data. MAPI er som default slået til i Exchange, så man skal ikke tænke på at slå protocolen til. Fordi MAPI bruger port 80, da den kører over HTTP

Exchange recipients

Dynamic Distri­bution Group
En distri­but­ion­sgruppe der benytter filtre og grupper til at definere medlemmer automa­tisk. Gruppen tjekker hver gang der bliver sendt en mail til DL'en.
Equipment Mailbox
En ressource mail der ikke er tilknyttet en specifik lokation. Dette kan f.eks. være fælles­com­putere, projek­torer eller lign. Equipment mailboxes kan inviteres til møder, hvis der er behov for udstyret.
Linked Mailbox
En mailbox der er tildelt til en specifik bruger i en seperat, trusted forest.
Mail Contact
En mail-e­nabled AD mail contact der indeholder inform­ation omkring personen, f.eks. email, telefo­nnu­mmer, navn, organi­sation osv. Mail contacten bliver tilføjet til adress­ebogen i Exchange.
Mail User
En mail-e­nabled bruger repræs­enteret udenfor din organi­sation eller domæne. Denne bruger er det samme som en Mail Contact, men har dog adgang til diverse ressourcer osv.
Distri­bution Group
En mail-e­nabled exchange gruppe der kan bruges til at distri­buere mail til prædef­inerede grupper grupper.
Room Mailbox
En ressource mailbox der er tildelt til et mødelo­kale. Mailboxen kan derefter bookes i kalend­eren, så der kan afholdes møder i lokalet.
Shared Mailbox
En mailbox der ikke er tildelt til en specifik bruger, men derimod kan benyttes af flere brugere.
User mailbox
En mailbox der er tildelt til en bruger indenfor din organi­sation og domæne. Mailboxen indeholder email, kalender, kontakter, opgaver osv.
 

Exhange Prereq­uisites

.NET Framework 4.7.2 eller senere
Visual C++ Redist­rib­utable Package for Visual Studio 2012
Windows Feature: RSAT (Remote Server Admini­str­ation Tools)
Windows Feature: ADLDS (Active Directory Lightw­eight Directory Services)
Hvis Lync eller Skype for Business skal anvendes, skal følgende instal­leres
Windows Feature: Server Media Foundation
Unified Commun­ica­tions Managed API 4.0

Opret Role Groups via Exchange Admin Center

Naviger til "­Per­mis­sio­ns" > "­Admin Roles"
I "­Admin Roles" kan du tilføje en ny Role Group
I guiden kan du tilføje medlemmer af gruppen og roller til gruppen
Tryk på "­Sav­e" når du er færdig med at konfig­urere den nye Role Group

Bekræft at din Role Group virker

Naviger til "­Per­mis­sio­ns" > "­Admin Roles"
Bekræft at din nye Role Group fremtræder på listen over Role Groups og vælg den.
Bekræft at alle medlemmer, roller og write scopes står korrekt under "­Group detail­s"
Luk gruppen og gem.

Certif­icates

Hvis Exchange server mangler et certif­icate så du ikke har mulighed for at komme ind på Exchange Control Panel. Kør følgende powershell kommando: “New- SelfSi­gne­dCe­rti­ficate -certs­tor­elo­cation C:\Cer­tif­icate -dnsname orin.w­ind­ows­itp­ro.i­nt­ernal”. Opret Følgeende mappe: “C:\Ce­rti­fic­ate”.

Oprettelse af ny bruger i Exchange Admin Center

Naviger til "­Rec­ipi­ent­s" > "­Mai­lbo­xes­"
Vælg ny Mailbox
Vælg "New User"
Følg guiden for oprettelse af ny mailbox. (Ikke alle felter er required)
Husk at vælge den korrekte "­Address Book Policy­" og "­Mailbox Databa­se"

Oprettelse af eksist­erende bruger i EAC

Naviger til "­Rec­ipi­ent­s" > "­Mai­lbo­xes­"
Vælg ny Mailbox
Vælg "­Exi­sting User" og søg efter brugerens login eller navn
Følg guiden for oprettelse af ny mailbox. (Ikke alle felter er required)
Husk at vælge den korrekte "­Address Book Policy­" og "­Mailbox Databa­se"

Bekræft at din nye Mailbox er oprettet

Naviger til "­Rec­ipi­ent­s" > "­Mai­lbo­xes­"
Tjek om brugeren fremgår på listen

Database

For at oprette en database i Exchange Management Shell, kør følgende powershell kommando: "­New­-Ma­ilb­oxD­atabase -Name 'Rings­ted­-DB2' -EdbFi­lePath 'C:\MB­X2­\Rin­gst­ed-­DB2.edb' -Server [Exchange Server FQDN]" Husk at oprette databasen det rigtige sted, eller skal man benytte sig af EMS kommandoer for at oprette det. Tjek at databasen er mounted i Exhange Admin Center.

Exhange Server Forest requir­ements

Domain Controller
Alle DC skal være Windows Server 2012 R2 eller nyere.
Active Directory
AD functi­onality level skal være Windows Server 2012 R2 eller højere.
DNS Namespace
Exchange suppor­terer følgende DNS namesp­aces:
 
Contiguous
 
Noncon­tiguous
 
Single Label Domains
 
Disjoint
IPv6
IPv6 er kun suppor­teret hvis IPv4 er konfig­ureret og er funger­ende. IPv6 unders­tøttes altså ikke unden IPv4.

Exchange Server Hardware requir­ements

CPU:
Følgende er unders­tøttet:
 
Intel processor med support for Intel 64 arkite­ktur.
 
AMD processor med support for AMD64 platformen
RAM:
RAM requir­ements er forske­llige alt efter hvilke roller der er instal­leret.
Edge Transport
64GB minimum er anbefalet
Mailbox
128GB minimum er anbefalet
Paging file:
Page filen skal være sat til 25% af størrelsen på det instal­lerede RAM.
Disk plads:
Mindst 30GB fri plads på instal­lat­ion­sdi­sken.
Filsystem:
NTFS

Forber­edelse af AD og domæne

Følgende skal gøres inden AD Schema kan udvides
• Den benyttede bruger skal være medlem af følgende grupper
 
Schema Admins
 
Enterprise Admins
 
Domain Admins
• Computeren skal være medlem af samme domæne og være schema master
Udfør følgende for at udvide AD Schema
1: Mount Exchange ISO'en på et virtuelt drev
2: Åben CMD som admini­strator
3: Indtast: <Vi­rtual DVD drive letter­>:­\Set­up.exe /IAcce­ptE­xch­ang­eSe­rve­rLi­cen­seTerms /Prepa­reS­chema