Show Menu
Cheatography

CentOS Cheat Sheet by

General CentOS commands

Temel Komutlar

pwd
Bu komut bulund­uğunuz dizini ekrana basaca­ktır.
cd
Bu komut ile dizinler arası geçiş yapabi­lir­siniz. (Örnek: cd /home sizin /home dizinine girmenizi sağlar.)
ls
Bu komut bulund­uğunuz dizinde bulunan tüm dosya ve klasörleri ekrana basaca­ktır. Bu komutun bir çok parame­tresi mevcuttur, daha fazla parametre ile daha iyi bir kullanım sağlamak içim “man ls” yazarak tüm detaylara erişeb­ili­rsiniz.
mkdir
Yeni bir klasör oluşturmak için kullan­ılır.
rm
Dosya veya klasör silmek için kullan­ılır.
touch
Yeni bir dosya yaratmak için kullan­ılır.
tail
Bir dosyanın son çıktıl­arını göster­mek­ted­ir.(­Ör­neğin: büyük bir dosyanın son 10 satırını görmek için tail -20 /root/­dos­ya.txt )
head
Tail komutunun tersi olarak çalışır, bir dosyanın ilk çıktıl­arını göster­mek­tedir.
nano
Dosya düzenleme editör­üdür. Dosyaları düzenlemek için nano kullan­ırken nano /root/­dos­ya.txt şeklinde açabilir, çıkarken CTRL + X kombin­asy­onunu kullan­abi­lir­siniz.
ncdu
Disk kullanımın ayrınt­ılarını görüntüler
service
Sunucudaki servisleri başlatmak, durumunu sorgul­amak, kapatmak için kullanılır (Örneğin service mysql restart mysql servisini yeniden başlatır.)
ps
Sunucuda çalışan uygula­maları görmenize yarar, ps komutunun bir çok parame­tresi vardır yine man ile bunları öğrene­bil­irs­iniz. En yaygın kullanım ps aux şeklin­dedir. Bu komut tüm çalışan uygula­maları listel­ediği gibi aynı zamanda CPU ve RAM kullan­ımını da göster­mek­tedir.
kill
Çalışan bir uygula­manın PID numarasını yazarak görevinin sonlan­masını sağlay­abi­lir­siniz ps aux çıktısında PID numaraları ayrıca listelenir kill -9 PIDNUM­ARASI şeklinde uygulamayı hemen kapatt­ıra­bil­irs­iniz.
killall
Belirtilen uygulamayı tüm çalışan uygula­maları ile beraber kapatmaya yarar.
who
Sunucuda bağlı kullan­ıcıları görünt­ülemeye yarar.
uname
İşletim sistemi bilgisini verir, kernel versiyonu için uname -a komutu kullan­ılır.
df
Disk doluluk oranını görünt­üle­menizi sağlar. En yaygın komut df -h şeklin­dedir. -h parame­tresi disklerin MB ve GB ile TB cinsinden görünt­üle­nmesini sağlar
ftp
FTP bağlantısı ve işleml­erini bu komutla yapabi­lir­siniz.
wget
Herhangi bir URL adresinden veri çekmeye yarar
passwd
Kullanıcı şifresi değişt­irmeye yarar, root olarak bağlı iseniz bu komut ile root şifrenizi değişt­ire­bil­irs­iniz.
man
Komutların parame­tre­lerini görünt­üle­menizi sağlar.
reboot
Sunucunuzu yeniden başlatır.
shutdown
Sunucu­nuzun komple kapanması için kullan­ılır.
uptime
Sunucu­nuzun Uptime durumu ve load durumunu göster­mek­tedir.
tar
Dosya sıkıştırma veya sıkışt­ırılmış dosyaları açmak için kullanılır (Örnek: tar.gz dosyası açmak tar -zxvf veya bir klasör yada dosyayı tar.gz yapmak tar -ccvf daha fazla parametre için man komutunu kullan­abi­lir­siniz.
gunzip
gz olarak sıkışt­ırılmış dosyayı açmayı sağlar.
 

Comments

No comments yet. Add yours below!

Add a Comment

Your Comment

Please enter your name.

  Please enter your email address

   Please enter your Comment.

     Related Cheat Sheets

       YUM Command Cheat Sheet by Red Hat
     ROCKS Cluster Commands Cheat Sheet
     Linux Every Day Commands Cheat Sheet