Show Menu
Cheatography

cheat sheet VIM Cheat Sheet (DRAFT) by

VIM

This is a draft cheat sheet. It is a work in progress and is not finished yet.

VIM - ściąga

VIm jest edytorem tekstu kompat­ybilnym z Vi. Może być używany do edycji wszelkiego rodzaju plików teksto­wych. Użyteczny zwłaszcza przy edycji programów.

Poruszanie się w edytorze VIM

j (↓)
Przejście linię w dół
k (↑)
Przejście linie w góre
h (←)
Przejście o znak w lewo
l (→)
Przejście o znak w prawo
w,W
Przejście o jedno słowo w prawo
b,B
Przejście o jedno słowo w lewo
0
Przejście na początek linii
$
Przejście na koniec linii
backspace
Początek następnej linii
-
Początek poprze­dniej linii
(numer linii) G
Przejście do konkretnej linii
(
Poprzednie zdanie
)
Następne zdanie
)
Następne zdanie
{
Poprzedni akapit
}
Następny akapit
H
Początek ekranu
M
Środek ekranu
L
Koniec ekranu
 

Tryby pracy Vima

normal
W tym trybie vi pracuje zaraz po urucho­mieniu. Wydawane tutaj różne skróty klawia­turowe pozwalają przejść do innego trybu, kasować tekst, kopiować tekst lub go przenosić. Aby wrócić do trybu poleceń naciskamy klawisz [Esc]
command -line
Do wprowa­dzania poleceń, podobnie jak w trybie normal mode
visual
Do nawigacji i manipu­lacji wyborów teksto­wych, tryb ten pozwala na wykony­wanie większości normalnych poleceń i kilka dodatk­owych poleceń, na zaznac­zonym tekście.
insert
Aby przejść do tego trybu naciskamy klawisz [i] od tej pory możesz pisać tekst tak jak w każdym innym edytorze. Kończymy klawiszem [ESC]
ex - mode
Podobny do trybu wiersza poleceń, ale zoptym­ali­zowany do przetw­arzania wsadowego.
select
Podobne do trybu wizualnego ale jest zachow­aniem bardziej podobny do MS Windows

Dwuznaki

:digraphs
- Wyświetla listę dostępnych znaków
CTRL-Kxy - (Tryb INSERT), x, y
- oznaczają znaki, które można odczytać z :digraphs. Dajmy na to przykład, żeby otrzymać znak: Ц (C= Ц 1062, Informacja z :digraphs) musimy nacisnąć CTRL-K i wpisać C= (dwa znaki: C, =)
CTRL-KD%
- Analog­icznie da inny znak, w tym wypadku ten znak to: Ђ. (Infor­macje z digraphs: D% Ђ 1026)

Ustawianie opcji

:set ic
- ic (Ignore Case) po ustawieniu tej opcji, wyrazy będą przesz­ukiwane bez względu na wielkość ich liter.
:set noic
- Wyłącza opcje ic.
:set hlsearch
- Włącza podświ­etlenie wyszuk­iwanego tekstu.
:set nohl
- Wyłącza podswi­etlenie wyszuk­iwanego tekstu.
:set incsearch
- Włącza częściowe dopaso­wanie tekstu podczas szukania.
:set noxxx
- Wyłącza opcję xxx
:set autowrite
- Włącza opcje autoza­pis­ywania.
:set noauto­write
- Wyłącza opcję autoza­pis­ywania.
 

Obsługa pliku

:q! lub ZQ
Wyjście z VIMa bez zapisu
:wq lub ZZ
Wyjście i zapis
:e [nazwa pliku]
Otwarcie pliku
:r
Wklejenie zawartości pliku
:w
Zapisanie pliku
:f
Wyświetla info o pliku
:f [nazwa]
Zmienia nazwe pliku

Operowanie tekstem (cz.1)

d [obiekt]
Usuwa obiekt
D
Usuwa tekst do końca linii
dd
Usuwa linię
x
Usuwa znak, po dodaniu liczby przed "­x" usunie daną liczbę liter
X
Usuwa poprze­dzający znak
Usuwanie tekstu

Operowanie tekstem (cz.2)

v
Zaznac­zanie tekstu
V
Zaznac­zanie tekstu od początku linii
C-v
Zaznac­zanie tekstu kolumnami
y [obiekt]
Kopiuje obiekt do schowka
Y
Kopiuje linię do schowka
yy
Kopiuje tekst do końca linii
p lub P
Wkleja zawartość schowka
Zaznac­zanie tekstu / kopiowanie i wklejanie
 

Operowanie tekstem (cz.3)

c [obiekt]
Zamienia obiekt, np c2w - zmieni 2 kolejne słowa
cc
Zamiana linii
C
Zamiana do końca linii
s
Zamiana znaku
r
Zamiana litery pod kursorem
R
Urucho­mienie trybu zamiany
u
Cofanie ostatnich operacji
U
Cofanie ostatnich operacji w linii
Ctrl-r
Cofanie ostatnich cofań (u,U)
Zamiana tekstu i cofanie zmian

Pomoc i Wyszuk­iwanie

/wyrażenie
Szuka wyrażenia od kursora do przodu
?wyrażenie
Szuka wyrażenia od kursora do tyłu
n
Następny wynik wyszuk­iwania
N
Poprzedni wynik wyszuk­iwania
:help lub F1
Przejście do pomocy
:help [komenda]
Opis danej komendy
Ctrl+W Ctrl+W
Przejście z jednego okna do drugiego

Edycja tekstu

i
edycja przed kursorem
I
e. od początku linii
a
e. za kursorem
A
e. od końca linii
o
e. w nowej linii poniżej
O
e. w nowej linii powyżej